26.03.2011

Lectura – un tărîm al cunoaşterii sau un spaţiu al frumosului

Lectura îl înobilează pe om, îl face mai dornic de a cunoaşte şi percepe lumea frumosului, iar frumosul se rezumă la tărîmul cunoaşterii. Lectura este primul pilon care duce la dezvoltatrea vocabularului, modului de a gîndi, de exprimare şi formulare a unei expresii corecte şi permite copiilor să experimenteze bucuria de a povesti rîndurile din poveştile citite ori din istorioare inventate chiar de ei înşişi. Tot lectura îi învaţă despre lumea din jurul lor şi îi ajută sa prindă dragoste de cunoastere. Fiecare părinte are dorinţa ca micuţul său să cunoască lumea miraculoasă a lecturi să înţeleagă că ficare cuvînt îşi are originea de undeva, că poveste are un început şi un sfîrşit, că orşice răsărit de soare e mic, frumos şi mai productiv cu o porţie bună de cunoaştere şi că fiecare năzbîtie e mai înţeleasă şi mai bine însuşită atunci cînd e citiă.
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” îndrumă tineri utilizatori să păşească pe tărîmul cunoaştei deoarece biblioteca dispune de o gamă foarte variată de carte pentru cei mici. În continuare, vă prezentăm doar cîteva cărţi destinate copiilor existente în colecţiile noastre.

Literatură pentru copii.- Chişinău: Ştinţa, 2004.- 227p.

Volumul dat face parte dintr-o colecţie de antologii care încearcă, pentru întîia oară, o relectură pe genuri ( poezie, proză, dramaturgie, eseu ) a fenomenului literar din Basarabia secolului al XX- lea.Lucrarae cuprinde opere apărute între anii 1900 şi 2000, ficare volum conţine un amplu studiu introductiv ce urmăreşte evoluţia genului respectiv, evidenţiind totodată autorii, operele şi tendinţele definitorii pentru contextual literar al perioadei. Pentru o orientare mai bună a cititorului, antologiile cuprind şi scurte note biobibliografice ale autorilor.

Pagine alese din literatura pentru copii: Literatura română şi universală.- Chişinău: Epigraf, 2005.- 376 p.

Prezenta culegere are menirea să-l cuprindă pe copil în vraja lecturii, preţioase şi indispensabile în educarea personalităţii. Acest volum prin conţinutul dat contribue la formarea gustului pentru frumos, bine şi adevăr, calităţi de care dau dovadă personaje literare. Voluml dat îl face pe cititor să pătrundă în universul miraculos al animalelor, să soarbă din izvorul înţelepciunii populare, să se avînte în călătorii fantastice.

Manolescu, Nicolae. Literatura pe înţelesul tuturor.- Braşov: AULA.- 251 p.

Lucrarea dată încearcă să convingă cititorul că a citi înseamnă a învăţa dar tot o dată şi că nu poţi învăţa doar citind. Lectura şi cărţile ne dezvăluie cu adevărat înţelesul lucrurilor pe care le trăim.De aceia citiţi şi veţi fi un om citit.

Hlib, Lidia. Regina nopţii.- Chişinău: Universul.- 55 p.

Regina nopţii este o lucrare care face din copilăria noastră prin această lucrare începe prima etapă de cunoaştere de învăţare şi percepere a frumosului.

Ursache, Silvia. Alfabetul năzdrăvan pentru pici mai mari de-un an.- Chişinău, 2001.- 68 p.

Această carte e scrisă pentru picii care vor să călătorească prin Ţara Cunoştinţelor. Lucrarea dată e de folos preşcolarilor pentru însuşirea alfabetului, iar elevilor din clasele primare le va ajuta în cunoaşterea mai amplăa limbii române.

Ursache, Silvia. Numărătoarea spiriduşilor

Este o povestioară destinată celor mici care sunt la prima etapă de cunoaştere a primelor crîmpei de lectură.

Druţă, Ion. La poarta vorbelor frumoase. Chişinău: Cartea Moldovei, 2005.- 44 p.

Druţă în lucrarea dată a adunat un şir de lucrări pentru cei mici din care fac parte: Bunelul, Familia, Grămăjoară, Lucrurile, Averea, Gluma, Sora, Propoziţia, Caprele, Zborul, Broscuţa.

Petrescu, Radu. Meteorologia lecturii.- Bacău: Cartea Românească, 1982.- 261 p.

Aşa cum vrea să sugereze titlul, Meteorologia lecturii nu este un studiu în accepţia pedantă. Este o lucrare în materialele sunt organizate liber şi care redau concomitent cîteva teme.

Creangă, Ion. Opere.- Bucureşti: Univers Enciclopedic.- 382 p.

Opera lui Creangă este însăşi existzenta noastră deoarece lucrările sale sunt primi piloni pe care ne axăm în lumea frumosului şi anume în lumea lecturi, prin el am descoperit: rîmbetul, neastîmpărul cu el am crescut noi şi tot cu el vor creşte şi urmaşi noştri.

Hora luminilor:Carte despre prietenie şi bună înţelegere.- Chişinău: Epigraf, 2008.- 80 p.

Cartea dată dată cuprinde o plachetă de poezii care sunt destinate copiilor avînd o tematică despre copilărie, prietenie şi bună înţelegere.

Grigorescu, Cătălina Luminiţa.- Bucureşti: Ed. didactică şu pedagogică, 2005.- 64 p.

Lucrarea dată are un conţinut foarte variat şi este grupat pe două teme accesibile copiilor: NATURA şi COPILĂRIA, surprinzînd personaje în felurite ipostaze, solicitînd înţelegerea şi aprecierea elevilor.

Roşca, Nicolae. Are soarele bunic?.- Chişinău: Princeps, 2005.- 55p.

Are soarele bunic? este o carte ce te îndrumă să cunoşti drumul soarelui de unde răsare, cum vine noaptea, de factori influenţează primăvara, cum începe o călătorie şi ân cele din urmă cum sfîrşeşte o călătorie neobişnuită.

Grădina fermecată.- Bucureşti;Chişinău:Litera Internaţional, 2005.- 310 p.

Această culegere include poveşti populare româneşti şi poveşti ale popoarelor slave prelucrate de mari scriitori şi folclorişti de diferite naţionalităţi. Descrind un tărâm fabulos, poveştile renumite în această antologie au drept trăsătură comună victoria Binelui asupra Răului.

Păcală şi Tândală.- Bucureşti;Chişinău:Litera Internaţional, 2004.- 342 p.

Lucrarea dată reprezintă unele momente din viaţa fiecărui deoarece Păcală uneori simulează prostia prin faptul că isprăvile săvîrşitepresupun o isteţime subterană, trădată de împrejurarea că explodează sensul propriu al unor exprimări figurate sau cuvinte cheie. Prin extensiune, Păcală a pătruns şi în unele variante ale basmelor despre dracul cel prost, contaminarea find prilejuită de îndemînarea lui exemplară în a păcăli.


Maria Bivol,
Departamentul Organizarea colecţiilor

23.03.2011

Мировая культура : Средневековье. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 480 с.

Третья книга серии посвящена истории культуры Средневековья. В ней освещены такие аспекты цивилизаций прошлого, как история, экономика, социальное устройство, религия, наука, искусство, повседневная жизнь. Удобный макет и большое количество иллюстраций помогают быстрее усвоить учебный материал.
Серия предназначена школьникам, студентам и преподавателям! Все что нужно по истории и культурологии, к урокам и лекциям, семинарам и контрольным работам, зачетам и экзаменам.
Книга предоставляет сведения по истории мировой культуры от древности до наших дней.
История – возникновение и гибель цивилизаций, война и дворцовые перевороты, судьбы отдельных людей и целых народов.
Экономика – земледелие и охота, ремесла и торговля.
Социальное устройство – цари и рабы, жрецы и воины, чиновники и земледельцы.
Религия – мифы и легенды, обряды и культы, магия и колдовство.
Наука – астрономия и математика, химия и медецина.
Искусство – литература и живопись, архитектура и скульптура.
Повседневная жизнь – город и его обитатели, дом и семья, законы и обычаи.
Все это – в книгах серии, „Мировая культура”.


Larisa Nosaci, bibliotecară
Departamentul Organizarea Colecţiilor

Психология : Учебник для экономических вузов / Под редакцией В.Н.Дружинина. - Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 672 с.

Учебник подготовлен группой ведущих российских ученых и преподавателей в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта для бакалавров. В общей части учебника излагаются основы психологии как научной дисциплины, базовые сведения о ее структуре, истории, методах и достижениях. Специальная часть посвящена конкретным формам прикладного использования психологических знаний в сфере экономики и производства. Предназначен для студентов 1 – 2-х курсов экономических специальностей, для преподавателей кафедр психологии экономических вузов и всех читателей, интересующихся теоретическими и прикладными аспектами психологической науки.
Учебник состоит из семи частей:
1. Общая психология
2. Психология личности
3. Социальная психология
4. Психология трудовой деятельности
5. Клиническая психология
6. Экономическая психология
7. Организационная психология
Книга вышла в серии „Учебник нового века”.

Larisa Nosaci, bibliotecară

Ваша судьба : Хиромантия. - Харьков: Фолио, 1996. – 464 с.

Книга состоит из двух частей : Тайны руки, автор А. Дебарроль и Вы и ваша рука, автор Кейро.
Эта книга рассказывает о хиромантии – исскустве предсказания судьбы, определения характера человека, его склонностей, состояния здоровья по руке.
Человек всегда старался узнать, что ждет его впереди. Так было в древности, так обстоит дело и сегодня.
В XIХ веке появилась знаменитая книга А.Дебарроля Тайна руки в которой автор не только подробно растолковывал значения линий на ладонях, но и рассказывал о происхождении хиромантии, о ее связях с другими оккультными науками.
Дебарроль пытался доказать, что хиромантия не противоречит науке и даже находит подтверждение в современных научных открытиях.
Внес свою лепту в развитие хиромантии и знаменитый предсказатель Кейро, автор книги Вы и Ваша рука. Его называют величайшим и самым преуспевающим пророком нашего времени. Обе эти книги вы найдете в настоящем издании.

Larisa Nosaci, bibliotecar
Departamentul Organizarea Colecţiilor

20.03.2011

Cristea, S. Teorii ale învăţării: modele de instruire. – Bucureşti: ed. Didactică şi Pedagogică, 2005. – 192 p.

Teoriile învăţării ocupă un spaţiu important în programele de perfecţionare ale cadrelor didactice. Cunoaşterea, înţelegerea şi analiza teoriilor învăţării ridică numeroase probleme de ordin epistemologic şi metodologic. Autorul tratează subiecte ce ţin de teoriile învăţării; modelul instruirii prin conexiune, modelul instruirii pe baza cognitivismului operant, modelul instruirii pe valorificarea inteligenţei emoţionale, modelul instrurii depline etc.

Cucoş, C. Pedagogie. – Iaşi: Polirom, 2006. – 463 p.

Lucrarea în cauză de adresează profesorilor, învăţătorilor, studenţilor şi tuturor celor implicaţi în procesul educaţional, fiind indispensabil pentru pregătirea examenelor de titularizare în învăţămîntul preuniversitar, definitivat şi gradelor didactive. Cartea în cauză este la ediţia a II-a, fiind revăzută şi adăugită şi este în acord cu transformările pe care le cunoaşte în prezent învăţămîntul românesc.
Lucrarea este structurată în patru mari direcţii: introducere în pedagogie; teoria şi metodologia curricumului; teoria şi metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării.

Cucoş, C. Teoria şi metodologia evaluării. – Iaşi: Polirom, 2008. – 265 p.

O introducere comprehensivă în teoria şi metodologia evaluării. Manualul în cauză are ca finalităţi principale dobîndirea unor cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară, însuşirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative tradiţionale sau recente.. Întrebările şi temele propuse îi vor ajuta pe cei puşi în situaţia evaluării efective să identifice sau să creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situaţia educativă în cauză.
Cartea include capitole ce ţin de evaluarea randamentului şcolar, procesualitatea evaluării: ipostaze, funcţii, caracteristici, evaluarea competenţelor şi lumea valorilor; strategii de evaluare şi notare; factori ai variabilităţii şi aprecierii şi notării; testul decimologic.

Bontaş, I. Tratat de pedagogie. – Bucureşti: ALL, 2008. – 410 p.

Lucrarea este destinată studenţilor de profil care doresc să devină cadre didactice, dar şi educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor de toate specializările.
Lurarea în cauză este concepută ca tratat, îndeplineşte exigenţele unui manua universitar de pedagogie, îmbinînd tradiţia pozitivă cu inovaţia în ceea ce priveşte demersurile pedagogiei româneşti şi universale. Obiectivele şi conţinutul lucrării se aliniază transformărilor produse în procesul de modernizare, perfecţionare şi eficientizare a învăţămîntului.
Cartea include 6 capitole: Introducere în pedagogiei (fundamentele pedagogiei); teoria şi metodologia curricumului; teoria şi metodologia instruirii (didactica); teoria şi metodologia evaluării; sistemul instituţional de educaţie; complementele pedagogiei.

Biologie: ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţ. liceal. / M. Leşanu. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 88 p.

Elaborarea prezentului ghid a fost determinată de necesităţile stringente ale reformei învăţămîntului preuniversitar şi a celui liceal în special. Procesul de predare/învăţare la biologie în cadrul învăţămîntului liceal diferă de cel gimnazial, din motiv că motivaţia liceenilor se axează pe realizările profesionale şi alegerea instituţiilor superioare de învăţămînt unde îşi vor continua studiile.
Sunt incluse repere conceptuale, dezvoltarea obiectivelor curriculare, tehnologii didactice de predare/învăţare/evaluare, sugestii de interdisciplinitate, proiectarea didactică, curriculumul şi manualul, sugestii metodologice.
Cartea se află la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" (Sediul Central).

Informatică: ghid de implementare a curricumului modernizat în învăţămîntul liceal / V. Andronic. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 92 p.

Curriculum la informatică desemnează ansambvlul coerent de conţinuturi, metode de predare, învăţare şi evaluare. Acest curiculum mai este şi un proces instructiv-educativ realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare a elevului.
În carte sunt incluse preliminarii conceptuale, comentarii referitor la schimbările curriculare, curriculum modernizat şi manualele de informatică existente, Sugestii de activităţi pentru formarea de cunoştinţe, capacităţi, competenţe pentru evaluarea curentă şi sumativă, versiunea standard a limbajului Pascal şi Turbo Pascal, sugestii metodologice, repere teoretice pentru clasa a XII. Baze de date.
Cartea se află la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" (Sediul Central).

19.03.2011

Apa, a doua viaţă pe pămînt

Ziua Mondială a Apei şi Ziua Mondiala a Meteorologiei capată o semnificaţie deosebită în condiţiile în care schimbările climaterice şi problemele aprovizionării cu apă au ajuns sa ingrijoreze pe fiecare dintre noi.
Apa şi asigurarea ei ridică probleme de importanţă strategică, de mare complexitate, in timpurile noastre. Aceasta problemă reţine atenţia comunităţii internaţionale care o califică drept una din cheile dezvoltării umane durabile.
În zilele noastre penuria de apă la scară planetară s-a accentuat. Cererea de apă a crescut enorm odată cu sporirea explozivă a populaţiei, cu dezvoltarea activitaţilor economice, cu accelerarea procesului de urbanizare şi ridicarea confortului vieţii moderne.
Problema apei a capatat dimensiuni globale şi un grad înalt de gravitate. 1,5 miliarde de locuitori ai planetei, adica un sfert din total, n-au acces la apă potabilă, iar 2,6 miliarde, adică peste două cincimi, n-au acces la salubritate. Apa dulce contaminată şi rezervele de apă ţinute în condiţii neigenice sunt cauza a 10% din totalul imbolnavirilor din ţările în curs de dezvoltare.
Dicţionar de geologie.- Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 2007.- 343 p.

Dicţionarul dat ne face o trimitere la: apă juvenivă- care derivă din rocile crustei sau din interiorul pămîntului şi care na făcut parte din hidrosferă, apă magmatică - ce provine din topitura magmatică sau care este prezentă în roci, apă minerală - apa ce iese din pămînt şi conţine cantităţi considerabile de elementeminerale dizolvate şi apă termală- care iese din pămînt la temperatură ridicată.


Cuibari- Frunze, Nina. Taina adevărului despre apa pe care o bem.- Chişinău: Universitas, 2003.- 116 p.

Lucrarea în cauză este o dedicaţie pentru Elena Cuibari sora autoarei. Autoarea în lucrare dată vorbeşte despre apa în toate formele pe care le poate lua de la picătura de ploaie pînă la gheaţă şi de la consumaţie pînă la evaporare.Resurse acvatice ale Republici Moldova: Apele de suprafaţă.-
Chişinău:Ştiinţa, 2007.- 247 p.


Hidrosfera este compartiment al unei ştiinţe mai generale care se ocupă de studiul apelor naturale. Volumul Apele de suprafaţă din colecţia Resursele acvatice ale Republuci Moldova , abordează pentru prima dată într-o asemenea manieră hidrografică a Republuci Moldova. La baza ei se află datele publicate în diferite ediţii ale Cadrului de Stat ale Apelor, Anuarele Hidrologice, materiale expediţiilor şi cercetărilor istorice ale Serviciului Hidrometeorologic de stat, precum şi investigaţile autorilor.


Resurse acvatice ale Republici Moldova: Fântâni şi izvoare.- Chişinău: Ştiinţa, 2008.- 208 p.

În condiţiile Republicii Moldova, actualmente este nevoie de o inventariere a tuturor fîntînilor şi izvoarelor în scopul stabilirii amplasamentului lor, condiţiilor de apartenenţă, gradului şi tipului de utilizare. În baza datelor existente, în republică au fost înregistrate cca 136000 de fîntîni şi mai mult de 7000 de izvoare, multe dintre care în ultimii ani sunt lăsate în voia sorţii şi se află într-o stare deplorabolă. Majoritatea fîntînilor şi izvoarelor au fost construite lîngă trasee, case, drumuri publice, la intrările în localităţi unde există numeroase surse de poluare.

Reniţă, Alecu. Valea Prutului de mijloc.- Chişinău: Natura, 2004.- 125 p.

Valea Prutului de mijloc este o problemă ecologică destul de avansată de aceia cartea face o abordare a problemei protecţiei patrimoniului naţional, furnizarea de date despre calitatea apei râurilor mici, sensibilizarea autorităţiilor asupra surselor de poluare şi necesitatea lichidării lor, evidenţierea monumentelor naturii şi ariilor protejatedin bazinul Prutului de Mijloc. Iportanţa lucrări în cauză duce la cunoaşterea şi schimbarae mentalităţilor, ceea ce evident va finaliza cu permanentizarea procesului de participare apublicului larg la administrarea ecologică a fiecărei localităţi.


Stephens, Diane. Oceanul planetar.- Bucureşti: S. a.- 31 p.

Lucrarea este o mică enciclopedie ce ne face trimitere la : Ce este oceanul planetar? Cum este? Cît de mare? şi Cît de adînc? Care este cel mai adînc acean ? Cum trăiesc peştii? Crea este cel mai de temut animal de pradă marin?


Mălăcea, Ioan. Biologia apelor impurificate.- Bucureşti: Ed. Academiei republicii socialiste România, 1969.- 245 p.

În lucrarae dată se vorbeşte despre procesul de impurificare a apelor de suprafaţă şi a celor freatice, ca urmare a activităţii omului, care este în plină desfăşurare şi este greu de prevăzut proporţiile pe care le va atinge în vitor. Ceea ce se poate desprinde însă ca o trăsătură caracteristică a acestui proces este continua diversificare a substanţelor impurificatoare, determinată de evoluţia proceselor de producţie.
Viitorul mărilor şi oceanilor.- Bucureşti: Ed. Republicii socialiste România, 1980.- 270 p.

Cartea dată ne vorbeşte depre marae şi ocianul care fac parte din problemele globale ale omenirii, dar cînd sew discută vedem că armonizarea cu efortul universal, li se dă soluţii şi răspunsuri viabile, ce fac parte din dezvoltarae integrată din dezvoltarea multilaterală a ţării.


Monitorizare calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice: Ghid.- Chişinău, 2007.- 136 p.

Apei ia fost dată puterea magică de a fi seva veţii pe pămînt. În popor se mai spune că apa este izvorul vieţii. Pe bună dreptate , de calitatea şi de cantitatea ei depinde starea sănătăţii şi nivelul sanitaro- epidemiologic al populaţiei, însă amprentaamului neglijent predomină încă pretutindeni.În general cartea ne vorbeşte despre rîurile Moldovei conform datelor de ultimă oră anunţate de Agenţia de Stat Hidrometeo care sunt cele mai poluate şi ne dau mare bătaie de cap. Cartea propine următoarele capitole: Reţeaua hidrografică a Republici Moldova, Metode de colectare şi monotorizare, Macronevertebratele acvatice şi cheia de determinare a lor, Grupele de macronevertebrate acvatice din râurile mici.

Zăvoianu, Ion. Rîurile bogăţia terrei.- Bucureşti: Albatros, 1988.- 287 p.

În raport cu alte bogăţii naturale ale omenirii, apa, această resursă de importanţă vitală, a fost mai puţin atenţionată în literatură de largă informare. De aceia lucrarea dată prin mesajul său îşi propune abordarea unor aspecte care să contribue la o mai bună cunoaştere a resurselor de apă existente în rîuri şi a rolului pe care acestea îl au în societate.Cartea face trimiterela: importanţa apei pentu viaţă şi om, rîurile se întorc la izvoare, fazele scurgerii rîurilor, comportamentul rîurilor pe glob şi omul şi fluviile.


Bevza, G. Apa – bogăţie a poporului.- Chişinău: Cartea Moldovenească, 1981.- 100 p.

Cartea dată expune proprietăţile apei şi importanţa ei pentru biosferă şi societate. O deosebită atenţie se acordă resurselor de apă ale Moldovei şi problemelor apei. Lucrarea prezintă o serie de indici ai regimului rîurilor şi se dă o apreciere a cantităţii resurselor de apă ale republicii şi se analizează o posibilă modificare a lor în vitorul apropiat. De asemenea se vorbeşte despre folosirea raţională a apei şi protecţia resurselor ei contra poluări şi secăturii.
Prodea, Virgil. Apa sursă inepuizabilă.- Bucureşti: Editura tehnică, 1991.- 99 p.
Apa este simboul vieţii. Dacaă nu ar fi apa societatea şi însăşi viaţ aar fi de necontrolat . Banala formulă chimică HO este prezentă în toate procesele vitale. Apa se consumă sub formă naturală sau prelucră. Este un fapt arhicunoscut că întreprinderile, instituţiile, energetzica şi agricultura o consumă sub formă de apă tehnologică, iar populaţia, ca apă potabilă şi menajeră. Ca resursă fundamentală, apa trece înaintea energiei, înaintea materiilor prime minerale, înaintea pămîntului însuşi care, în lipsa acesteia, ar fi un pustiu mort, înaintea oxigenului chiar, dacă ţinem seama că el se naşte din apă.
Furon, Razmond. Problema apei în lume.- Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1967.- 248 p.
De mii de ani, de cînd a învăţat să- şi reprezinte gîndurile prin simboluti grafice, omul a ţinut la mare cinste apa. Avînd o cinste de invidiat apa peste ani a devent cea mai mare problemă a omeniri. Lucrarea în cauză este structiurată pe XII capitole primul capitol ne vorbeşte despre ce este apa, al doile face trimitere la importanţa biologică a apei, la treile capitol ne vorbeşte despre apele sărate, ca cel de al patrulea să ne vorbească despre apele dulci, apa şi agricultura, pagubele pricinuite de apă, apa şi industria, alimentarea oraşelor cu apă potabilă, poluare aapelor, în căutarea apei, problemele pe care le pune valorificarea zonelor aride şi setea lumii.

Maria Bivol, Departamentul Organizarea colecţiilor

18.03.2011

Geografie: ghid de implementare a curricumului modernizat în învăţ. liceal / N. Odoleanu. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 96 p.

Rolul geografiei este de a-l ajuta pe elev să perceapă corect, tot ce se produce în lumea din jur – familie, localitate, ţară, planetă; să acţioneze adecvat în diverse situaţii, în formarea unei gîndiri planetare, în educarea responsabilităţii pentru viitorul planetei. Studierea geografiei motivează elevii pentru formarea şi cultivarea capacităţilor de soluţionare a problemelor ce ţin de interacţiunea culturii şi activităţile econoice, educaţia de mediu, educaţia pentru tehnologie, educaţia pentru mass-media, educaţia demografică etc. Rolul geografiei ca disciplină şcolară este de a sensibiliza elevii cu privire la formarea în educaţia globală, economică, culturală, între om şi natură, interdisciplinară şi de dezvoltare durabilă.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

17.03.2011

Granaci, L. Educaţia prin joc: teorie şi practică. – Chişinău: Epigraf, 2010. – 191 p.

Lucrarea de faţă prezintă o versiune din multiple posibilităţi de valorificare a jocului didactic în activitatea educaţională la nivelul copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară mică. Concepută ca un suport teoretico-practic, ea poate fi utilizată de un larg public specializat în educaţie, ghidat de dorinţa de a forma personalitatea copilului în devenire cu înstrumente specifice jocului didactic.
Autoarea vorbeşte despre originea şi evoluţia jocului didactic, Aspecte ale jocului didactic, Structura şi funcţiile jocului didactic, organizarea şe gestionarea jocului didactic, jocuri didactice la limba română, jocuri didactice la matematică, jocuri didactice la ştiinţele naturii, jocuri didactice la arta plastică, jocuri didactice la educaţia muzicală, jocuri didactice la educaţia fizică.

Expoziţie virtuală - informaţia pe suport electronic

În contextul în care în colecţiile Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" sunt şi acest tip de documente, am decis să organizăm o expoziţie virtuală.
În continuare veţi vedea o parte din CD-rile şi DVD-urile prezente în colecţiile bibliotecii.
Ion Creangă: Viaţa şi opera / coord.: Al. Husar şi Daniel. – Iaşi: Princeps Edit, 2002. (B-ca virtuală Mari scriitori români)
Ion Creangă rămîne viu prin creaţia sa. Amintirile din copilărie şi poveştile pline de subînţeles rămîn actuale pentru generaliţiile actuale, dar şi celor care vin. Totodată, fascinaţia lucrărilor lui Creangă ne face să ne întrebăm care sunt valorile morale ale societăţii, iar Amintirile din copilărie să ne întoarcem cu gîndul, oricînd, cu gîndul la copilăria pe care am avut-o noi.
Informaţiile incluse în lucrarea în cauză este pe suport CD şi cuprinde următoarele: itinerariu biografic (text şi imagini), opera antumă şi postumă, manuscrise (Amintiri din copilărie şi poveşti), studii critice asupra operei, Creangă în amintirile contemporanilor, ediţii ale operei şi glosar, locuri peregrinate de Creangă (fotografii, ilustrate şi film), Ion Creangă în arta plastică, Interpretări artistice ale operei (secvenţe din filmul „Un bulgăre de humă”; lecturi din operă Ştefan Ciubotăraşu şi Mihail Sadoveanu). Coordonatorii proiectului sunt: Al. Husar şi Daniela Corbu.

Topîrceanu, George: viaţa şi opera. – Iaşi: Princeps Edit, s.a.
Versurile lui Topîrceanu sunt reprezentative prin simplitatea lor, dar în acelaşi timp pline de sens, fapt pentru care sunt mereu în actualitate şi te impresionează.
Informaţiile incluse în lucrarea în cauză este pe suport CD şi cuprinde următoarele: itinerariu biografic (text şi imagini), opera antumă şi postumă, manuscrise, studii critice asupra operei, ediţii ale operei şi glosar, locuri peregrinate de G. Topîrceanu (fotografii, ilustrate de epocă şi film), G. Topîrceanu în arta plastică, Interpretări artistice ale operei (recital din poeme de Dionisie Vitcu, Radu Beligan, Cristina Anca Ciubotaru, Horaţiu Mălăiele).
Coordonatorii proiectului sunt: Al. Husar şi Daniela Corbu.


Druţă, Ion: academician, prozator, dramaturg, publicist, cetăţean. – Chişinău, 2008.
Înregistrările care sunt incluse pe CD au caformat mp3 şi sunt înregistrări radiofonice din fondurile Companiei IPNA „Teleradio Moldova”. Pe CD sunt incluse 30 de înregistrări, care presupune fragmente din lucrările lui Ion Druţă: Spovedania de sfîrşit de veac, Apostolul Pavel, Horodişte, Frunze de dor (Trofimaş şi Rusanda), Samariteanca, Sofia Vicoveqanca. Vocaliza Spectacol „Casa mare”. Teatrul Naţional „M. Eminescu”, Păsările tinereţii noastre, Horia (teatrul Luceafărul), etc.

Grimm, fraţii. Poveştile fraţilor Grimm. – Iaşi, 2007.
Häsel şi Gretel, Cenuşăreasa, Scufiţa Roşie, Frumoasa din pădurea adormită, Alba-ca-Zăpada sunt cîteva poveşti ale fraţilor Grimm, care au fost pus pe CD pentru a fi prezentate copiilor într-o altă manieră. Poveştile sunt în lectura actorilor Adrian Păduraru şi Alexandrina Daniela Şerban.


Tălăncuţa. Ansamblul etnofolcloric: Ici în vale la izvoare. – Chişinău, 2003.
Ansamblul etnofolcloric, întotdeauna, s-a manifestat prin prestaţia pe care a avut-o. Membrii ansamblului pun suflet în ceea ce fac, oferind publicului larg melodii autentice care reprezintă originalitatea şi autenticitatea neamului pruto-nistrean. În această casetă sunt inlcuse 27 de melodii: Cîntecul ciobanului, Dans păstoresc, Chemarea oilor, Bordeiaş, Săraca inima mea, Paparudă, De ce, mîndro, n-ai venit etc.

Boboc, Dora. Învăţaţi franceza fără profesor. – Constanţa: Steaua Nordului, 2004.
Acest CD este anexat cărţii cu acelaşi titlu. Acest CD îi va ajuta pe cei ce doresc să înveţe individual această limbă. CD-ul este un curs practic şi un auxiliar şi conţine pronunţia celor 30 de lecţii. În lecţiile incluse în carte sunt explicate sunetele limbii franceze, accentele, Le présentatif, interogaţia parţială, numeralul cardinal şi orinal etc.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 7: Lucrezia Borgia, Attila. – Bucureşti: s. a.
Lucrezia Borgia. Fiică a papei Alexandru al VI-lea, Lucrezia a devenit încă de la 13 ani, la primul mariaj, o jucărie politică a familiei sale. De-a lungul vieţii a fost acuzată de crime, incest şi infidelitate. S-a spus despre ea că ar fi avut relaţii incestuase cu tatăl şi cu fratele său, că scăpa de duşmani otrăvindu-i cu arsenic, dar şi că a fost o victimă a dorinţei de putere a familiei ei, un pion politic, incapabil să-şi decidă propriul viitor.
Attila (406-d.Hr.-453 d.Hr.) A fost ultimul şi cel maiputernic rege al hunilor, domnind între anii 433 d. Hr. – 453 d. Hr. Pentru mulţi, simpla pomenire a numelui trimite cu gîndul la trecerea prin foc şi sabie a Europei. Există şi părţi ale lumii unde e văzut ca un bun domnitor. Documentarul îl przintă ca pe un conducător viclean, un om dur, cu tăriede caracter şi cu o deosebită inteligenţă, o minte strategică de temut la vremea sa.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 9: Genghishan, Mata Hari. – Bucureşti: s. a.
Genghishan (1162-1227). Unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile: cel care a pus temeliile Imperiului Mongol. O personalitate asemănătoare cu cea a lui Alexandru cel Mare. S-a spus că a fost crud, dur, sîngeros, dar şi că aceste atribute au stat la baza geniului său politic şi militar.
Mata Hari (1876-1917). Pe numele adevărat Margartha Geertruide Zelle, dansatoare şi curtezană în timpul Primului Război Mondial, condamnată pentru spionaj. Vestită pentru dansurile nud şa blamată pentru acâventurile cu ofiţeri de înalt rang din ambele tabere comatante în Primul Război Mondial. A fost executată de francezi pentru că le vînduse secrete germanilor. Dar oare a fost cu adevărat agent dublu sau doar o femeie cu prea mulţi amanţi?

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 10: Cristofor Columb; Maria Magdalena. – Bucureşti: s. a.
Cristofor Colum (1451-1506) este un navigator italian-spaniol, care a călătorit spre vest peste Oceanul Atlantic în căutarea unei rute spre Asia, descoperin un nou continent, America.
Deşi a schimbat lumea, în timpul vieţii sale, nu s-a bucurat de recunoaştere, murind falit şi uitat de toţi apropiaţii săi. Fascinat de povestirile despre Marco Polo, a creat o teorie despre drumul spre Asia prin Vest, prin Atlanticul încă necunoscut. A descoperit America, dar nu a onorat promisiunea de bogăţii făcută regilor Spaniei, ieşind din graţiile acestora.
Maria Magdalena. Femeia-discipol a lui Iisus Hristos, venerată ca sfîntă în creştinism. În Evanghelia după Luca (8, 2) este menţionată ca prima femeie vindecată de Iisus. Timp de aproape 2000 de ani s-a crezut că Maria Magdalena era o femeie uşoară, o prostituată care s-a căit şi a dovedit discipol al lui Iisus. S-a descoperit că nu era nici pe de parte o stricată, ci o femeie înstărită care a susţinut de la bun început creştinismul.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 20: Cristofor Columb; Maria Magdalena. – Bucureşti: s. a.
Iuda Iscarioteanu, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. După răstignirea lui Iisus, cuprins de remuşcări, aruncă cei 30 de arginţi, după care se spînzură de copacul care de atunci îii poartă numele.
Mohamed, unul dintre cei mai importanţi lideri religioşi din istorie. În anul 610 are o viziune în care Dumnezeu, prin vocea arhanghelui Gabriel, îi cere să devină „profetul adevăratei religii”. Revelaţiile care au urmat stau la baza Coranului, cartea sfîntă a religiei iudeo-creştine.

Limba germană: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2009.
CD-ul este un supliment la carte. Conţinutul cărţii, dar şi a CD-ului este destinat elevilor, studenţilor şi autodidacţilor. Cartea include reguli de gramatică a limbii germane: pronunţie, substantivul, articolul, pronumele, verbul, prepoziţiile, adjectiv şi adverb, exerciţii, cheia exerciţiilor etc. În total sunt incluse 22 de lecţii, iar în final anexe. CD-ul cu textele şi vocabularul lecţiilor vă ajută să vă însuşiţi o pronunţie cît mai corectă.


Practical Course of English: 1-2. – Iaşi: Polirom, 2006

CD-urile sunt un supliment la cărţile cu acelaşi titlu. Dacă cartea oferă noţiuni şi explicaţii de gramatică (articol, adjectiv, fonetică, pronunţie) diverse texte propuse spre lectură şi comunicare, teme de discuţii în limba engleză, atunci CD-ul oferă varianta audio a pronunţiei cuvintelor. CD-urile vin în ajutorul celor care doresc să înveţe individual limba enlgeză.


Tomescu Baciu, Sanda. Velkommen!: manual de conversaţie în limba norvegiană. – Iaşi: Polirom, 2006.
CD-ul este un supliment la carte. Studenţii, turiştii, oamenii de afaceri şi toţi cei interesaţi de studierea limbii norvegiene vor găsi în acest manual reguli gramaticale teoretice dobândite, dar şi aplicarea lor în situaţii comunicaţionale concrete. Textele lecţiilor incluse pe CD sunt esenţiale pentru însuşirea unei pronunţii corecte şi autentice.

Franceza rapidă. – Constanţa, 2006.
Acest curs vă asigură o învăţare rapidă şi eficientă a limbii franceze. Cursul în cauză include alfabetul, pronunţia, 27 de lecţii care conţin lexic vehiculat într-o posibilă călătorie, în diverse situaţii, dar şi un compendiu de gramatică. CD-ul, care este un supliment la carte, conţinw texte ce vă va ajuta să însuşiţi mai bine pronunţia aceste limbi.


Învăţaţi limba franceză fără profesor. – Constanţa: Steaua Nordului, 2004.

Este un curs practic de limbă franceză, care vă ajută la o învăţare rapidă şi eficientă, fiind şi un instrument util pentru totţi cei care doresc să-şi însuşească această limbă. Cursul în cauză include noţiuni de gramatică, şi texte şi dialoguri pentru o însuşire eficientă a limbii franceze. CD-ul, care este un supliment la carte, conţinw texte ce vă va ajuta să însuşiţi mai bine pronunţia aceste limbi.

Limba portugheză: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2006.

CD-ul este un supliment la carte. Cartea vă oferă noţiunile fundamentale de gramatică şi vocabular ale limbii portugheze. Sunt incluse reguli de pronunţie, subtantivul, adjectivul, verbul, numeralele, pronumele, exerciţii etc. CD-ul vă oferă textele celor 22 de lecţii ce vă pot ajuta să însuşiţi pronunţia corectă a limbii portugheze.

Limba japoneză: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2007.

CD-ul este un supliment la carte. Pe CD sunt înregistrate textele şi vocabularul din cadrul lecţiilor, în lectura unor nativi japonezi, în vederea însuşirii unei pronunţii corecte. În carte sunt incluse notiuni devocabular şi gramatică, dar şi exerciţii.

Opriş, T. Mica enciclopedie a pietrelor. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007. – 204 p.

Geologiile şi mineralogiile enciclopeidce, cu caracter de popularizare, sunt foarte puţine. Piatra a fost socotită un suport al vieţii şi un izvor al civilizaţiei. Primul act al formării pietrei se petrece în miezul cald al Pămîntului.
Pentru a face cunoştinţă cu toate „secretele” pietrelor, Tudor Opriş oferă o incursiune în ceea ce priveşte istoria pietrelor. Astfel, se vorbeşte despre originea pietrelor, variata lume a operelor, culoarea pietrelor, pietre sacre etc.

Potenţialul turistic al Republicii Moldova


Florea, Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova / Serafim Florea. – Chişinău: Labirint, 2005. – 352 p.
Autorul reflectă patrimoniul de monumente naturale şi antropice. „Este dificil de a contura dezvoltarea turismului fără a cunoaşte în profunzime şi fără a aprecia obiectiv patrimoniul ce prezintă interes turistic. Această arte ne familiarizează cu multe particularităţi subtile ale procesului turistic” afirmă Petru Soltan, profesor universitar, academician.
Turismul reprezintă unul din cele mai importante şi mai complexe fenomene ale activităţii umane, însă ca ramură specializată a economiei activitatea turistică s-a constituit abia în secolul XX, cînd au apărut posibilităţi pentru deplasarea rapidă a unor mase mari de persoane dintr-o regiune în alta. În contextul în care e vorba de turismul din Republica Moldova, autorul face referinţe la fondul de monumente cu importanţă turistică al Republicii Moldova; Amplasarea teritorială a fondului turistic al R. Moldova din spaţiile româneşti aflate în componenţa Ucrainei şi din diaspora românească; Căile de îmbunătăţite a stării fondului de monumente existent şi unele rezerve de completare a acestuia cu noi obiective; Starea şi aprecierea infrastructurii turistice a Republicii Moldova.

Bran, F. Turism rural. – Bucureşti: Ed. Economică, 1997. – 175 p.

În ţările Uniunii Europene (UE), turismul rural nu este un fenomen nou. Cazarea turisşilor la sate s-a practicat de-o manieră mai mult sau mai puţin spontană ori organizată. Turismul rural se bazează pe trei coordonate: spaţiu, oameni şi produse. Regiunile rurale ale Europei înscriu turismul în cadrul politicilor de dezvoltare locală pe viitor.
Cartea tratează subiecte ce ţin de Introducere în turismul rural, Analiza comparativă a ofertei din mediul rural; Recreerea în mediul rural şi turismul durabil; Strategii de marketing în turismul rural; Perspective de dezvoltare; Distribuţie şi promovare; Concluzii pentru România; Anexe.

Bran, F. Ecoturism. – Bucureşti: Ed. Economică, 2000. – 175 p.

Autorii fac refrinţă la patrimoniul turistic actual al României. Studiul de faţă şi-a propus să prezinte relaţia care există între resursele naturale şi culturale şi industria turistică. Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a tursimului durabil, în zonele turistice a condus la apariţia ecoturismului ca formă deosebită de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, a identităţilor culturale în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turişti, amatori de natură şi cultură autentică.
Sunt următoarele capitole: Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă; Amenajarea resurselor turistice prin prisma ecoturismului; Indicatori de determinare a resurselor turistice; Capacitatea deprimire turistică şi categoriile sale; Factori de degradare şi poluare; Formele de poluare produsă de turism; Managementul ecoturistic; Forme şi modalităţi de acţiune ecomanagerială în cadrul industriei ospitalităţii; marketingul ecoturistic.

Stănciulescu, G. Tehnica operaţiunilor de turism. – Bucureşti: ALL BECK, 1999. – 395 p.

În această carte sunt prezentate studii de caz, probleme şi întrebări de examen. Autoarele au încercat să surpindă cît mai larg activitatea practică a agenţilor economici din turism – hoteluri, restaurante, agenţii de turism, companii de transport etc. Culegerea se adresează studenţilor facultăţilor de turism. Studiile de caz şi problemele vor fi analizate şi rezolvate în timpul seminariilor, urmărind structura cursului.
La fel, cartea în cauză este utilă şi profesioniştilor din turism, mai ales celor care sunt la început de cale, pentru că pot găsi aici informaţii utile.
Sunt incluse 9 capitole, tratînd următoarele aspecte: Contracte în sfera comercializării produsului turistic; instrumente şi modalităţi de plată; agenţia de turism; hotelărie şi restauraţie; produse turistice ale agenţiilor de turism; transporturi turistice; asigurări; evaluarea patrimonială în turism comunicare şi relaţii publice în turism.

Pagini alese din literatura pentru copii / antol. de texte / selecţ.: A. Bujor. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2005. – 376 p.

În paginile cărţii sunt incluse poezii, ghicitori, basme, povestiri, legende, snoave şi proverbe din literatura română cît şi universală.
Scopul cărţii, sau mai bine zis textele selectate în carte au ca scop să motiveze copii la lectură, să-l cuprindă pe copil în vraja lecturii, preţioase şi indispendabile în educarea personalităţii.
Este o invitaţie la lectură pentru a introduce cititorul în lumea miraculoasă a lecturii.

Literatura pentru copii: manual pentru clasa a XIII-a. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997. – 145 p.


Manualul în cauză se adresează viitorilor învăţători care vor aborda domeniul predării-învăţării literaturii pentru copii, stimulînd autoînvăţarea şi interesul pentru dezvoltarea laturii metodologice.
În topica învăţării intră 15 unităţi de conţinut, fiecare dintre acestea cuprinzînd:
1. prezentarea temei respective;
2. discursul didactic;
3. trimiteri bibliografice.
În fiecare unitate de conţinut sunt prezentate succint ideile principale, menite să contureze un orizont de lectură în problematica respectivă, valorificîndu-se şi interpretîndu-se secvenţe de texte diferite.
Colectivul de autori tratează următoarele teme: problemele specifice literaturii pentru copii. Genuri şi specii literare accesibile copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară; folclorul literar pentru copii; lirica populară; creaţia lirică în versuri (poezia religioasă, poezia despre eroi şi patrie, poezia despre natură şi veţuitoare); creaţia epică în versuri (fabula, legenda în versuri); creaţia epică în proză (basmul, legenda: valori estetice şi morale, legenda etiologică, legenda istorică, legenda geografică, povestirea: tematică şi particularităţi artistice, snoava: tematică şi particularităţi artistice, romanul pentru copii. Valori educative); Literatura istorică şi descriptivă; Literatura de aventuri: particularităţi; Literatura ştiinţifico-fantastică: particularităţi; Literatura de informare ştiinţifică. Particularităţi; dramaturgie.
În final sunt incluse şi referinţe tematice la literatura română şi universală.

14.03.2011

V.-I., Maria. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău (1877-2002) : Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I (1877-1950).

Lucrarea este o istorie a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din orașul Chișinău şi cuprinde zece capitole ce includ istoria bibliotecii în anumite perioade.
Capitolul I - Înfiinţarea Bibliotecii Publice a Oraşului Chişinău, Capitolul II include anii 1917-1918, iar Capitolul III – Biblioteca Publică a Municipiului Chişinău (1918-1940) etc.
După cum afirmă şi Gheorghe Palade, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova Istoria Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” reflectă într-un anumit sens şi evoluţia vieţii spirituale din Basarabia în epoca modernă şi cea contemporană. Înfiinţarea Bibliotecii Publice Orăşăneşti Chişinău reprezintă o realizare importantă a culturii basarabene, chiar dacă aceasta iniţial purta amprenta politicii rusificatoare a adminstraţiei ţariste, iar fondurile de carte erau consultate de un cerc relativ îngust de cititori.

12.03.2011

Strutz, Henry. 501 verbe germane. – Iaşi : Polirom, 2009. – 692 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: pronunţia, timpurile şi modurile limbii germane şi echivalentele din limba română, conjugarea unui verb atît în limba română cît şi germană – diateza pasivă. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.

Dicţionar de coaching: concepte, practici, instrumente, perspective / coord.: P. Angel. – Iaşi : Polirom, 2008. – 412 p.

Ce este coaching? În ce fel pot şedinţele de coaching să ajute o companie, angajaţii sau chiar managerii acesteia? Dicţionarul vine în ajutorul celor care vor să înţeleagă termenul de coaching şi subtilităţile acestuia pentru o eficienţă în activitatea în instutuţiei.
Cartea are 5 părţi: Coaching – aţi spus coaching; A fi coach; Modele teoretice; Intrumente de intervenţie şi de diagnosticare şi Conducerea unui coaching.

Dicţionarul comunismului / coord.: St. Courtois. – Iaşi: Polirom, 2008. – 750 p.


Această carte a fost realizată în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România.
Comunismul este un fenomen istoric care a marcat secolul XX – 1914-1991 – în toate domeniile: politic, economic, social, cultural. Dicţionarul comunismului spune povestea unei idei, care, la sfîrşitul secolului XX, avea să dovedească o „iluzie”. Volumul include peste 150 de intrări personalităţi, organizaţii, evenimente.
Cartea face referinţe la America Latină, anarhism, anticapitalism, Armata Roşie, gulag, Gorbaciov, Castro, Brjnev, colectivizare,Deng Xiaoping, disidenţă, Lenin, Mao, marea teroare, războiul rece, Stalin, Troţki, neocomunism etc. Sunt explicate impactul comunismului asupra diferitor ţări, dar şi diverse persoane care au impus "cultul personalităţii" şi teroare în din punct de vedere economic şi politic, ţările pe care le-au condus din considerent că împărtăşeau idea, noţiunea şi principiile comunismului pînă la obsesie.

Huggins, K. Ghidul complet al mamei în primul an de viaţă al copilului. – Iaşi: Polirom, 2010. – 303 p.Titlu original: The Nursing Mother’s Companion
Femeia care aşteaptă un copil trebuie mai întîi să afle despre metodele alternative de hrănire a copilului, astfel încît să ia cea mai bună decizie. Cartea lui Kathleen Huggins ajută în procesul de luare a deciziei, oferindu-i informaţii pertinente despre avantajele practice ale alăptării, importanţa acesteia pentru sănătatea bebeluşului şi recompensele emoţionale atît pentru mamă cît şi pentru copil.
S-au scris deja multe cărţi excepţionale despre beneficiile alăptatului în raport cu metodele artificiale de hrănire a copilului. Prima parte a cărţii oferă informaţii de bază, pregătirea pentru alăptat şi alăptatul în prima săptămînă; restul cărţii trebuie citit pe măsură ce evoluază bebeluşul şi relaţia mamă-copil stabilită prin alăptare.

Kropp, Tori. Sarcina ta pas cu pus: ghid complet pentru viitori părinţi. – Iaşi: Polirom, 2009. – 369 p.Sarcina este un motiv de fericire pentru viitorii părinţi. Această carte este un ghid pentru viitori părinţi, venind cu diverse sfaturi utile. Sunt 10 capitole, cîte unul pentru fiecare lună după confirmarea sarcinii şi unul pentru perioada post-partum. Fiecare subiect este tratat în capitolul dedicat lunii în care este probabil să prezinte motive de îngrijorare. La fel, este explicat cum îţi calculezi data probabilă a naşterii, eveniment mult aşteptat de părinţi.

Creff, A.-F. Manual de dietetică în practica medicală curentă. – Iaşi: Polirom, 2010. – 332 p.


Dietetica este un mijloc natural prin care putem să ne menţinem ori să ne redobîndim starea de sănătate. Volumul prezintă valoarea nutritivă a alimentelor şi tipurile de comportamente alimentare, precum şi elemente de dietoterapie care intervin în bolile metabolice sau nutriţionale.
Autorul abordează următoarele subiecte: echilibrul alimentar, obezitatea comună, dislipidemiile, diabetul, guta şi hiperuricemia, regimuri sărace în sodiu, litiazele urinare, bolile stomacului, ficatului şi vezicii biliare, anemiile, pancretita etc

Dicţionar explicativ de pleonasme efective


Uritescu, Dorin N. Dicţionar explicativ de pleonasme efective. – Bucureşti: All, 2006. – 207 p.


Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se produce nu numai la alăturarea unui cuvînt sau a mai multor cuvinte inutile din punct de vedere semantic, întrucît repetă sensul unei vocabule plasate anterior în şirul vorbirii, utilizarea oricărui element de expresie cu înţeles identic ori asemănător sau dintre care unul se cuprinde în altul.

Dicţionarul include pleonasme şi erori de exprimare, din presă ori alte surse, care s-au produs în scris ori oral, fiind semnalate şi explicate de specialiştii în lingvistică. Lucrarea poate fi un instrument pentru toţi cei interesaţi de vorbirea limbii române corecte.

Cristea, Gabriela. Managementul lecţiei. – Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, - 2008. – 212 p.

Reeditarea cărţii Managementul lecţiei confirmă interesul pentru un astfel de subiect. Lucrarea este apreciată de cadrele didactice în abordarea activităţilor de instruire dintr-o perspectică managerială.
Cartea include 3 părţi: Noţiuni generale de management; Definirea şi analiza lecţiei din perspectivă managerială şi Realizarea lecţiei din perspectivă managerială. Primele două părţi includ cîte 2 capitole: Analiza conceptului de management; Management pedagogic respectiv Lecţia în evoluţia istorică; Modele de conducere a lecţiei. Cea de a treia parte include 4 capitole: Organizarea managerială a lecţiei; Planificarea managerială a lecţiei; Orientarea managerială a lecţiei şi Perfecţionarea managerială a lecţiei.

Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă: ghid de pregătire pentru evaluarile din învăţămîntul primar. – Iaşi: Polirom, 2010.– 293 pVolumul oferă noţiuni gramaticale şi literare ce acoperă conţinuturile programei, precum şi pe cele ale curricumului extins. Cartea este structurată în cinci părţi: Literatură, Compuneri şcolare, Limbă şi comunicare, Teste pentru examene, concursuri şcolare şi olimpiade; Sugestii de proiecte, concursuri şi teme de portofoliu. Sunt propusr modele ale învăţării şi evaluării prin strategii complexe (receptare dirijată, sugestii interpretativă, generare de text, teste formative, exerciţii de creativitate etc.).

Bienvenue!: Manual de limba franceză: nivelurile A1, A2, B1, B2 / Mira-Maria Cucinschi (coord.). – Iaşi: Polirom, 2010. – 410 p.


Bienvenue!: manual de limba franceză. Nivelurile A1, A2, B1, B2 este un manual de comunicare progesivă în limba franceză, pentru nivelurile începător – meniu – avansat. Manualul conţine texte care să-i ajute pe cei care sunt interesaţi de studierea limbii franceze în dezvoltarea vocabularului, noţiuni de gramatică, teste pentru pregătirea examenului DELF/DALF, nivelurile A şi B, două CD-uri audio care conţin textele de dezvoltare a vocabularului şi textele exerciţiilor de „Compréhension orale”.

11.03.2011

Rotariu, T. Demografia şi sociologia populaţiei: structuri şi procese demografice. – Iaşi: Polirom, 2009. – 309 p.


Cartea în cauză se dovedeşte a fi al doilea al unui trat de demografie şi sociologie a populaţiei, lucrare care a mai apărut cu ceva timp în urmă, avînd subiecte ce ţin de mortalitate, fertilitate, nupţialitate şi divorţialitate. Lucrarea de faţă prezintă structurile şi dinamica populaţiei, aducînd în discuţie probleme sociale de mare actualitate, cum ar fi procesul de îmbătrînire a populaţiei sau evoluţia efectivă a acesteia din timpuri îndepărtate pînă în prezent. Sunt studiate fenomenul structurii şi dinamicii populaţiei, tranziţia şi proiectările demografice.

Grellet, F. Limba engleză pentru examene şi concursuri: comunicare, analiză, traduceri, exprimarea corectă, cultură şi civilizaţie. – Iaşi: Polirom

Este un ghid util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.
În această carte se oferă nişte informaţii cu privire la principalele instituţii specifice ţărilor anglofone; metode de a scrie un rezumat sau un eseu, cum se analizează un articol, anunţ publicitar etc., dar şi alte informaţii practice: cum se redactează un CV, o scrisoare, un e-mail; cum comunicăm la telefon.
Sunt 5 capitole: Comunicare (1. Reguli specifice anumitor genuri, 2. Cîteva noţiuni, 3. Cîteva funcţii ale comunicării, 4. Cifre şi unităţi de măsură); Analiză (1. Documente scrise, 2. Imagini); Traduceri; Exprimarea corectă (1. În scris, 2. Limba vorbită); Cultură şi civilizaţie (1. English as a world language, 2. The United Kingdom and the Republic of Ireland, 3. The Commonwealth, 4. The United States, 5. Cîteva diferenţe între engleza britanică şi engleza americană).

Folclor literar pentru copii: clasele I-IV / F. Ancuţă, A. Arghirescu, I. A. Stănescu, ... – Bucureşti: Ştefan, 2005. – 124 p.

Obiceiurile şi tradiţiile unui popor sunt elemente specifice, ceea ce face unic fiecare cultură în parte. Cunoaşterea identităţii este un rău necesar, însă pentru acest fapt e necesar cunoaşterea folclorului de la o vîrstă frageră, fapt valabil şi în cazul poporului român. Astfel, lucrarea în cauză a fost alcătuită în scopul de a familiariza copiii cu folclorul românesc. După cum afirmă şi autorii cărţii – „am inclus în lucrare cîntece-formulă, create din dorinţa copilului de a influenţa apariţia unor fenomene din natură, recitativele-numărători, care mijlocesc desemnarea conducătorilor unui joc sau înlăturarea jucătorilor de prisos, proverbe, zicători şi ghicitori. În ciclul obiceiurilor tradiţionale româneşti, ce conţin o varietate de datini şi manifestări cu o amplă desfăşurare în viaţa satului, un loc deosebit îl ocupă obiceiurile de iarnă, prin intermediul cărora copiii au posibilitatea să-şi manifeste preocupările şi personalitatea specifică.”
Această carte este utilă tuturor celor interesaţi de folclor, inclusiv învăţătorii, care „pot găsi materiale ilustrative pentru temele de tratat la orele de curs, precum şi creaţii pentru îmbogăţirea repertoriului la diferite serbări şcolare.”

Manual de analiză a politicii externe / coord.: I. Moţoc, Ş. F. Cioculescu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 455 p.

Semnate de specialişti recunoscuţi în ştiinţe politice, textele reunite în acest manual abordează o gamă amplă de teme specifice domeniului. Proiectul Manualului de analiză a politicii externe a pornit de la constatarea că disciplina aceasta se află la începuturile sale în peisajul ştiinţific românesc.
Lucrarea este structurată în patru părţi: primele două (Luarea deciziei în politica externă românească: viziunea preşedinţilor republicii; Luarea deciziei în politica externă românească: viziunea miniştrilor de Externe) cuprind poziţiile şefilor de stat, respectiv ale şefilor diplomaţiei naţionale, în ordine cronologică, a treia (Teorii ale politcii externe) include studii de teoria politicii externe, iar a patra cuprinde aplicaţii practice ale analizei de politică externă (Practica politicii externe).

Christensen, C. M. Inovaţia ca soluţie în afaceri. – Bucureşti: Curtea Veche, 2010. – 302 p.


Titlu original: The Innovator's Solution: Creating ans Sustaining Successful Growth
Pieţele de capital pretind ca toate companiile să crească şi le pedepsesc fără milă pe cele care eşuează. Dar de ce este creşterea constantă şi substanţială atît de dificil de obţinut? Şi asta nu din cauza lipsei de idei bune sau manageri capabili. Iniaţivele de afaceri eşuază deoarece firmele îşi spoliază în mod nechibzuit propriul potenţial disruptiv, înainte ca ideile noi cu adevărat bune să apuce măcar să prindă contur. Cartea de faţă arată cum pot companiile să rezolve această dilemă, înainte ca ideile noi cu adevărat bune să apuce măcar să prindă contur.

Owen, Jo. Cum să fii un bun manager. – Iaşi: Polirom, 2008. – 298 p.


Managementul necesită inteligenţă, răbdare, relaţii optime cu subordonaţii şi fler în privinţa politicii organizaţionale.
Obiectivele propuse, ce dorim să obţinem, luarea unei decizii corecte axate pe rezultate.
Cartea include 5 capitole: Introducere: manageri reali pentru o lume reală; Abilităţile specifice coeficientului de inteligenţă: gestionarea problemelor, a sarcinilor şi a banilor; Abilităţile specifice coeficientului emoţional: gestionarea personalului; Abilităţile specifice coeficientului politic: Cum să puneţi lucrurile în mişcare; abilităţilşe specifice coeficientului managerial: cum să vă gestionaţi propria evoluţie.

Agular, M. Tehnici şi secrete pentru a vinde mai mult, mai repede, mai scump. – Iaşi: Polirom, 2009. – 253 p.


Tehnicile propuse în această carte pot fi utile tuturor celor care lucrează în domeniul vînzărior, unde potenţialii clienţi trebuie să se transforme în clienţi, cu atît mai mult că concurenţa, la moment, este destul de mare. De aici şi vînzările trebuie să fie la nivel „mai repede, mai scump”.
Descoperirea clientului este factorul cel mai important, convingerea lui de calitatea serviciilor prestate, negocierea şi fidelizarea acestuia rămîn a fi elementele cele mai importante în relaţiile firmă-client.

Scipione, Ileana. Limba spaniolă: dicţionar de dificultăţi lexicale. – Iaşi: Polirom, 2009. – 525 p.


Dicţionarul acoperă diferite nivele ale lexicului spaniol, rezolvînd dificultăţile pe care le întîmpină, la nivelul de bază al limbii, începătorii şi, la nivelele superioare, avansaţii. Conţine o listă actualizată de toponime şi gentilicios, cuvinte argotice, termeni din limbajul tehnic şi ştiinţific, modele de conjugare a majorităţii verbelor neregulate, indicaţii de gen/număr şi de pronunţare/accentuare, cuvinte omografe cu accent diferit, probleme de topică, semantică etc. Lucrarea se adresează studenţilor, profesorilor, traducătorilor, dar şi autodidacilor.

10.03.2011

Bayard, Pierre. Cum vorbim despre cărţile pe care nu le-am citit. – Iaşi: Polirom, 2008. – 239 p.


Nu citesc niciodată o carte despre care trebuie să scriu; te influenţează atît de uşor. Oscar Wilde
Progresul tehnologic în secolul XXI lasă loc mai puţin pentru lectură, deşi oferta editorială atît la nivel naţional cît şi internaţional este una destul de diversă. De aici rezultă o altă problemă: ce facem cu cărţile pe care nu le-am citit, dar am auzit de ele, sau ni se vorbeşte/recomandă despre ele. Această carte oferă diverse soluţii, opţiuni, conduite de urmat.

Carnegie, Dale. Secretele succesului. – Bucureşti: Curtea Veche, 2010. – 246 p.

Ce este succesul? Cum putea avea succes? De ce este nevoie pentru a avea succes? Ori aici este vorba noroc, soartă...
Cartea lui Dale Carnegie, Secretele Succesului – Cum să vă faceţi prieteni şi să deveniţi influenţi a fost scrisă cu scopul de a fi folosită ca manual pentru cursurile susţinute sub titlul „Discursul eficient şi relaţii umane” şi este încă utilizată în aceste cursuri.
În cele patru părţi ale cărţii se vorbeşte despre Cum să vă comportaţi în lume – tehnici fundamentale; Modalităţi prin care să-i faci pe oameni să te placă; Cum să vă impuneţi modul de a gîndi; Fii un lider adevărat! Cum să schimbi oamenii fără să ofensezi sau să le provoci resentimente.

09.03.2011

Beyer, Th., Jr. 501 verbe englezeşti. – Iaşi : Polirom, 2008. – 677 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: participiile, modul, timpul, aspectul, infinitivele, formele principale, verbele tranzitive, şi verbe intrazitive, interogaţiile, negaţiile etc. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.

08.03.2011

Kendris, Christopher. – 501 verbe spaniole / Ch. Kendris, Th. Kendris. – Iaşi : Polirom, 2009. – 715 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: formarea participiului prezent şi a participiului trecut în limba spaniolă, diateza pasivă şi diateza activă, exemple de conjugare, verbe esenţiale, infinitivul spaniol etc. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.

Colaneri, John. 501 verbe italiene / J. Colaneri, V. Luciani. – Iaşi : Polirom, 2008. – 676 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: pronunţia, timpurile şi modurile limbii italiene şi echivalentele din limba română, conjugarea unui verb atît în limba română cît şi italiană – diateza pasivă. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.

07.03.2011

Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice / coord.: David Miller. – Bucureşti: Humanitas, 2006. – 814 p.

Titlu original: The Blackwell encyclopedia of political thought

Sintagma „gîndire politică” este adesea folosită şi ca mijloc de trasare a unei distincţii înăuntrul politologiei. Timp de mai multe decenii politologii au urmărit să creeze ceva de genul unei ştiinţe naturale a vieţii politice.

Prezenta Enciclopedie oferă celui ce studiază gîndirea politică un ghid de nădejde în cunoaşterea marilor idei şi doctrine ce influenţează lumea de azi. Coordonatorii cărţii au atras atenţia la tradiţia occidentală a gîndirii politice. Pentru a menţine în limitele rezonabile întinderea articolelor consacrate diferitor gînditori, Enciclopedia cuprinde numeroase articole de sinteză cepezintă episoade importante din istoria gîndirii politice. Enciclopedia oferă explicaţia diferitor termeni, dar şi o scurtă biogrfafie a diferitor jurişti, filosofi, economişti etc.

Dicţionar explicativ triling al Uniunii Europene

Bărbulescu, I. Gh. Dicţionar explicativ triling al Uniunii Europene / D. Răpan. – Iaşi : Polirom, 2009. – 801 p.

Dicţionar explicativ triling al Uniunii Europene a fost gîndit pentru a fi un instrument util pentru înţelegerea mecanismelor Uniunii Europene şi descifrarea eurojargonului. Este un dicţionar triling român-englez-francez, dar în acelaşi timp şi un dicţionar explicativ, critic, definind termenii în fiecare dintre aceste trei limbi.
Termenii incluşi în lucrare au fost selectaţi pe două criterii: pe de o parte, frecvenţa utilizării, iar pe de alta, importanţa lor pentru România. Ca nou stat membru al Uniunii Europene, România se află într-o altă situaţie în ceea ce priveşte integrarea în Uniunea Europeană, în comparaţie cu alte state, deja membri mai vechi. Cunoaşterea şi utilizarea terminologiei de specialitate este necesară în vederea unei colaborări fructuoase dintre cele două părţi.

06.03.2011

Lazăr, F. Introducere în politici comparate. – Iaşi: Polirom, 2010. – 267 p.

Cartea presupune o analiză a sistemelor de asistenţă socială. Se face o referinţă a politicilor sociale din România, analiza comparativă este o abordare tot mai frecvent utilizată în domeniu. Volumul prezintă rolul politicilor sociale în funcţionarea societăţii şi analizează din perspectivă comparativă sistemele de protecţie socială, de sănătate şi de educaţie.
Sunt incluse 6 capitole: Legitimarea politicilor sociale; Aspecte metodologice în cercetarea socială comparativă; Un model de analiză comparativă a politicilor sociale; Analiza unor politici sociale sectoriale; Aplicaţie: analiza comparativă a sistemelor de asistenţă socială.

05.03.2011

Green, Andy. Comunicarea eficientă în relaţiile publice: crearea mesajelor şi relaţiile sociale. – Iaşi: Polirom, 2009. - 300 p.

Relaţiile publice se referă la stabilirea relaţiilor cu clienţii şi comunitate. Succesul unei companii presupune elaborarea unui plan eficient de activitate şi a publicului său în dependenţă de profilul instituţiei. Lucrarea prezintă elemente-cheie la care recurg comunicatorii în crearea mesajelor şi principalele metode de gestionare a informaţiilor.
Cartea are 11 capitole: Marca proprie – cine suntem; Coeficientul comunicaţional – resursele gîndirii noastre; Capacităţile interpersonale; Crearea mesajelor, memele şi manipularea, Mesajul declanşator de schimbări; Adaptarea mesajelor la reţelele sociale – comunicarea orală şi comunicarea pe internet, aliaţii noştri virali; Reţele sociale; Gestionarea reţelelor sociale; Forţa contextului – gestionarea condiţiilor de comunicare; Perspectiva de ansamblu.

04.03.2011

Un răsărit de soare, un dor nestins şi o imensitate de necuprins eşti tu, dulce mamă!


Nu cred că mai există cineva ca tine, nu cred că cineva mi te-a cîntat, tu eşti un înger între îngerii, O Scumpă Mamă! tu eşti al meu veac. Nu cred că e nevoie doar de o sărbătoare ca să venerăm acea fiinţă dragă şi dorită sufletului deoarece mama, femeia, copilele, iubitele sunt cele mai scumpe fiinţe ce ştiu să aline durerea, să ierte, să primească loviturile sorţii, dar să nu plîngă, ci să meargă mai departe cu dîrzenie şi voinţă. Mă închin în faţa ta mamă şi îţi mulţumesc că ai roşit pentru mine, că ai ştiut să mă aperi şi să faci om din mine. O, cît aş da ca să fiu alături de tine mamă, ca să-ţi simt mînele bătătorite de lucru şi arse de vînt, aş vrea să îţi stau în poală ca să-ţi simt inima şi respiraţia ta caldă dar nu e sărbătoare în fiece zi, de aceea îti spun te iubesc scumpă mamă, femeie, copile şi iubite. Ar trebui să treacă secole de-a rîndul ca să poată cineva să îţi facă fiece clipă din viaţa ta sărbătoare, dar nu e posibil deoarece nu ştiu de ce Dumnezeu mi te-a înzestrat cu atîta har şi răbdare ca să faci totul pentru noi, pentru naţiune, pentru persoana iubită şi ca tocmai cînd eşti lipsită de puteri să mai faci ceva şi pentru tine. Nu am nevoie de 8 martie ca să îţi spun cît te iubesc dar dacă e sărbătoare vreau să mă închin în faţa ta, să îţi sărut mîinile, să îti urez de sănătatae, să iţi spun că tu eşti tot ce am mai scump şi mai drag în lumea asta. Te Iubesc, Mamă!

Şi dacă e sărbătoare şi mai cu seamă sărbătoarea noastră, Departamentul Organizarea Colecţiilor vă spune un sincer la mulţi ani, să fiţi mereu tinere şi frumoase, să iubiţi şi să fiţi iubite, să aveţi doar zîmbete pe faţă, să vă fie cursul vieţii lung şi frumos şi fie că în fiece zi să fie sărbătoarea noastră. În această zi suntem mai speciale ca oricînd, mai frumoase chiar decît primăvara, mai pline de şarm şi prospeţime decît vara, mai bogate decît toamna şi chiar mai plăpînde şi mai albe decît plăpîndul fulg de nea şi poate chiar şi mai frumoase decît frumosul ghiocel.

La mulţi ani, scumpă femeie!

Maria Bivol, Departamentul Organizarea Colecţiilor

Johnson, Allan G. Dicţionarul Blackwell de sociologie. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 449 p.

Titlu original: The Blackwell dictionary of sociology: a user's guide to sociological language

Dicţionarul Blackwell de sociologie este un ghid de utilizare a limbajului sociologic. Orientarea cercetărilor lui Allan G. Johnson spre problemele lumii contemporane, ale sistemului capitalist global se observă clar în conţinutul dicţionarului, deopotrivă prin alegerea termenilor din vocabularului sociologic şi a personalităţilor prezente, cît şi prin judecăţile de valoare pe care autorul le face.

Dicţionarul Blackwell de sociologie cuprinde 1200 de intrări dacă nu toate, cel păuţin principalele orientări teoretice din sociologie dacă nu de toate, cel puţin principalele orientări teoretice din sociologice, de la materialism la idealism, multitudinea subdomeniilor sociologiei, de la psihologia socială la sociologia economică ori sociologia populaţiilor, metodologia cercetărilor sociologice empirice, cu accent pe prelucrarea statistică şi interpretarea datelor.

Mommsen, Th. Istoria romană: în vol. – Ed. a 2-a. – Iaşi: Polirom.

Istoria romană a interesat întotdeauna prin evenimentele care au avut loc în acea perioadă. Cartea a ajuns la cea de a 2-a ediţie, ceea ce demonstrează utilitatea ediţiei.
Vol. 1. – 2009. – 644 p.
Primul volum include trei părţi. În prima parte autorul tratează subiecte ce ţin de istoria romană, începuturile Romei, constituţia originară a Romei, etruscii, religia, artă etc. – evenimente ce au avut loc pînă la abolirea regalităţii romane. În cea de a doua carte – De la abolirea regalităţii romane pînă la Unificarea Italiei: modificarea constituţiei, prăbuşirea puterii etrusce, italicii împotriva Romei etc. În cea de a treia carte: De la Unificarea Italiei pînă la supunerea Cartaginei şi a statelor greceşti: Cartagina, războiul dintre Roma şi Cartagina pentru stăpînirea Siciliei; Hannibal, Al treilea război macedonean etc.
Vol. II. – 2009. – 315 p.
În cartea a 4-a a acestui volum – Revoluţia – sunt tratate următoarele subiecte: Ţinuturile supuse pînă în timpul Gracchilor, restaura4rea puterii senatoriale, popoarele nordului, Cinna şi Sulla, constituţia lui Sulla, comunitatea şi economia sa; literatura şi arta etc.

03.03.2011

Jurnalismul, a patra putere în stat sau o sursă de informare

Prima duminică din luna martie este declarată Ziua Internaţională a Radioului şi Televiziunii pentru Copii, instituită de ONU în 1994 la iniţiativa UNICEF pentru a marca importanţa emisiunilor radio şi televizate in educaţie, instruire şi poromovarea drepturilor copiilor. Radioul şi televiziunea joacă un rol important în viaţa copiilor. Din acest considerent, posturile de radio şi de televiziune oferă foarte multe emisiuni şi seriale pentru această categorie de ascultători/telespectatori. Pentru a oferi o emisiune de calitate, trebuie să fii şi un jurnalist bun. Dar, nu despre asta e vorba… Chiar dacă prima duminică din martie este declarată Ziua Internaţională a Radioului şi Televiziunii pentru Copii, totuşi, rodioul şi televiziunea, în general, joacă un rol important în viaţa noastră. Din acest considerent, ne-am propus să realizăm o expoziţie virtuală în care să vă propunem cîteva cărţi aflate în colecţiile Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”. Expoziţia este destinată tuturor celor care sunt studenţi la facultăţile de jurnalism, dar şi celor interesaţi de acest domeniu.

Coman, Mihai. Întroducere în sistemul mass-media.- Iaşi: Polirom, 2007.- 357 p.


Mass-media a devenit, în lumea modernă, un fel de centru gravitaţional în raport cu care se poziţionează toate celelalte segmente ale societăţii - sistemul economic, sistemul politic, sistemul idiologic, sistemul cultural, sistemul tehnologic, sistemele şi sub sistemele sociale. Cartea de faţă încearcă să dezvăluie modul în care funcţionează sistemul mass-media, atît angrenajele proprii, cât şi în interferenţelelui cu celelalte sisteme ale societăţii. Cartea este structurata în două părţii: prima partea face o trimitere la sistemul mass-media şi cea de a doua parte vorbeşte integral şi desfăşurat despre profesia de jurnalist.

Zelizer, Barbie. Despre jurnalism la modul serios.- Iaşi: Polirom, 2007.- 278 p.Cartea "Despre jurnalism la modul serios" a fost scrisă de Barbie Zelizer şi a fost publicată de editura Polirom. Volumul constituie un important instrument pentru toti cei care „iau jurnalismul in serios”. Dovedind că mass-media pot reprezenta un cîmp de cercetare deopotriva provocator si elevat, autoarea opune şi intersecteaza diversele perspective ştiintifice dinspre care s-a studiat pîna acum jurnalismul, oferind o exceptională analiză critică. Prin identificarea unor zone care unesc mai multe discipline sau sint explicit interdisciplinare în examinarea jurnalismului, această carte oferă o modalitate mai complexă de a reconsidera o mare parte din literatura de specialitate existent.Lucrarea face trimitere la : Definirea jurnalismului • Sociologia şi jurnalismul • Istoria şi jurnalismul • Studiile lingvistice şi jurnalismul •Ştiintele politice şi jurnalismul •Analiza culturală şi jurnalismul • Despre jurnalism la modul serios.


Bakenhus, Norbert. Radioul local: ghid practic pentru jurnalişti.- Polirom: Iaşi, 1998.-251 p.


Prin această lucrarae autorul nu îşi propune formularea unei reţete pentru succesul unui post de radio local, ci, dimpotrivă, adresîndu-se atât începătorilor, cât şi profesioniştilor, el pledează pentru creativitatea şi flexibilitatea fiecărei redacţii. Învăţînd din propria istorie - ale căreia erori devin singurele tabuuri - radioul local nu trebuie să fie o experienţă aleatorie, nici instrument de manipulare. Cartea oferă exemple şi comentarii privind formele de organizare a radioului local în ţări ca Germania, SUA şi Marea Britanie. Sunt prezentate sugestii preactice şi câteva detalii şi tehnice legate de prezentarea elementelor de program, precum şi aspecte esenţiale pe care managemenul unui studio le propune.


Bignell, Jonathon. Manual practic de televiziune.- Iaşi: Polirom, 2009.- 310 p.

Este o lucrare tradusă de Carmen Catana, televiziunea e cel mai insemnat centru de comunicare în societatea contemporană, ea e cea ce încearcă să rezolve controversele legate de valoarea programelor TV. Manualul util de televiziune analizează formatele de televiziune, impactul dezvoltării tehnologiei asupra prezentei industrii şi evoluţia sa. Titlul acordă, în acelaşi timp, sfaturi practice în ceea ce priveste etapele de edificare a programelor, de concepere şi planificare pana la răstimp de filmare si procesul de postproducţie, adresandu-se în egală masura celor care sunt studenti la jurnalism si oamenilor de televiziune. Cuprinsul acestei carţi: Televiziunea astăzi • Munca în televiziune • Teoria televiziunii • De le ideie la imagine • Şocul viitorului

Randall, David. Jurnalism universal.- Iaşi: Polirom, 2007.- 355 p.Tradusă de Alexandru Brăduţ Ulmanu şi Miruna Andriescu. Prefaţa de Mihai Coman. Cuvînt înainte de Annemiek Hoogenboom şi Alexandru Brăduţ Ulmanu.
„Este una dintre cele mai bune cărţi existente la ora actuală în domeniul jurnalismului. Un ghid esenţial şi realist care explică în detaliu ce înseamna această meserie.”
Jurnalismul de calitate presupune obiective universale şi dobindirea unor abilitaţi care să le permită ziariştilor sa stapinească un domeniu în care proprietatea, tehnologia şi informaţiile sînt într-o continua schimbare. Această întroducere adusă la în toate aspectele meseriei de jurnalist include noi secţiuni despre lucrul cu cifre si statistici, folosirea computerului şi scrierea ştirilor pentru Internet, precum şi un capitol revizuit despre calitatile unui bun reporter.
Cuprins: Calităţile unui bun reporter • Limitele jurnalismului • De unde provin ştirile bune? • Documentarea • Interviul • Prezentarea datelor numerice şi a statisticilor • Documentarea online • Jurnalismul de investigaţie • Etica profesionala • Construcţia şi descrierea • Folosirea citatelor • Moduri diferite de redactare a unui articol • Jurnalismul pe Internet

Coman, Mihai. Manual de jurnalism: tehnici fundamentale de redactare: în 2 vol.- Iaşi: Polirom.
Vol.I.- 2005.- 270 p.
Vol.II.- 2006.- 287 p.Volumele acestea sunt consacrate genurilor majore ale presei, atât tipărite, cât şi electronice, conţinând:
- o sumă de sfaturi practice privind procedeele jurnalistice de strângere şi verificare a informaţiei, de redactare a ştirilor, reportajelor şi interviurilor, de realizare a buletinelor şi jurnalelor de ştiri, în audiovizual;
- o perspectivă tipologică asupra genurilor şi speciilor jurnalistice;
- o seamă de teme de reflecţie inspirate din istoria, evoluţia şi tendinţele actuale ale tehnicilor de lucru din mass-media."
Sunt primele colecţii româneşti de lucrări în domeniul mass-media. Volumele sunt inaugurate de prof. dr. Mihai Coman, decanul facultaţii de profil din Bucureşti. Structurat în trei părţi dedicate presei scrise, audiovizualului şi deontologiei ziaristului, carţile sunt un excelent instrument de lucru pentru studenţii în jurnalism şi pentru cei care practica deja aceasta profesiune. Manualul prezinta şi o serie de greşeli răsunătoare în presa românească postdecembristă, însoţite de explicaţii şi de extrase din cele mai prestigioase cotidiene din lume.
Cărţile în ansamblu fac trimitere la următoarele aspecte:
Tehnici de redactare • Elemente de redactare a textului jurnalistic • Titlul jurnalistic • Principii generale de folosire a citatului • Presa scrisa • Reportajul • Evenimentul si mass-media • Ancheta • Relatarea • Portretul • Un gen de granita: feature • Audio-vizualul • Interviul de televiziune • Reportajul de televiziune • Talk-show radiofonic.

Jurnalismul şi cultura populară.- Iaşi: Polirom, 2004 .- 223 p.Lucrarea este tradusă de Ruxandra Dragan şi este recomandată in special pentru studenţii de la facultăţile de la jurnalism şi ştiintele comunicării sau studii culturale, o nouă perspectivă asupra jurnalismului: cea a ştirii ca divertisment şi instrument de manipulare emoţională. Volumul cuprinde o analiză amănunţită a tehnicilor specifice oricărui articol, editorial de ziar sau oricărei ştiri TV menite să captiveze "publicul larg". Cercetătorii urmăresc să investigheze tocmai aspectele negative ale fenomenului, dar tot o dată ca ştirea să fie şi de divertisment şi ca şi instrument de manipulare emoţională. Din cuprins putem găsi despre popularitatea şi politica informaţiei, teorii şi practica în jurnalismul popular, ştiri groaznice la televizor, personalităţile din mass media populare, estetica şi politica melodramei, tipologii ale jurnalismului sportiv, fotojurnalismul şi presa de scandal, reprezentar minorităţilor sexuale în presă.

A responsible Press Office : An Insider’s Guide. – S. l., s.a. – 72 p.Conferinţele de presă sunt la fel de importante ca şi reportajele, ştirile, interviul. Maniera în care sunt oferite informaţiile prin intermediul conferinţelor de presă, ne crează o impresie vizavi de un anumit subiect. În paginile acestei lucrări vom găsi răspunsurile la ce face un ofiţer de presă, ce înseamnă să fii ofiţer de presă, etica: coduri de conduită etc.

Шарончикова, Л. В. Пресса Фрации в меняющемся мире (1944-2004 гг.). – Москва: РИЦ ИСПИ РАН, 2006. – 439 п.

În această monografie sunt relatate amploarea presei franceze după al doilea război mondial. Pe fundalul proceselor social-politice ale Franţei, dar şi evenimentelor internaţionale presa Franţei s-a dezvoltat foarte mult creîndu-i, astfel, o imagine foarte bună. Presa Franţei este pusă la mare preţ prin calitatae informaţilor furnizate. Crtea ăn cauză este destinată studenţilor de la jurnalism şi politologie, dar şi persoanelor interesatae de acest domeniu.

Maria Bivol, Departamentul Organizarea colecţiilor

Istoria religiilor / G. Filoramo. – Iaşi: Polirom. 5 vol.

Istoria religiei este un subiect interesant şi vast, care a uimit tot mai mult opinia publică. În fiecare volum sunt reflectate istoricul diverselor religii. Se vorbește despre istoricul religiilor, care au fost incluse în fiecare volum.
Vol. II : Iudaismul şi creştinismul. – 2008. – 670 p.
În acest volum se face referinţe la creştinism.
Vol. III : Religiile dualiste. Islamul. – 2009. – 420 p.
Vol. IV : Religiile Indiei şi ale Orientului Îndepărtat. – 2010. – 671 p.
În acest volum se face referinţă la hinduism, budism, religiile orientului îndepărtat.
Vol. V : Religiile Americii precolumbiene și ale populațiilor indigene. - 2010. - 525 p.

02.03.2011

Constantin Brîncuşi: o infinitate în materie de artăConstantin Brâncuşi a eliberat sculptura de preponderența imitaţiei mecanice a naturii, a refuzat reprezentarea figurativă a realității, a preconizat exprimarea esenţei lucrurilor, a vitalității formei, a creat unitatea dintre sensibil și spiritual. În opera sa, Brâncuși a oglindit felul de a gândi lumea a țăranului român. Prin obârşia sa țărănească, şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradiţiile, miturile şi funcţia magică a artei populare româneşti. Brâncuşi a relevat lumii occidentale dimensiunea sacră a realității. Figură centrală în mişcarea artistică modernă, Constantin Brâncuşi este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se remarcă prin eleganța formei şi utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare românești cu rafinamentul avantgardei pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea cât și importanța acordată luminii și spațiului sunt trăsăturile caracteristice ale creației lui Brâncuși. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură și desen.
Născut în data de 19 februarie 1876, în familia lui Nicolae şi Maria Brâncuși, ca mai tîrziu la 61 de ani pe data de 16 martie 1957 să se stingă din viaţă la ora 2 dimineaţa, iar în data de 19 martie să fie înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris.
În contextul că are 135 de ani de la naştere, ne-am propus să elaborăm o expoziţie virtuală, oferindu-vă astfel nişte puncte de reper despre Constantin Brîncuşi.

Sursa imaginei:westminster.edu


Daba, Dumitru.Brâncuşi.-Timişoara: Ed. de vest, 1995.- 351 p.


“Opera acestui mare sculptor se află acum în faţa lumii şi este pusă alăturea de marele mituri stimulatoare de noi idei, de înfăptuiri artistice neaşteptate, surprinzătoare. Pentru sculptorii din întreaga lume, dar mai cu seamă pentru noi, Brâncuşi este şi va rămîne un îndreptar estetic, aşa precum a fost şi mai este Eminescu pentru poezie sau Enescu pentru muzică. Problemele materiei, spaţiul cucerit de forme şi ritmuri, toate vor deveni bunuri culturale accesibile.... ”

Daba, Dumitru. În căutarea lui Brâncuşi. - Timişoara: Facla, 1989. - 251 p.
Daba în lucrarea dată face o trimitere la lucrările lui Brâncuşi, care cu ani în urmă aveau viaţă de a impresiona de a ne apropia de aceste realităţi fascinante şi de a da viaţă în opera sculpturului Constantin Brâncuşi. Lucrarea nu este o popularizare ea năzueşte către o sinteză critică sau mai bine spre un punct de vedere inedit. Este o încercare de re-cunoaşterea vieţii şi a operei brâncuşene; fapt necesar , deoaraece noi credem că problema descifrării „misterului Brâncuşi” este şi azi la fel de actuală ca şi în urmă cu decenii.

Fondane, Benjamin. Brâncuşi.- Cluj- Napoca: Limes, 2008.- 101 p.
Prin acest eseu, publicat în 1929, Benjamin Fondane înscrie arta lui Brâncuşi într-un curent subversiv de cultură. Neaderată la istorie, creaţia refuză simbolismul arteiclasice. Opera nu propune un act de reprezentare, ci o revelaţie. De aici decurge importanţa discontinuităşii intorodusă de formele artei primitive şi în special de aşa – numita artă „neagră” eterogenă prin raportare la istoria artei accidentale.Georgescu- Gorjan, Ştefan. Amintiri despre Brâncuşi.- Craiova: Scrisul Românesc, 1988.- 229 p.

În lucrarea dată sunt prezentate toate datele depre lucrările lui Brâncuşi despre proectele sale mai sunt prezentate şi imagini cu lucrările lui schiţe de lucru şi chiar unele estimări matematice ceia ce ţine de calcule de dimensiuni şi forma lor de proectare şi organizare.

Sursa imaginei:neodown.ro

Geist, Sidney. Brâncuşi/ Sărutul.- Bucureşti: Meridiane, 1982.- 152 p.

Lucrarea lui Brâncuşi Sărutul a constituit obectul unei monografii al publicului românesc. Interpretarae lui Sidney Geist e unul dintre cei mai avizaţi brâncuşologi, el însuşi sculptor, se citeşte cu plăcerea unei pasionate istorii, sugestive vizual, ajutate cu o bpgăţie densă a asocierii de idei şi imagini, comparaţii şi analize reliefante. Circulaţia vie a ideilor acoperă o vastă arie de cunoaştere şi intuire a valorilor sculpturii. Ea dovedeşte o vibraţie intelectuală vie, deschisă la nou.


Brezianu, Barbu. Brâncuşi în România. - Bucureşti: Ed. Academiei Republicii socialiste România, 1976. - 342 p.

Lucrarea dată încearcă să reconstitue cît mai precis şi mai probabil istoricul operelor lui Constantin Brâncuşi - sculpturi, desene şi lucrări artizanale – aflate în România. Lucrarea dată reprezintă un album în care sunt reprezentate toate lucrările de cea mai înaltă talie.

Sursa imaginei:allvoices.com

Chirescu, A. Brâncuşi. - Bucureşti:Litera, 1972.- 116 p.

Opera dată constitue o gamă de poeme care sunt dedicate lui Brâncuşi cît şi operei sale.


Maria Bivol, bibliotecar

Allison, G. Esenţa deciziei. – Iaşi: Polirom, 2010. – 359 p.

Titlu original: Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis
Esenţa deciziei face referinţă la criza rachetelor din Cuba. Dovezile istorice privind criza rachetelor din Cuba s-au înmulţit spectaculos, datorită unor serii de conferinţe de istorie orală şi a eforturilor de a face publice documentele secrete, care au culminat în anii 1997 şi 1998. Lucrarea se adresează comentatorilor de politică externă, studenţilor şi specialiştilor în relaţii internaţionale, precum şi celor interesaţi de istoria contemporană.
În octombrie-noiembrie 1962, divergenţile dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite cu privire la rachetele nucleare sovietice din Cuba au atins punctul culminant. Acest conflict ar fi putut fi transformat din Războiul Rece în cel de-al Treilea Război Mondial.
Sunt 7 capitole: Modelul I: Actorul raţional; Criza rachetelor din Cuba: primul nivel de analiză; Modelul II: comportamentul organizaţional; Criza rachetelor din Cuba: al doilea nivel de analiză; Modelul III: politica guvernamentală; Criza rachetelor din Cuba: al treilea nivel de analiză şi Concluzii.