05.09.2011

Dumitru Matcovschi – poet şi om al cetăţii. – Chişinău : Ştiinţa, 2009. – 327 p.


Poezia maestrului Matcovschi, de confesiune intimă, de atitudine etică sau civică, mobilizatoare şi combativă, muzicală şi senină, cucereşte prin simplitatea şi claritatea discursului, prin armonia sonorităţilor, dar şi a sentimentelor, afirmă Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
În paginile de început a acestei cărţi sunt incluse cîteva articole în care se vorbeşte despre creaţia poetului Dumitru Matcovschi, dar şi un tabel cronologic. Cartea include patru părţi: Analize – interpretări; Evocări – mărturii – dedicaţii poetice – referinţe critice; Dumitru Matcovschi prin el însuşi; Viaţa în imagini.

Ion Luca Caragiale în amintirile contemporanilor / sel. Texte, itinerar biografic, prefaţă: Daniel Corbu. – Iaşi : Princeps Edit, 2009. – 342 p.


„Ca şi ceilalţi scriitori clasici ai literaturii române (să numim doar pe Eminescu, Alecsandri, Creangă şi Slavici), Ion Luca Caragiale n-a beneficiat de un biograf care să-l fi cunoscut îndeaprope şi nici un intervievator aşa cum a fost Eckerman pentru Göethe. Pe de altăparte, marele dramaturg român n-a ţinut un jurnal, ştiri disperate despre el găsim doar în jurnalul zilnic al lui Maiorescu, afirmă Daniel Corbu în prefaţa acestei lucrări.
Astfel, în paginile acestei cărţi sunt impresiile diferitor autori români despre I. L. Caragiale şi anume: Tudor Arghezi, Ioan Slavici, Luca I. Caragiale, Barbu Delavrancea, Dimitrie Gusti, Al. Davila, Victor Eftimiu.

Ignat, C. Desen tehnic: ghid practic (standarte generale). – Chişinău : Tehnica INFO, 2001. – 175 p.


Desenul tehnic este un mijloc de exprimare a gîndirii tehnice şi de şi de transmitere a datelor necesare realizării de produse. Desenele pot fi clasificate în felul următor: desen industrial, desen de construcţii, desen de arhitectură, desen de instalaţii, desen de sistematizare (urbanistic) şi desen cartografic.
Această carte include 11 capitole: Noţiuni introductive; Materiale şi instrumente pentru desen; Verificarea instrumentelor; Utilizarea instrumentelor; Păstrarea şi întreţinerea materialelor şi instrumentelor pentru desen; Desenul cu mîna liberă, Desenul cu ajutorul instrumentelor; Scări grafice etc.