27.09.2011

Curriculum național şi metodica predării obiectelor

Pentru o buna funcționare a învățămîntului național preuniversitar este nevoie de o bază bună în ceea ce privește nu doar capacitățile profesorului, dar și de metodologia obiectului. Crearea unui curriculum și implementarea lui cu succes este importantă. Este important atît profesorii pe de o parte, care vor ști cum să predea mai bine obiectul de specialitate, dar și pentru elevi, de cealaltă parte, care vor reuși să însușească mai bine materia.
În acest context propunem cîte cărți, care sunt destinate, de fapt profesorilor în vederea informării lor vizavi de curriculum la obiectele de specialitate. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central):

Cadrul de referință al Curriculumului Național / Vladimir Guțu. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Realizarea și dezvoltarea curriculumului național de calitate este actuală. Actualizarea acestui curriculum național este important în contextul în care vedem ce progrese sunt înregistrate în diverse domenii pe plan internațional, cerințele care sunt, implementarea cerințelor diferitor organizații internaționale în țara membră.
Reforma curriculară în învățămîntul preuniversitar, cu toate determinările sale s-a realizat în patru etape:
- elaborarea curriculumului național de bază;
- elaborarea curriculumului pe discipline;
- elaborarea noilor generații de manuale școlare;
- implementarea noilor tehnologii de predare-învățare pedagogice și de evaluare a performanțelor școlare.
Sunt patru capitole: Reforma curriculumui în Republica Moldova între implementare și impact; Modernizarea curriculumului național în viziune prospectivă; Modernizarea curriculumului liceal; Managementul și evaluarea curriculumului național.

Informatică : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Vasile Andronic. – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

Curriculumul dat a fost elaborat în baza unor principii și criterii care vizează componenete de bază ale procesului de predare-învățare: principiul privind curriculumul ca întreg; principiile învățării; principiile învățării; principiile evaluării.
Curriculumul de informatică pentru învățămîntul liceal:
1. Include:
a) nota de prezentare;
b) cadrul conceptual;
c) obiective generale;
d) obiective-cadru;
e) obiective de referință;
f) conținuturi ce reprezintă nivel minim, avînd caracter obligatoriu;
g) conținuturi opționale;
h) sugestii metodologice;
i) sugestii pentru evaluare.
2. Servește drept bază legitimă pentru:
a) elaborarea de manuale și auxiliare didactice;
b) organizarea concursurilor de manuale și materiale-suport;
c) organizarea procesului de predare/învățare în clasă;
d) organizarea evaluării reușitei elevilor.
Această carte este în colecțiile bibliotecii și în varianta rusă.

Masalagiu, Cristian. Didactica predării informaticii / C. Masalagiu, Ioan Asiminoaiei. – Iași : Polirom, 2004. – 229 p.

Lucrarea în cauză de adresează profesorilor din învățămîntul preuniversitar, elevilor și studenților în domeniul informaticii. Cartea include șase capitole în care se prezintă:
1. Noțiuni de bază;
2. Curriculum, instruire, evaluare;
3. Principii didactice;
4. Obiective didactice;
5. Metode, tehnici, procedee didactice;
6. Liste, Stive, Cozi, Grafuri, Arbori, Sortare/Căutare.
La finalul cărții sunt incluse două anexe: Proiecte de tehnologie didactică, respectiv Adrese electronice

Matematică : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga Șpuntenco. – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

În elaborarea curriculumului la acest obiect autorii au dorit să ofere răspunsuri la diverse întrebări. Astfel, după cum afirmă și autorii cărții ”lucrarea este elaborată în formă de dialog dintre autori și cititor. Astfel puteți afla răspunsurile la 27 de întrebări semnificative, repartizate pe șapte compartimente. Întrebările și răspunsurile se referă atît la aspectele teoretice, cît și cele aplicative ale predării-învățării-evaluării matematicii în liceu la profilul real și umanist.
Această carte este și în varianta rusă.


Chimie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Dragalina, Violeta Druță, Victor Cupcinenco, ... – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

Acest ghid a fost elaborat pentru cadrele didactice la chimie cu scopul de a facilita implemetnarea curricumului modernizat de liceu. Ghidul include: preliminarii; repere conceptuale; sugestii metodologice, proiectarea didactică; strategii și tehnologii didactice; sugestii; bibliografii.
Această carte este și în varianta rusă.Godoroja, Rita. Experiențe pedagogice avansate la chimie și biologie / R. Godoroja, L. Botezatu, A. Ciobanu. – Chișinău : Cartier, 2001. – 120 p.

Lucrarea conține 4 subiecte/teme. Autoarele abordează următoarele subiecte: Stimularea creativității elevilor în procesul educațional la chimie; Experimentul chimic la tema ”Nemetale”, în clasa a X-a de liceu, și evaluarea deprinderilor experimentale; Metode și tehnici interactive de predare-învățare-evaluare la chimie; Probleme dificile la biologie; comportamentul ”Bazele geneticii”.

Gondiu, Eugenia. Didactica în prezentarea grafică (scheme de reper). – Chișinău : Arc, 1997. – 96 p.

Lucrarea în cauză conține două compartimente și se adresează celor ce urmează să-și asume sarcina de a înlesni și îndruma învățarea clasică. Totodată, sunt oferite sugestii pentru a însuși efortul de autoinstruire al studenților , profesorilor. Schemele de reper prezentate vin pentru:
- a înțelege, însuși și memora cunoștințelor noi fundamentale;
- actualiza și recapitula cele studiate anterior;
- generaliza și sistematiza volumul de cunoștințe etc.

Iucu, Oana. Didactica științelor juridice și administrative. – Iași : Polirom, 2007. – 237 p.

”Deoarece volumul se adresează pregătirii unei categorii speciale de cadre didactice, atît din învățămîntul superior, cît și din învățămîntul preuniversitar, care predau discipline cu caracter juridic, este importantă depășirea preconcepției intens vehiculate că informația și măiestria practică și științifică sunt suficiente pentru a defini indicatorii și condițiile de performanță a unui profesor în această direcție de studiu” afirmă autoarea cărții. Informația este sistematizată în opt capitole: Didactica științelor juridice și administrative; Finalitățile predării științelor juridice și administrative; Curriculumul educațional pentru predarea științelor juridice și administrative; Strategiile predării științelor juridice și administrative; Evaluarea educațională etc.
Geografie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Natalia Odoleanu, Angela Cara. – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p.

Geografia are un caracter complex, fapt ce reflectă prin legăturile sale cu alte ramuri și subramuri ale științei. În același timp, rolul geografiei este de a-l ajuta pe elev să perceapă corect tot ce se produce în jur. Rolul geografiei este de a familiariza elevii cu problemele și realitățile sociale actuale. Cei care au elaborat acest curriculum au inclus următoarele momente: Motivația elevilor pentru studierea geografiei; proiectarea activității didactice; diferențierea și individualizarea învățării la lecțiile de geografie; evaluarea rezultatelor școlare la geografie; organizarea și desfășurarea lecției.
Ilinca, Nicolae. Didactica geografiei. – București : Corint, 2002. – 173 p.

În pedagogie este o ramură – didactica. Temenul provine de la grecescul didasko, care înseamnă învăț. Astfel nu întîmplător este sintagma didactica geografiei. Lucrarea este o alternanță a teoriei cu practica și oferă ”studenților și profesorilor puncte de sprijin pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea actului didactic, în funcție de care situațiile de instruire să trezească elevilor dorința de a învăța, de a înțelege și de a aplica cunoștințele de geografie.
Această carte a fost editată 6 ani mai tîrziu de Editura Didactică și Pedagogică, R. A. Cuprinsul cărții este același.
Istorie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Maia Dobzeu, Galina Gavriliță, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, ... – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p.

”Curriculum de istorie pentru învățămîntul liceal este conceput în baza: ideilor perspectivei istorice globale, toleranței față de multitudinea de opinii în comentarea faptelor istorice, căutării pe baza documentelor și faptelor a adevărului istoric” afirmă autorii ghidului.
Ghidul este structurat în patru capitole: proiectarea didactică, obiectivele studierii istoriei în învățămîntul liceal, metode, forme de realizare a obiectivelor curriculare în învățămîntul liceal, evaluarea în procesul educației istorice în liceu.
Este și varianta în limba rusă a acestei cărți.
Păun, Ștefan. Didactica istoriei. – București : Cornt, 2001. – 220 p.

Prin organizarea și conținutul învățămîntului istoric se are în vedere realizarea obiectivelor generale ale stdiului istoriei, obiectivele de referință și activitățile de învățare, conintul învățării. Sunt 11 capitole în care autorul vine cu sugestii ce țin de relația profesor-elev, metode de instruire și autoinstruire utilizate în activitățile didactice, mijloace de învățămînt utilizate în predarea-învățarea istoriei etc.

Ioniță, Gh. I. Metodica predării istoriei. – București : Ed. Universității din București, 1997. – 215 p.

Cursul în cauză are ca scop să contribuie eficient la crearea condiției necesare pentru predarea istoriei să nu rămînă o activitate teoretică și abstractă. Autorul abordează subiecte ce țin de despre istorie și rosturile predării-învățării ei corecte, obiectul și importanța Metodicii prdării istoriei, tipologia lecților de istorie, clasic și modern în metode de prdare-învățare a istoriei, proiectarea didactică etc.
Lazăr, Viorel. Metode didactice utilizate în predarea biologiei / V. Lazăr, D. Căprărin. – București : Arves, 2008. – 384 p.

Disciplinele biologice au un rol important în formarea teoretică cît și formarea teoretică a elevilor. Autorii abordează cîteva momente în ceea ce privește metodele didactice în ceea ce privește predarea biologiei: elemente și orientări noi în învățămîntul românesc la disciplina biologie, metodologia didactică între vechi și modern, rolul metodelor activ-participare în procesul de învățămînt, metode și tehnici interactive de grup și mijloace de învățămînt folosite în lecții la biologie.
Predarea și învățarea limbii prin comunicare : ghidul profesorului. – Chișinău : Cartier, 2003. – 204 p.

Cunoașterea limbii române este importantă, mai ales că în urma dominației sovietice sau folosit diferse metode de deznaționalizare a limbii. Cunoașterea limbii este valabilă și în cazul minorităților naționale. Sunt șase capitole – Predarea limbii la adulți; Conceptul orientării comunicative; formarea competențelor verbal-comunicative; conceptul cursului; organizarea procesului de predare/învățare; evaluarea competențelor.
Limba și literatura română : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal. – Chișinău : Știința, 2007. – 88 p.

Autorii ghidului vin în ajutorul profesorilor de limbăși literatură română cu recomandră în ceea ce privește predarea acestui obiect. Sunt incluse sugestii de proiectare și desfășurare a demersului didactic, textul literar ca obiect și univers spiritual formativ, sugestii de desfășurare a lucrului pe text etc. La final este inclusă o anexă – Sugestii pentru proiectarea de lungă durată și Surse lixicografice și enciclopedice
Șchiopu, Constantin. Metodica predării literaturii române. – Chișinău : S. n., 2009. – 332 p.

Această carte se adresează atît profesorilor cît și studenților de la Facultatea de Litere. Autorul afirmă că ”am construit un model teoretico-aplicativ menit să conducă activitatea profesorului de specialitate în realizarea activului-cadru-educația literar-artistică a elevului - și a obiectivelor de referință stipulate de curriculum în vigoare.
Ilie, Emanuela. Didactica literaturii române : fundamentel teoretico-aplicative. –Ed. a II-a revăzută și adăugită. – Iași : Polirom, 2008. – 285 p.

Lucrarea în cauză vine în ajutorul studenților care fac practica pedagogică și profesorilor începători care urmează cursuri de perfecționare ori se pregătresc să susțină examene de difinitivare și de obținere a gradului didactic II.
Autorul trateaza subiecte ce țin de didactica generală vs didactica limbii și literaturii române, proiectarea didactică la limba și literatura română, moduri de organizare și desfășurare a activității didactice, evaluarea la ora de literatură.
Vizental, Adriana. Metodica predării limbii engleze. – Ed. a 3-a, rev. – Iași : Polirom, 2008. – 340 p.

Studierea unei limbi străine în școală presupune îmbogățirea cunoștințelor. Cunoașterea cuvintelor și a gramaticii limbii, capacitatea de a interacționa cu alți membrii ai grupului lor social, de a folosi cunoștințe lingvistice în mod funcțional și strategic pentru a obține efectul dorit. Autorul oferă sugestii utile pentru activitățile cu elevii.

Limba străină I : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Ghidul în cauză se adresează profesorilor de limbi străine. Schimbările intervenite în ceea ce privește curiculum național se referă și la limbile străine. Autorii care au elaborat acest ghid vin cu recomandări în ceea ce privește utilizarea de către profesor a metodelor și procedeelor noi de predare-învățare-evaluare.
Mai există și cartea Limba străină II : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p. Nu există diferență mare în cuprinsul celor două cărți.
La fel, există și varianta în limba rusă a acestor cărți.


Limba și literatura română pentru școala alolingvă : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Curriculum disciplinei motivează și relevă prin componentele sale: Nota de prezentare, Cadrul conceptual, Obiective generale, Obiective de referință, Conținuturile recomandate, Sugestii metodologice și sugestii de evaluare. În vederea facilitării și eficientizării muncii profesorului, obiectivele de referință sunt structurate pe două niveluri : reproductiv-transformativ și productiv-creativ.
Șebu, S. Metodica predării religiei / S. Șebu, M. Opriș, D. Opriș. – Alba Iulia : Reîntregirea, 2000. – 302 p.

În ultimii ani a fost o tentativă de a introduce religia ca obiect de studiu. Părerile au fost împărțite în pro și contra. Însă această carte urmează concepția de proiectare curriculară. Sunt șapte capitole: Religia ca obiect de învățămînt, scopurile și obiectivele predării religiei; Principiile educației religioase; evaluarea în predarea-învățarea religiei etc.