19.10.2010

Expoziţie virtuală: 19 octombrie - ziua fondării Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", Chişinău

În contextul în care 19 octombrie 2010 marchează 133 de activitate a Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", ne-am propus să organizăm şi o expoziţie virtuală în acest sens, care să includă publicaţiile ce vizează Biblioteca Municipală din culegeri, presă, inclusiv revista de specialitate BiblioPolis.

Vieru-Işaev, Maria. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău (1877-2002) : Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I (1877-1950) / lector: V. Pohilă. – Ch. : „Colograf-com”, 2002. – 256 p.

Lucrarea este o istorie a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” şi cuprinde zece capitole ce includ istoria bibliotecii în anumite perioade. Capitolul I - Înfiinţarea Bibliotecii Publice a Oraşului Chişinău, Capitolul II include anii 1917-1918, iar Capitolul III – Biblioteca Publică a Municipiului Chişinău (1918-1940) etc.
După cum afirmă şi Gheorghe Palade, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova Istoria Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” reflectă într-un animit sens şi evoluţia vieţii spirituale din Basarabia în epoca modernă şi cea contemporană. Înfiinţarea Bibliotecii Publice Orăşăneşti Chişinău reprezintă o realizare importantă a culturii basarabene, chiar dacă aceasta iniţial purta amprenta politicii rusificatoare a adminstraţiei ţariste, iar fondurile de carte erau consultate de un cerc relativ îngust de cititori.

Chişinău : Enciclopedie / ed. : Iurie Colesnic. – Chişinău : Museum, 1997. – 566 p.

Enciclopedia este o carte nouă despre Chişinăul vechi, despre cel prezent, dar care, prin punerea în circulaţie a informaţiei despre aceste două dimensiuni, speră să contribuie la edificarea celei de-a treia – viitorul afirmă editorul Iurie Colesnic în paginile de început ale cărţii.
Lucrarea de faţă are un caracter enciclopedic, oferind informaţii cu privire la diverse personalităţi, instituţii culturale, arhitectura diferitor instituţii, edificii etc. Se fac cîteva referinţe cu privire la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, instituţie de informare şi de organizare a lecturii publice în municipiu. Prima bibliotecă orăşenească a fost deschisă la 22 august 1832 în casa negustorului Kriukov. Dispunea de 479 cărţi şi 67 numere de reviste.
Actuala Bibliotecă Municipală se inaugurează la 1 septembrie 1944, iniţial ca bibliotecă orăşenească, apoi ca bibliotecă centrală orăşenească. În perioada 1975-1991 avea funcţia de bibliotecă centrală în sistemul centralizat al bibliotecilor publice din oraş şi statutul de bibliotecă municipală. În anii 1950-1986 a purtat numele lui A. A. Jdanov, din 1986 – numele ilustrului om de cultură şi ştiinţă, al scriitorului român B.P. Hasdeu. (Chişinău: enciclopedie. Ch.: Museum, 1997. P. 75)
Edificiul cu magazine şi Biblioteca B.P. Hasdeu (bd. Ştefan cel Mare, 148). Clădirea cu trei etaje ocupă partea superioară a cartierului, mărginită de str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ştefan cel Mare şi stradela Teatrului. Este rezultatul reconstrucţiei din temelie în primii ani postbelici a două clădiri unite între ele, demolate după dezastrul unui bombardament sinistru din anii celei de-a doua conflagraţii mondiale. Proiectul de reconstrucţie a fost elaborat de arhitecta R. Sprirer, care a beneficiat de consultaţiile arhitectului A. Şciusev. (Chişinău: enciclopedie. Ch.: Museum, 1997. P. 201-203)
Hâjdău-Hasdeu la Chişinău, membrii familiei. Dintre toţi membrii acestei dinastii de cărturari şi scriitori, Tadeu Ioan Hâjdău (mai în spiritul limbii polone) este primul, probabil, care înainte de a se stabili la Cristineşti – Hotin va descinde în oraşul Chişinău, chiar la începutul secolului trecut.
Tînărul B. P. Hasdeu, elev al gimnaziului de Băieţi din Chişinău va fi nominalizat, alături de alţi literaţi basarabeni ai vremii (inclusiv tatăl său, Alexandru Hâjdău) în articolul lui I. Tanski Scrisoare din Chişinău, articol inserat în ziarul din Sankt Petersbourg Severnaia pcela (din 20 octombrie 1852), articol urmat de poezia tînărului licean dedicată lui C. Stamati.
De-a lungul a 8-9 decenii, cîte au trecut de la moartea lui B.P. Hasdeu, Chişinăul i-a înveşnicit numele şi memoria în cîteva cazuri: fostul gimnaziu nr. 1 de băieţi i s-a acordat denumirea B.-P. Hasdeu; acelaşi nume, în perioada anilor ’30-’40, i s-a dat şi străzii Fierarilor, astăzi Al. Bernardazzi; în partea de jos, veche, a oraşului mai există în continuare str. Hâjdău; iar cu ocazia împlinirii, în 1988, a 150 de ani de la naştere fosta Bibliotecă Municipală A. Jdanov dobîndeşte numele B.P. Hasdeu. (Chişinău: enciclopedie. Ch.: Museum, 1997. P. 242-243)
În această enciclopedie, sunt articole despre personalităţi marcante, care au locuit în acest sediu, care cîndva a fost hotelul Suisse; printre care putem să-i menţionăm pe: Henri Barbusse, care a locuit în acest hotel în 1925; Leon Casso: jurist, publicist, om politic. A fost proprietar la Chişinău; Fiodor Şaleapin: cîntăreţ rus. În anul 1899 a fost în Chişinău.
Nemerenco, Valeriu. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani, Chişinău / V. Nemerenco. – Chişinău: Prut Internaţional, 2002. – 198 p.

Istoria Buiucanilor este prezentată sub aspect monografic de la prima atestare documentară (20 august 1608, cînd într-un act întocmit în Cancelarului domnitorului Constantin Movilă se vorbeşte despre existenţa satului Buiucani în perioada domniei lui Ştefan cel Mare) pînă în zilele noastre.
Lucrarea de faţă include Cronologia satului Buiucani (include date importante în ceea ce priveşte această localitate), Din istoria sectorului Buiucani (istoria sectorului Buiucani se începe cu perioada interbelică, în care se menţionează aspectele administriv, economic, cultural) şi Sectorul Buiucani în prezent. În acest ultim capitol, conţine 15 subdiviziuni, printre care unul din el face referinţă la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi filialele ei, care se află în acest sector. Se face referinţă la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central) în care se vorbeşte despre istoricul ei, activitatea ei, structura şi bibliotecile partenere atît din Republica Moldova şi România. (Nemerenco, V. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani. Chişinău. P. 146-147)
Biblioteca „Onisifor Ghibu”. În 1991, la solicitarea BM „B. P. Hasdeu”, Ministerul Culturii şi Cultelor, de comun acord cu Primăria Municipiului Chişinău, oferă spaţiu pentru viitoarea bibliotecă: două săli (de lectură şi împrumut) în incinta Palatului Republicii. Biblioteca este deschisă în 1992, fiind, de fapt, prima bibliotecă de carte exclusiv românească de la Chişinău. În momentul deschiderii, fondul bibliotecii era constituit din circa 35000 unităţi bibliografice. (Nemerenco, V. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani. Chişinău. P. 147-148)
Biblioteca „Alba-Iulia”. A fost fondată la 31 august 1998, cu sprijinul Primăriei Municipiului Chişinău, în colaborare cu Primăria Municipiului Alba-Iulia, sub tutela Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” şi a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga din Alba-Iulia. Biblioteca este o instituţie de informare şi documentare specifică cu caracter istoric. Structura bibliotecii cuprinde: sala ediţiilor periodice, sala pentru copii şi sala pentru adulţi – sala cu acces liber la raft. La 1 ianuarie 2002 colecţiile bibliotecii constituiau 16458 volume. (Nemerenco, V. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului Buiucani. Chişinău. P. 148-149).
Biblioteca „Lesia Ukrainka”. A fost fondată în 1991, devenind un centru cultural esenţial pentru ucrainenii din municipiul Chişinău. Fondul literar al bibliotecii numără mii de exemplare. La formarea lui au participat activ Biblioteca parlamentară „Lesia Ukrainka” din or. Kiev, Biblioteca pentru copii „Taras Şevcenko” şi unele organizaţii guvernamentale din Moldova şi Ucraina. Biblioteca şi-a găsit locul şi cititorii ei, bucurîndu-se de o reputaţie bună printre vizitatori. Mulţi cititori au posibilitatea de a face cunoştinţă cu literatura contemporană şi clasica ucraineană şi de a citi presa cotidiană. Biblioteca propune cititorilor creaţia clasicilor naţionali L. Ukrainka, I. Franko, O. Goncear, P. Zagrebelni, P. Ticini, apoi traduceri de E. Zola, J. London, M. Şolohov, V. Bikov, I. Druţă, I. Ciobanu.


Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţională. 12-19 octombrie, 2002 : culeg. de comunic. / Bibl. Municip. „B. P. Hasdeu”: coord. : T. Coseriu; resp. ed. L. Kulikovski. – Ch.: S. n., 2003. – 308 p.

Responsabilitatea socială a bibliotecii este cu atît mai mare cu cît biblioteca este direct responsabilă de asigurarea accesului la informaţie a comunităţii afirmă Lidia Kulikovski, director general BM „B. P. Hasdeu”.
Culegerea de faţă presupune o culegere de comunicări susţinute cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la fondare a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Comunicările au fost susţinute de diverşi specialişti din domeniu, atît colaboratorii Bibliotecii Municipale cît şi reprezentanţii altor instituţii similare (Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, bibliotecile ULIM, ASEM) din Republica Moldova şi străinătate.
În această culegere au fost incluse articolele participanţilor la conferinţă, inclusiv cele ale colaboratorilor.

Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culegere de comunicări de la Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 130-a a Bibliotecii Municipale / ed. îngrij.: Lidia Kulikovski. – Ch. : Epigraf, 2007. – 336 p.

Cartea de faţă, care presupune o culegere de articole, este editată cu ocazia celebrării a 130 de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Cum afirmă şi directorul general al Bibliotecii Municipale, La aniversarea de 130 de ani, cu siguranţă, putem contura ponderea BM la cultura şi dezvoltarea comunitară chişinăuiană.”
Culegerea include 36 de articole dintre care 23 scrise de colaboratorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care relatează despre activitatea bibliotecii din ultimii ani: Lidia Kulikovski – O sinteză aniversară: Biblioteca Municipală B. P: Hasdeu – o instituţie de cercetare; Genoveva Scobioală – Sondajul, formă de investigare a muncii în bibliotecă, Valentina Turvinenco – Competitivitatea europeană a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Educaţia multiculturală şi deservirea utilizatorilor în cadrul Serviciului de Carte Germană, Margareta Cebotari – Integrarea Bibliotecii Publice Ovidius în spaţiul informaţional modern etc.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: Raport de activitate / elab.: L. Cîşlaru, T. Coşeriu, L. Pînzaru; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chişinău, 2002-2008.

Lucrările presupun un studiu în ceea ce priveşte activitatea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu şi filialelor ei. Luînd în consideraţie că rolul bibliotecii este unul foarte important, dar şi că, în activitatea ei, se bazează după un plan, se pune accent pe realizarea obiectivelor propuse, dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor, utilizarea bibliotecii, instruirea şi perfecţionarea personalului etc. – ce succese s-au obținut şi ce urmează de făcut pentru o îmbunătăţire a calităţii serviciilor de bibliotecă.
Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2017 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. — Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. — 32 p.

Planul strategic a fost alcătuit pentru anii 2008-2017 şi vizează activitatea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Strategia stabileşte patru scopuri de bază şi 15 scopuri‑obiective de realizare a lor, la un loc menite să ne ajute să atingem viziunea noastră – să asigurăm chişinăuianului suport, prin accesul la cunoştinţe, informaţii şi prin susţinerea creativităţii lui, la dezvoltarea lui personală, profesională şi culturală, afirmă dna Lidia Kulikovski, directorul BM „B.P. Hasdeu”.

Ghidul Bibliotecilor din Chişinău / Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu; ed. îngrijită: L. Kulikovski; coord.: Genoveva Scobioală. – Chişinău: Epigraf, 2007. – 152 p.

Ghidul Bibliotecilor din Chişinău este o publicaţie a BM „B. P. Hasdeu”, care include totalitea bibliotecilor din oraşul Chişinău, atît publice, cît şi universitare sau a liceelor/şcolilor.
Scopul elaborării prezentului Ghid a fost de a propune utilizatorilor, dar şi bibliotecarilor, o publicaţie de orientare printre instituţille care menţin şi transmit valorile vitale naţionale şi universale: biblioteci publice, biblioteci ale diverselor instituţii de învăţămînt, specializate, ştiinţifice etc. afirmă dna Genoveva Scobioală manager, Departamentul Marketing.
Ghidul se începe cu un capitol destinat reţelei de biblioteci a BM „B. P. Hasdeu”. În acest capitol sunt incluse: data fondării bibliotecii, tipul bibliotecii, profilul colecţiei, servicii exclusive (specializate), facilităţi, adresa, programul şi accesul.

Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu : 125 ani de activitate : Bibliografie / ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău, Colograf-com, 2002. – 160 p.

Această lucrare are ca scop unificarea publicaţiilor despre Biblioteca Municipală, colaboratorii ei inclusiv lucrările lor, apărute în cărţi, culegeri şi ediţii periodice din 1877 pînă în 2002, care poate fi considerată ca un letopiseţ al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. În bibliografie au fost incluse diferite tipuri de documente, care reflectă activitatea bibliotecii: rapoarte, programe de activitate, bugete, articole, recenzii, interviuri, culegeri, cărţi, bibliografii etc.
Bibliografia este structurată după cum urmează: prefaţă; bibliografie; indexuri auxiliare; index de nume, index de biblioteci, lista publicaţiilor bibliografiate.
În lucrare, au fost incluse materialele care fac referinţă la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, cît şi activitatea ei. Referinţele în cauză sunt din anul 1877 şi sunt aranjate în ordine cronologică: din anul 1877 pînă în 2002, iar în interiorul anului – în ordine alfabetică a înregistrărilor. Lucrarea include date cronologice din istoria bibliotecilor, cînd au fost inaugurate, precum şi cine au fost directorii Bibliotecii Municipale.


Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu în presă : (2002-2006) : Bibliogr. / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Informare şi Documentare Chişinău; ed. îngrijită : Lidia Kulikovski; alcăt. : Taisia Foiu. – Ch. : S. n., 2007. – 234 p.

Lucrarea în cauză este o continuare a cărţii precedente, elaborată cu prilejul aniversării a 130-a de la fondarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, fiind al doilea volum al cronicii bibliotecii. Bilanţul activităţii pentru anii 2002-2006 cuprinde 2121 materiale, dintre care 87 ediţii aparte şi 297 publicaţii din culegeri. Bibliografii Centrului de Informare şi Documentare „Chişinău” şi diferitor filiale a Bibliotecii Municipale au identificat şi descris toate informaţiile referitoare la activitatea BM. Lucrarea în cauză poate fi considerată ca o carte de vizită a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Bibliografia conţine 5 capitole, fiecare corespunzînd unui an: 2002, 2003, 2004, 2005 respectiv 2006. Pentru a facilita regăsirea informaţiei necesare, au fost alcătuite şase indexuri auxiliare: index de nume, index de biblioteci, index de subiecte, index de cărţi de autor şi culegeri, index de ediţii periodice şi seriale.


Catalogul cărţilor cu autografe din colecţiile Bibliotecii Municipale / ed. îngr. L. Kulikovski; alcătuitor şi culegere computerizată: C. Tricolici. – Ch. : Pontos, 2002. – 251 p.

Prezenta lucrare constituie un catalog al cărţilor cu autografe şi dedicaţii, donate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi filialelor ei. Lucrarea a fost structurată în două compartimente: lista cărţilor cu autor şi lista cărţilor fără autor. La fel, aici sunt incluse indexul donatorilor, autorilor, geografic şi cel de limbi.Cărţi cu dedicaţii : (în colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”) / ed. îngr. : L. Kulikovski, alcăt. : Claudia Tricolici ; Bibl. Mun. B. P. Hasdeu, Centrul de Informare şi Doc. Chişinău. – Ch. : [s. n.], 2007. – 352 p.

Lucrarea în cauză constituie o continuare a Catalogului cărţilor cu autografe şi dedicaţii donate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi filialelor ei, apărut la Editura Pontos în anul 2002.
Volumul de faţă cuprinde cărţile cu autografe şi dedicaţii intrate în colecţiile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” şi în filialele ei pînă în anul 2006. Volumul include 1522 de titluri de carte cu autograf şi este structurat în trei compartimente: cărţi cu autor, cărţi fără autor, cărţi în limba rusă şi în alte limbi cu caractere chirilice, structurate la rîndul lor, în Cărţi cu autor şi Cărţi fără autor.
La baza aranjării materialului se află criteriul alfabetic.

Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” : Catalog / resp. ed. : L. Kulikovski. – Ch. : Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, 2007. – 64 p.

Activitatea de cercetare la Biblioteca Municipală este vastă şi diversă. Pentru o mai bună cunoaştere a fost editat acest catalog în care sunt incluse cele mai reprezentative lucrări elaborate de colaboratorii bibliotecii, dar şi lucrări editate sub auspiciile bibliotecii din proiecte comune cu cercetători/bibliografi şi editori. Catalogul sintetizează unele rezultate ale procesului de cercetare ştiinţifică la BM „B. P. Hasdeu”.
Acest catalog presupune trei capitole. Capitolul întîi presupune bibliografii şi biobibliografii axate pe punerea în valoare a personalităţilor locale. Capitolul doi cuprinde studii documentare, monografii, iar capitolul trei sunt reprezentate ediţiile periodice ale BM: revista BiblioPolis şi Raportul de activitate.

Lidia Kulikovski : Biobibliografie / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”. – Ch. : Elan Poligraf, 2006. – 88 p.

Prezenta lucrare, însumează circa 250 de materiale de şi despre Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, conferenţiar universitar, doctor.
Bibliografia este structurată în felul următor: articol introductiv; în loc de curriculum vitae; volume de autor; ediţii alcătuite şi îngrijite; articole, studii, prefeţe, recenzii; articole şi referiri despre Lidia Kulikovski; Interviuri; Aprecieri; Vorbeşte Lidia Kulikovski; Rezumate; Indexuri auxiliare.
Bibliografia include materiale din perioada 1991-2006, selectate din catalogul electronic al BM, resurse Internet, diverse ediţii bibliografice: Bibliografia Naţională a RM, bibliografii elaborate de BM, buletinele Şcolii de Biblioteconomie din Moldova etc.
Subdiviziunea Aprecieri presupune un ansamblu de aprecieri venite din partea diferitor specialişti din domeniul biblioteconomic sau a culturii, cum ar fi Iulian Filip, Ion Hadîrcă (scriitor), Silvia Ghinculov (director, Biblioteca ASEM), Vasile Şoimaru (conf. univ. dr., ASEM), Mihail Gh. Cibotaru (scriitor, ex-ministru al Culturii R. Moldova), Nicolae Rusu (scriitor) etc. Dnul Ion Şpac, bibliolog, de exemplu, afirmă că de observat că trecerea aceasta spre alimentarea cu informaţie şi a cititorilor-cercetători nu este deloc spontană. De cînd L. Kulikovski se află în calitate de manager la BM, aspectul ştiinţific, în activitatea instituţiei, mereu se află în capul mesei. Despre aceasta vorbesc nu doar manifestările culturale şi ştiinţifice: conferinţe, simpozioane, lansări de carte, serate literare etc. organizate în cadrul BM sau participarea la asemenea manifestări din ţară şi de peste hotare, şi nu doar cooptarea specialiştilor în domeniu întru înviorarea activităţii ştiinţifice.


Kulikovski, L. Cartea, modul nostru de a dăinui : Contribuţii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic : interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociaţia, miscelenau / L. Kulikovski. – Ch. : Reclama, 2006. – 268 p.

Cartea de faţă reprezintă o lucrare importanţă în ceea ce priveşte Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Aici sunt incluse interviuri cu dna Kulikovski, autorul lucrării, dar şi directorul BM, în care vorbeşte despre activitatea ei în cadrul instituţiei, ce succese a avut biblioteca în timp ce ocupă această funcţie, tehnicile de management aplicate pentru crearea unei imagini bune a bibliotecii, instruirea personalului, profesionalismul bibliotecarilor etc.

Kulikovski, Lidia. Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”. – Ch.: Magna-Princeps SRL, 2008. – 256 p.

Lucrarea Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri este o continuare a celei precedente Cartea, modul nostru de a dăinui, atît doar că aceasta fiind o ediţie actualizată şi completată cu Studii, cercetări, eseuri, prefeţe, recenzii.
În prefaţa cărţii, Alexe Rău, directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova afirmă că chiar şi atunci cînd abordează viziunile biblioteconomice iniţiate de alţii, autoarea reuşeşte să-şi impună felul său de a gîndi biblioteconomic, introducînd concepte şi idei complementare celor cercetate. În general, ea se arată a fi, în ştiinţele biblioteconomice, un partizan şi un promotor al pozitivizmului, determinismului social, şi al pragmatismului.

Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice: Către 45 de ani de învăţămînt biblioteconomic superior în Republica Moldova / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării, Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. – Ch. : Museum, 2005. – 252 p.

Culegerea a fost scrisă într-un parteneriat dintre Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională), Universitatea de Stat din Moldova. Culegerea presupune articole scrise de specialişti în domeniul biblioteconomic atît din cadrul bibliotecii cît şi a catedrei. La fel, au fost incluse şi articolele diferitor specialişti de la Biblioteca Naţională, Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, ASE, DIB ULIM etc.)
Culegerea este dedicată celei de-a 45-a aniversări a învăţămîntului biblioteconomic superior din Republica Moldova. Specialiştii au pus în discuţie stări defapt şi tendinţe actuale ale biblioteconomiei moldoveneşti, confluenţe şi interferenţe biblioteconomice, au trecut în revistă realizările, au sistematizat şi prioritizat problemele.
În această culegere sunt publicaţiile a patru colaboratori a BM „B.P. Hasdeu”: Lidia Kulikovski, directorul general al bibliotecii cu articolele Învăţămîntul biblioteconomic din Europa în contextul Procesului de la Bologna. Ralierea învăţămîntului biblioteconomic superior din Moldova la acest proces şi Competenţe pentru bibliotecarii de azi. Abordări conceptuale, concretizări noţionale în contextul perfecţionării profesionale. Mariana Harjevschi, director Biblioteca Publică de Drept: Diversitatea cursurilor academice şi mobilitatea studiilor universitare. O perspectivă pentru studiul bibliologic din Moldova şi o experienţă de succes a şcolilor de bibliologie americane. Al treilea articol aparţine Tatianei Coşeri, director-adjunct BM „B.P. Hasdeu” – Conflicetele în instituţiile info-documentare: pericol sau o oportunitate? (abordări teoretico-practive în managementul conflictelor). Cel de-al patrulea articol aparţine dnei Genoveva Scobioală: Gradul de satisfacţie a utilizatorilor la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”: reflecţii asupra unui sondaj.

Roşca, Elena. Biblioteca – o carte deschisă a sufletului : articole, comunicări, interviuri / E. Roşca; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publ. „Alba Iulia”. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 131 p.

Lucrarea Elenei Roşca, include articole care fac referinţă la activitatea Bibliotecii Alba Iulia din cartierul Buiucani a oraşului Chişinău. Lucrarea este divizată în cinci capitole, care au fost astfel concepute în dependenţă de tipul articolelor, după cum urmează: Momente de împlinire şi dragoste sau Biblioteca în timp; Descoperirea frumoaselor paradoxuri; Experienţă şi cercetare profesională; Colaborare, parteneriat şi Cuvînt despre colegi.
Biblioteca Alba Iulia a reuşit să se impună în viaţa culturală a oraşului prin manifestările pe care le are, misiunea pe care o are, dar şi interesului faţă de tot ce este frumos. După cum afirma şi Vlad Pohilă, În scurta sa biografie, Biblioteca „Alba Iulia” din sectorul Buiucani al capitalei, a pus mereu în fruntea preocupărilor cotidiene grija pentru cultivarea dragostei faţă de limba română, inclusiv prin popularizarea cuvîntului scris şi rostit, aşezat cu dragoste şi atenţie în strofe, în pasaje de proză, în alineate de comunicări, în replic de discuţie... Trebuie s-o spunem din capul locului că, la transformarea Bibliotecii „Alba Iulia” într-o Casă a Cuvîntului Românesc mereu viu, rolul central îi revine dnei directoare Elena Roşca şi colegelor sale de echipă.

Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. 2004-2009 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică Ovidius ; alcăt.: V. Ciobanu, M. Cebotari, L. Ciobanu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; resp. ed.: Elena Butucel. – Ch.: Bons Offices SRL, 2009. – 54 p.

Lucrarea în cauzăIzvor de lumină a fost editată cu ocazia celei de a 15-a aniversări, dar şi a activităţii pe parcursul acestui timp Bibliotecii Publice Ovidius şi include o totalitate de articole scrise de colaboratorii bibliotecii: Elena Butucel – Dimensiunea culturală şi informaţională a Bibliotecii Ovidius : Parteneriat şi prietenie, Dinamism şi flexibilitate în Biblioteca Publică Ovidius, Victoria Cebanu - Biblioteca - Universul în universul comunicării culturale, Margareta Cebotari Activitatea de cercetare sociologică ca factor imperativ al strategiei de succes a bibliotecii Ovidius.Poptămaş, Dimitrie. Philobiblon mureşan / cuv. înainte de Melinte Şerban. – Tîrgu-Mureş : Bibl. Judeţeană Mureş, 2003. – 346 p.

Cartea de faţă include un studiu cu privire la cultura Judeţului Tîrgu-Mureş, deşi se fac unele referinţe şi la istoric. Astfel, autorul pune accent pe biblioteca publică a judeţului, relatînd şi despre istoria bibliotecii, personalităţile care au influenţat pozitiv dezvoltarea instituţiei etc.
Cel mai important pentru noi este că în această lucrare se face referinţe la Biblioteca Publică „Tîrgu-Mureş” respectiv „Transilvania” filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, dar şi Glebus Sainciuc, prietenul bibliotecii, pictor cunoscut.
Autorul vorbeşte cu interes despre aceste biblioteci, în contextul independenţei Republicii Moldova şi deschiderii unor biblioteci de carte românească, care sunt partenere a diferitor biblioteci judeţene din România.

Şandru, Ilie. Basarabia iarăşi şi iarăşi… : Publicistică : 1990-2002. – Bucureşti : Editura A.P.P., 2003 – 144 p.

Această carte include o serie de articole despre Basarabia, limba română şi cultura în spaţiul pruto-nistrean. Aici se fac două referiri la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi filiala Transilvania.
Primul articol este Biblioteca „Transilvania” din Chişinău: un deceniu de activitate. Se vorbeşte despre activitatea bibliotecii în cei 10 ani de la fondare, ce succese au realizat, ce colecţii au cu atît mai mult că această bibliotecă a fost fondată pe 29 august (anul 1991), fiind în preajma sărbătorii 31august – Ziua Limbii Române.
Cel de-al doilea articol este Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău: 125 de ani de existenţă. În articol sunt relatate manifestările cultural-ştiinţifice prilejuite de împlinirea a 125 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din Chişinău.

Democraţia la feminin : Istoria verbală / coord.: Irina Nechit. – Chişinău : Ştiinţa, 2005. – 284. p.

După cum este menţionat şi în Prefaţă, cartea Democraţia la feminin are drept obiectiv reflectarea unei perioade zbuciumate din istoria poporului nostru, cea de după 1989 – anul debutului spectaculos al mişcării de democratizare în Republica Moldova. Încercarea de a readuce în actualitate evenimentele dramatice care au dus la prăbuşirea regimului totalitar se identifică în conştiinţa autoarelor acestei culegeri de istorii orale cu un act de recuperare a valorilor morale, civice, culturale.
În această culegere este şi un interviu cu dna Lidia Kulikovski, director general BM „B. P. Hasdeu”. Interviul a fost realizat de Maria Vieru-Işaev.
În interviu se vorbeşte despre activitatea BM „B. P. Hasdeu” după 1989, cînd la conducerea bibliotecii a devenit dna L. Kulikovski, problemele cu care s-a confruntat, dar şi succesele înregistrate în această perioadă.

Filip, Iulian. Linii şi cuvinte comunicante. Declaraţii de dragoste / I. Filip. – Ch. : Princeps, BM „B. P. Hasdeu”, 2007. – 128 p.

Lucrarea de faţă include versuri ale autorului Iulian Filip. Unele dintre acestea sunt şi limbi paralele: engleză, franceză, italiană.
Tot aici, găsim şi nişte gînduri despre Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi colaboratorii ei. Bibliotecarele, fericite şi neîmpăcate, între cărţi şi oameni întrebători de carte şi Frumoasă crucea grea a bibliotecarilor; două mini-eseuri în care autorul îşi lasă impresii vizavi de această profesie. După cum menţionează şi el însuşi partea frumoasă a activităţii bibliotecarului e prinsă de imediata, permanenta testare a raţiunii prestării acestei activităţi, altfel spus – vederea cu ochiul neînarmat a necesităţii omului dătător de carte, călăuzitor spre cartea căutată.

Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicist ilustrat / V. Ladaniuc, T. Ţopa, V. Nicu. – Ch. : Draghiştea, 2009.
Vol. 9 : N-O, 2009, - 638 p.: il., fot.

În acest volum se face o referinţă la dna Lidia Kukikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Este autoarea şi coautoarea al mai multor manuale şi ghiduri bibliografice, inclusiv „Clasificarea zecimală universală, a publicat monografia „Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istorie. Prezent. Tendinţe”. A publicat peste 100 articole de specialitate. Este originară din satul Nicoreni, r-nul Drochia.


Pohilă, Vlad. Şi totuşi, limba română: (articole, eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”; coord. proiect: L. Kulikovski, G. Scobioală, V. Şoimaru. – Ch. : Ed. „Prometeu”, 2008. - 496 p.

Cartea cunoscutului publicist, scriitor, ziarist Vlad Pohilă include 80 de articole publicistice, scrise în ani diferiţi şi publicate în diverse ediţii periodice.
Un capitol aparte îl constituie relaţia Vlad Plohilă – Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” cum afirmă şi dna Lidia Kulikovski, directorul Bibliotecii Municipale. Suntem norocoşi să-l avem pe Vlad Pohilă redactor-şef al publicaţiei noastre, BiblioPolis ...Meritul lui Vlad Pohilă este de a aduna în jurul revistei BiblioPolis oameni de cultură, de a o menţine calitativă, interesantă, diversă şi solicitată. În lucrarea Şi totuşi, limba română sunt incluse articolele dlui V. Pohilă din această revistă: despre carte, lectură, utilizatorii bibliotecii, despre bibliotecarii care crează o imagine bună a bibliotecii noastre.

Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de ani… : Evenimentul s-a consumat. Ce a rămas? : Dialog post-aniversar cu dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, dir. General al BM „B. P. Hasdeu” / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr. 4.
În interviu se vorbeşte despre cei 130 de ani ai bibliotecii de la fondare, ce succese s-au obţinut, ce s-a realizat etc. S-a prezentat Strategia Bibliotecii Municipale 2017, a fost lansată noua versiune a paginii web – www.hasdeu.md. În perioada 1-19 octombrie s-au desfăşurat trei conferinţe literare, care au vizat lectura preşcolarilor, adolescenţilor şi a adulţilor, trei ateliere profesionale.
http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpv=1541

Kulikovski, Lidia. Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. Vol. 29, Nr. 1.
Imaginea unei instituţii este importantă, pentru că astfel se recunosc meritele şi succesele. Acest fapt e valabil şi în cazul MB „B.P. Hasdeu. BM s-a preocupat permanent de imaginea instituţională declară directorul BM, dna Lidia Kulikovski. Tot ea afirmă că consolidarea şi dezvoltarea imaginii au fost definite ca priorităţi în două strategii de imagine (2002, 2007).
Pentru crearea unei imagini bune, s-a apelat la elaborarea unor simboluri distincte ale bibliotecii – sigla, mesajul, codul de culori, folosite, ambalaje, birotică, signaj.
Puteţi urmări şi versiunea electronică a articolului pe următoarea adresă:
http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpv=1317

Kulikovski, Lidia. Prezenţa activă în viaţa Chişinăului : [Bibl. Municipală B. P. Hasdeu a împlinit 130 de ani de la înfiinţare] // Săptămîna. – 2007. – 19 oct.

Evenimentul de 130 ani de la înfiinţarea Bibliotecii Municipale a fost mediatizat şi în presa din Republica Moldova. Un exemplu este ziarul Săptămîna, în care este inclus un articol al dnei Lidia Kulikovski, dirctorul general al bibliotecii.
Aici se vorbeşte despre activitatea bibliotecii de la fondare pînă în prezent, proiectele realizate, strategiile de activitate şi dezvoltare aplicate etc.

Слобозиану, Михаил. О юбилее Муниципальной библиотеки «Б.П. Хашдеу» или истина где-то рядом : [о спорной дате основания Муницип. Б-ки] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 24 ceнт. (№. 34).
Ziarul Кишиневский обозреватель, este un alt ziar care, la fel, relatează despre evenimentul de 130 de ani de la înfiinţarea Bbibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, istoric şi succese.
Articolul complet poate fi văzut pe pagina web a ziarului: www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2009-09-24&issue_id=1344

Expoziţia virtuală a fost realizată de Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” şi Departamentul Organizarea Colecţiilor din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu