20.10.2011

Pictorii lumii într-o singur loc - Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" din Chişinău.

Серия книг „Великие художники” – новинка нашей библиотеки. Великолепные альбомы произведений великих художников прекрасно иллюстрированы, красочны. Книги рекомендованы для широкого круга читателей. Книги московских издательств Ţ”Директ-Медия „ и ИД ”Комсомольская правда” изданы в 2009-2010 году, содержат 48 страниц.

Том 2 “Айвазовский”.

Русский живописец, маринист. Картинам Айвазовского, чаще всего изображающим море, борющиеся с волнами корабли, присущи эмоциональная приподнятость, тяготение к героике и романтическому пафосу. За свою жизнь художник создал более 6 тысяч полотен.


Том 3 “Леонардо да Винчи”

Великий итальянский художник, живший в эпоху Высокого Возрождения. Он создал свой живописный язык, но остались потомству и его многочисленные разработки в области математики, механики, естественных наук. Он оставил всего несколько десятков живописных работ, но практически каждая из них – шедевр. Над “загадками” великого гения по сию пору бьются ученые – и не все из них могут разгадать.

Том 15 “Левитан”

Тем кто знает и любит творчество Левитана, знакомо чувство завороженности, которое возникает всякий раз, когда останавливаешься перед его картинами и вдыхаешь в себя воздух удивительного искусства. В его картинах – живая душа природы, они одухотворенны любовью, окрашены поэтическим настроем и печалью.


Том16 “Рембрандт”
Широкий тематический диапазон, гуманизм поиски выразительных художественных средств, величайшее мастерство позволяло Рембрандту воплощать в жизнь передовые идеи времени. Велика эмоциональность его произведений, создаваемая колоритом картин, который построен на сочетании теплых сближенных тонов и тончайшими оттенками цвета.

Том 19 “Тициан”

Тициан в равной степени известен своими портретами и картинами на религиозные сюжеты. Он поднял до новых высот традиционное для венецианских живописцев искусство колорита. Тициан в совершенстве владел масляной живописью и был первым мастером, наиболее полно использовавшим ее художественные возможности.


Том 23 “Брюллов”

Скучный и казенный “парадный портрет”, который по статусу полагалось иметь дворянам и купцам, Брюллов заставил ожить в бытовых или исторических сценках, милых гримасах,- мимолетных улыбках, полуоборотах головы, складках платья. Этот художник и в душе был писателем и даже в самую малую картину пытался вместить целый роман, придумывая его на ходу.

Том 24 “Гойя”

Сияющие яркие цвета в живописи и драматические эффекты светотени в графике повлияли на развитие импрессионизма во Франции, в особенности на Клода Моне и Огюста Ренуара. Ночные кошмары росписей Гойи в “Доме глухого” и полныеТом 25”Дега”
Один из гениальнейших французских художников Эдгар Дега настолько тщательно продумывал композицию, что возникало ощущение случайно сделанного кадра. А следовательно – удачно пойманного мгновения.


Том 27. “Эдуард Мане”
Одно из главных мест во французском искусстве второй половины Х1Х века принадлежит импрессионизму, особая роль в становлении которого принадлежит Эдуарду Мане. Художник выбирал из бесконечного потока жизни мимолетный фрагмент, стремясь передать свежесть впечатления, создать у зрителя ощущуние, что он свидетель происходящего, что каждое мгновение может быть исполнено поэзии и художественной ценности.


Expoziţie făcută de Larisa Nosaci.

Eugen Lovinescu critic şi istoric literar, teoretician al literaturii şi sociolog al culturii, memorialist şi dramaturg al existenţei noastre.

Eugen Lovinescu a fost critic şi istoric literar, teoretician al literaturii şi sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier şi nuvelist român, cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu. Este autorul teoriei Sincronismului şi al Mutaţiei valorilor estetice. În ciuda valorii sale incontestabile, a faptului că şi-a susţinut doctoratul la Paris cu Emile Faguet, a ocupat doar o catedră de profesor de latină la liceul Matei Basarab din Bucureşti, fost profesor al Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti. Puţini au avut de la început şi într-o măsură atît de hotarîtoare, ca E. Lovinescu, conştiinţa vocaţiei critice. Adolescent aproape, citise foiletoanele lui Emile Faguet din Revue de deux mondes şi crescuse, cum singur mărturiseşte undeva, cu Criticele lui Maiorescu pe masă. Critica a fost, aşadar, pentru el o fatalitate. La vârsta când alţi tineri sînt atraşi de poezie sau devoreaza proza cu subiecte poliţieneşti, singuraticul elev de la Liceul Internat din Iaşi urmarea cu prematură seriozitate dezbaterile literare şi întocmea el însuşi note şi cugetării critice, dovedind pasiune pentru o disciplină în contradicţie cu temperamentul lui elegiac, contemplativ muzicale ale sufletului, în stările de conştiinţă nediferenţiate, misterioase: chip de a spune că în alcătuirea unei personalităţi critice intră, în afara de informația bogată, inflexibilitatea morală şi un element afectiv, muzical, fără de care voinţa de a scrie e paralizată şi orice activitate literară fără sens.Lovinescu, Eugen. Istoria literaturii române contemporane.- Bucureşti: Minerva,1989.- 348 p.
Istoria literaturii române contemporane se înscrie printre răspântiile spirituale ale naţiunii. Deoarece n-a existat, în istoria gândului românesc, o mai plenară conştiinţă critică, înrădăcinată în solul nutritiv al patriei. În această lucrare sunt corelate şi comasate şase mari volume ce au la bază aceiaş concluzie şi istorie similară. În ultimii zece ani s-a produs o literaturăfoarte abundentă şi de bună calitate vrednică de a fi clasată şi încadrată. Pentru luminarea şi orientarea tinerimii rău îndrumate în materie estetică cu judecăţi precise şi fără controverse ce năzueşte la un rol de îndreptar literar al generaţiei actuale.

Lovinescu, Eugen.Mite. Bălăuca.- Iaşi: Junimea, 1980.- 457 p.

Imaginea personalităţii lui Lovinescu aşa cum s-a conturat în conştiinţa contemporanilor săi şi cum sa transmis posterităţii, este aceea a unui cărturar şi creator polivalent. În întreaga şi rodnica sa activitate literară, desfăşurată timp de patru decenii, şi-a dobîndit un strălucit prestigiu în primul rând ca istoric şi crituc literar dar sa impus cu valenţe similare şi ca publicist, memorialist, traducător din latină şi greacă, istoric al civilizaţiei române moderne, dramaturg şi romancier.


Lovinescu, Eugen. Costache Negruzzi: Viaţa şi opera lui.- Bucureşti: Minerva, 1913.- 367 p.

Pentru a scoate la lumină acesta lucrare Lovinescu a lucrat mult asupra monografiilor scriitorilor noştri din veacul al XIX , ca să ne dăruiască acest minunat volum închinat lui Costache Negruzzi. Lucrarea dată e dedicată întru totu lui Nerruzzi viaţa sa, opera sa, Negruzzi ca scritor şi ca om în politică, cultură şi limbă.

Lovinescu, Eugen. T. Maiorescu.- Bucureşti: Minerva,1972.- 724 p.

Cartea lui Lovinescu este una dintre acelea de mare rezistenţă la acţiunea de măcinare a timpului şi în care se încrucişează şi azi multiple linii de interes. În primul rînd, e însuşi faptul abordării figurii lui Maiorescu de către criticul zis “modernist” fapt care a produs nu puţină uimire la timpul său, atît în tabăra junimiştilor de strictă observanţă, cît şi în aceea drept un discipol al lui Maiorescu şi cu atît mai puţin drept junimist.

Lovinescu, Eugen. Scrieri.- Bucureşti: Minerva,1982.- 516 p.

În acest volum a lui Lovinescu, Maiorescu şi contemporanii lui îşi propune să-i fixeze raporturile personale şi literare cu cei din jur, prieteni sau duşmani nu numai cu scopuri informative ci şi ca o contribuţie de caracter psihologic. De la primele exploarări ne dăm seama că acest studiu cuprinde virtualităţi mai mari decît se bănuesc. Prin lucrarea dată se poate zugrăvi fresca întreagă a celei mai însemnate mişcări culşturale şi literare.

Lovinescu, Eugen. Istoria civilizaţiei române moderne.- Bucureşti: Minerva,1997.-377 p.

Istoria civilizaţiei române moderne este o lucrare de interes capital nu numai pentru tensiunea de idei din perioada interbelică, dar şi pentru mau tîrziu. Are meritul de a demonstara necesitatea ivirii noilor structuri, moderne, româneşti. De aceia şi sa stîrnit înverşunarea orientărilor care socoteau ca România trebue să se menţină în cadrele mai demult fixate, refuzînd evoluţia.