04.07.2011

Curs de lingvistică generală

Saussure, Ferdinand de. Curs de lingvistică generală / F. De Saussure; trad. şi cuv. înainte: I. Tarabac. – Iaşi : Polirom, 1998. – 428 p.

Această carte se dovedeşte a fi prima traducere integrală în limba română a ediţiei critice Saussure, Curs de lingvistică generală. Este o lectură fundamentală pentru lingvişti, filosofi, studenţi la facultăţile de profil. La începutul cărţii, în Introducere cum a denumit-o autorul, se vorbeşte despre Scurtă prezentare a istoriei lingvistice; Materia şi sarcina lingvisticii; Obiectul lingvisticii; Lingvistica limbii şi lingvistica vorbirii; Elemente interne şi elemente externe ale limbii; Reprezentarea limbii prin scriere; Fonologia; Principii de fonologie.
Cartea este alcătuită din cinci părţi: Principii generale; Lingvistica sincronă; Lingvistica diacronă; Lingvistica geogrfică; Probleme de lingvistică retrospectivă.
Fiecare parte la rîndul ei include de la un paragraf la şase paragrafe.

Ifrim, Savel. Chimie generală. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, R. A., 2003. – 549 p.


Chimia este un obiect de studiu, iar acest fapt duce la editarea diferitor manuale, monografii, dicţionare etc., cu atît mai mult că se publică rezultatele unor cercetări din acest domeniu. La fel prezenţa facultăţilor de Chimie din cadrul diferitor universităţi impune continuarea şi dezvoltarea tradiţiilor ce ţin de acest domeniu.
Lucrarea este alcătuită din trei părţi. Prima parte – Principii Teoretice ale Chimie, cuprinde 14 capitole în care se tratează structura materiei, stările de agregare ale materiei şi succinte noţiuni de chimie fizică. A doua parte – Chimia Elementelor şi a Compuşilor Chimici Anorganici este alcătuită din 17 capitole, care studiază elemente chimice ordonate în grupe principale şi secundare, precum şi compuşii lor mai importanţi. A treia parte – Compuşii Organici include 13 capitole, care cuprind noţiuni generale de chimie organică, hidrocarburi şi prinicpalele clase de compuşi organici cu reprezentanţii lor mai importanţi.

Vieru, Gr. Cele mai frumoase poezii: Die schönsten Gedichte: trad. în [lb] germ.: I. Mărgineanu. – Ch.: Bons Offices SRL,2010. – 180 p.


Este o ediţie bilingvă. Poeziile au fost selectate de către traducător din diverse ediţii. Calitatea selecţiei şi traducerii rămîne a fi apreciată de către cititor afirmă cel ce a tradus poeziile lui Vieru în limba germană.
Poezia lui Vieru este de suflet. Te impresionează prin simplitatea lor, dar şi prin gîndurile pe care le transmite. În acest an, de ziua lui de naştere, Departamentul Organizarea colecţiilor al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din Chişinău a organizat o expoziţie virtuală dedicată lui Grigore Vieru şi operei lui. Expoziţia o puteţi vizualiza la următorul link: http://organizareacolectiilor.blogspot.com/2011/02/expozitie-virtuala-grigore-vieru-o.html

Punctuaţia în limba română

Beldescu, G. Punctuaţia în limba română / G. Beldescu. – Bucureşti : Gramar, 2009. - 223 p.- ed. a III-a.

Punctuaţia are un rol fundamental, oferind repere de organizare sintactică a textului. Din punct de vedere a scrierii, punctuaţia este constituită dintr-un ansamblu de semne convenţionale care oferă indicii de structurare grafică a unui text potrivit cu conţinutul lui şi cu intenţiile vorbitorului, în vederea redactării scrise corespunzătoare şi a citirii corecte.
Lucrarea în cauză include trei capitole: Punctuaţia, unde se vorbeşte despre funcţiile, semnele, regulile punctuaţiei, dar şi pauzele, intonaţia şi semnele de punctuaţie; cel de-al doilea capitol se numeşte Întrebuinţarea semnelor de punctuaţie, explicîndu-se rolul punctului, semnului întrebării, semnul exclamării, punctele de suspensie, două puncte, virgula etc. Cel din urmă capitol este Auxiliare ale punctuaţiei. Sunt două paragrafe: În enunţ, respectiv Dincolo de enunţ.

Graur, Al. Dicţionar al greşelilor de limbă / Al. Graur; ed. îngrij.: L. Groza. – Bucureşti: Humanitas, 2009. – 125 p.


Vorbirea corectă a unei limbi demonstrează capacitatea fiecărei persoane în parte de cunoaştere a limbii materne, dă dovadă de un nivel de cultură şi mai ales, respectul pentru ţara şi poporul pe care îl reprezintă. Făcînd referinţă la limba română şi poporul ei, putem spune că există destule greşeli pe care le comitem din neştiinţă. În Notă asupra ediţiei, Liviu Groza, cel care a îngrijit această lucrare afirmă că această ediţie reproduce integral textul lucrării Dicţionar al greşelilor de limbă, Editura Academiei Republicii Socialiste România, [Bucureşti,] 1982. Ortografia a fost modificată în conformitate cu prevederile lucrărilor normative în vigoare, ceea ce a impus şi reaşezarea unor cuvinte în ordinea alfabetică actuală.

Gencărău, Ş. Sintaxa limbii române: fraza: exerciţii: de la analiză la grilă. – Iaşi : Polirom, 2000. – 215 p.

Această carte este destinată elevilor, studenţilor şi prfesorilor, dar, în acelaşi timp, este o carte utilă şi tutror celor interesaţi de studierea limbii române. Autorul explică ăntr-o manieră accesibilă aspectele subordonării la nivelul frazei în limba română. Fiecare capitol cuprinde patru paragrafe, în care cititorul va regăsi suport teoretic, clasele de regenţi, conectivele şi, pentru subordonatele circumstanţiale, conţinutul determinării şi corelative pentru fiecare subordonată; fraze ilustrative pentru tipul de subordonată studiat; exerciţii, chestionare, cerinţe de construcţie, dezvoltare şi contragere menite să formeze logica gramaticală; respectiv sunt tratate dificultăţile, posibilităţile de confuzie, criteriile în funcţie de care eroarea poate fi evitată.

O istorie scurtă a planetei Pământ


Macdougall, J. D. O istorie scurtă a planetei Pământ / J. D. Macdougall; trad.: D. Constantinescu. – Bucureşti: Niculescu, 2001. – 255 p.
 
Apariţia planetei Pămînt este un subiect de discuţie în ceea ce priveşte crearea sa. Savantul James Ussher, de exemplu, a calculat că Pământul a fost creat în anul 40004 î. Hr. El a ajuns la această concluzii pe baza studiilor sale în ceea ce priveşte genealogiile din Biblie. Astfel, comparativ cu existenţa umană, planeta noastră are o vîrstă destul de mare. Cifra de 4,5 miliarde de ani reprezintă o uriaşă perioadă de timp. În prezent, există diverse facultăţi de geologie din cadrul diferitor universităţi care se ocupă de studiul planetei Pămînt.
Şi în această carte, autorul şi-a propus să reflecte următoarele teme – Explozia din Cambrian, Peştii, pădurile şi continentul Gondwana în era paleozoică; Catastrofele mondiale; Mamiferele, munţii şi gheaţa: era cenozoică (neozoică); Marea epocă glaciară etc. La final, este un glosar de termeni geologici.