27.09.2011

Curriculum național şi metodica predării obiectelor

Pentru o buna funcționare a învățămîntului național preuniversitar este nevoie de o bază bună în ceea ce privește nu doar capacitățile profesorului, dar și de metodologia obiectului. Crearea unui curriculum și implementarea lui cu succes este importantă. Este important atît profesorii pe de o parte, care vor ști cum să predea mai bine obiectul de specialitate, dar și pentru elevi, de cealaltă parte, care vor reuși să însușească mai bine materia.
În acest context propunem cîte cărți, care sunt destinate, de fapt profesorilor în vederea informării lor vizavi de curriculum la obiectele de specialitate. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central):

Cadrul de referință al Curriculumului Național / Vladimir Guțu. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Realizarea și dezvoltarea curriculumului național de calitate este actuală. Actualizarea acestui curriculum național este important în contextul în care vedem ce progrese sunt înregistrate în diverse domenii pe plan internațional, cerințele care sunt, implementarea cerințelor diferitor organizații internaționale în țara membră.
Reforma curriculară în învățămîntul preuniversitar, cu toate determinările sale s-a realizat în patru etape:
- elaborarea curriculumului național de bază;
- elaborarea curriculumului pe discipline;
- elaborarea noilor generații de manuale școlare;
- implementarea noilor tehnologii de predare-învățare pedagogice și de evaluare a performanțelor școlare.
Sunt patru capitole: Reforma curriculumui în Republica Moldova între implementare și impact; Modernizarea curriculumului național în viziune prospectivă; Modernizarea curriculumului liceal; Managementul și evaluarea curriculumului național.

Informatică : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Vasile Andronic. – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

Curriculumul dat a fost elaborat în baza unor principii și criterii care vizează componenete de bază ale procesului de predare-învățare: principiul privind curriculumul ca întreg; principiile învățării; principiile învățării; principiile evaluării.
Curriculumul de informatică pentru învățămîntul liceal:
1. Include:
a) nota de prezentare;
b) cadrul conceptual;
c) obiective generale;
d) obiective-cadru;
e) obiective de referință;
f) conținuturi ce reprezintă nivel minim, avînd caracter obligatoriu;
g) conținuturi opționale;
h) sugestii metodologice;
i) sugestii pentru evaluare.
2. Servește drept bază legitimă pentru:
a) elaborarea de manuale și auxiliare didactice;
b) organizarea concursurilor de manuale și materiale-suport;
c) organizarea procesului de predare/învățare în clasă;
d) organizarea evaluării reușitei elevilor.
Această carte este în colecțiile bibliotecii și în varianta rusă.

Masalagiu, Cristian. Didactica predării informaticii / C. Masalagiu, Ioan Asiminoaiei. – Iași : Polirom, 2004. – 229 p.

Lucrarea în cauză de adresează profesorilor din învățămîntul preuniversitar, elevilor și studenților în domeniul informaticii. Cartea include șase capitole în care se prezintă:
1. Noțiuni de bază;
2. Curriculum, instruire, evaluare;
3. Principii didactice;
4. Obiective didactice;
5. Metode, tehnici, procedee didactice;
6. Liste, Stive, Cozi, Grafuri, Arbori, Sortare/Căutare.
La finalul cărții sunt incluse două anexe: Proiecte de tehnologie didactică, respectiv Adrese electronice

Matematică : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga Șpuntenco. – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

În elaborarea curriculumului la acest obiect autorii au dorit să ofere răspunsuri la diverse întrebări. Astfel, după cum afirmă și autorii cărții ”lucrarea este elaborată în formă de dialog dintre autori și cititor. Astfel puteți afla răspunsurile la 27 de întrebări semnificative, repartizate pe șapte compartimente. Întrebările și răspunsurile se referă atît la aspectele teoretice, cît și cele aplicative ale predării-învățării-evaluării matematicii în liceu la profilul real și umanist.
Această carte este și în varianta rusă.


Chimie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Dragalina, Violeta Druță, Victor Cupcinenco, ... – Chișinău : Știința, 2007. – 92 p.

Acest ghid a fost elaborat pentru cadrele didactice la chimie cu scopul de a facilita implemetnarea curricumului modernizat de liceu. Ghidul include: preliminarii; repere conceptuale; sugestii metodologice, proiectarea didactică; strategii și tehnologii didactice; sugestii; bibliografii.
Această carte este și în varianta rusă.Godoroja, Rita. Experiențe pedagogice avansate la chimie și biologie / R. Godoroja, L. Botezatu, A. Ciobanu. – Chișinău : Cartier, 2001. – 120 p.

Lucrarea conține 4 subiecte/teme. Autoarele abordează următoarele subiecte: Stimularea creativității elevilor în procesul educațional la chimie; Experimentul chimic la tema ”Nemetale”, în clasa a X-a de liceu, și evaluarea deprinderilor experimentale; Metode și tehnici interactive de predare-învățare-evaluare la chimie; Probleme dificile la biologie; comportamentul ”Bazele geneticii”.

Gondiu, Eugenia. Didactica în prezentarea grafică (scheme de reper). – Chișinău : Arc, 1997. – 96 p.

Lucrarea în cauză conține două compartimente și se adresează celor ce urmează să-și asume sarcina de a înlesni și îndruma învățarea clasică. Totodată, sunt oferite sugestii pentru a însuși efortul de autoinstruire al studenților , profesorilor. Schemele de reper prezentate vin pentru:
- a înțelege, însuși și memora cunoștințelor noi fundamentale;
- actualiza și recapitula cele studiate anterior;
- generaliza și sistematiza volumul de cunoștințe etc.

Iucu, Oana. Didactica științelor juridice și administrative. – Iași : Polirom, 2007. – 237 p.

”Deoarece volumul se adresează pregătirii unei categorii speciale de cadre didactice, atît din învățămîntul superior, cît și din învățămîntul preuniversitar, care predau discipline cu caracter juridic, este importantă depășirea preconcepției intens vehiculate că informația și măiestria practică și științifică sunt suficiente pentru a defini indicatorii și condițiile de performanță a unui profesor în această direcție de studiu” afirmă autoarea cărții. Informația este sistematizată în opt capitole: Didactica științelor juridice și administrative; Finalitățile predării științelor juridice și administrative; Curriculumul educațional pentru predarea științelor juridice și administrative; Strategiile predării științelor juridice și administrative; Evaluarea educațională etc.
Geografie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Natalia Odoleanu, Angela Cara. – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p.

Geografia are un caracter complex, fapt ce reflectă prin legăturile sale cu alte ramuri și subramuri ale științei. În același timp, rolul geografiei este de a-l ajuta pe elev să perceapă corect tot ce se produce în jur. Rolul geografiei este de a familiariza elevii cu problemele și realitățile sociale actuale. Cei care au elaborat acest curriculum au inclus următoarele momente: Motivația elevilor pentru studierea geografiei; proiectarea activității didactice; diferențierea și individualizarea învățării la lecțiile de geografie; evaluarea rezultatelor școlare la geografie; organizarea și desfășurarea lecției.
Ilinca, Nicolae. Didactica geografiei. – București : Corint, 2002. – 173 p.

În pedagogie este o ramură – didactica. Temenul provine de la grecescul didasko, care înseamnă învăț. Astfel nu întîmplător este sintagma didactica geografiei. Lucrarea este o alternanță a teoriei cu practica și oferă ”studenților și profesorilor puncte de sprijin pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea actului didactic, în funcție de care situațiile de instruire să trezească elevilor dorința de a învăța, de a înțelege și de a aplica cunoștințele de geografie.
Această carte a fost editată 6 ani mai tîrziu de Editura Didactică și Pedagogică, R. A. Cuprinsul cărții este același.
Istorie : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Maia Dobzeu, Galina Gavriliță, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, ... – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p.

”Curriculum de istorie pentru învățămîntul liceal este conceput în baza: ideilor perspectivei istorice globale, toleranței față de multitudinea de opinii în comentarea faptelor istorice, căutării pe baza documentelor și faptelor a adevărului istoric” afirmă autorii ghidului.
Ghidul este structurat în patru capitole: proiectarea didactică, obiectivele studierii istoriei în învățămîntul liceal, metode, forme de realizare a obiectivelor curriculare în învățămîntul liceal, evaluarea în procesul educației istorice în liceu.
Este și varianta în limba rusă a acestei cărți.
Păun, Ștefan. Didactica istoriei. – București : Cornt, 2001. – 220 p.

Prin organizarea și conținutul învățămîntului istoric se are în vedere realizarea obiectivelor generale ale stdiului istoriei, obiectivele de referință și activitățile de învățare, conintul învățării. Sunt 11 capitole în care autorul vine cu sugestii ce țin de relația profesor-elev, metode de instruire și autoinstruire utilizate în activitățile didactice, mijloace de învățămînt utilizate în predarea-învățarea istoriei etc.

Ioniță, Gh. I. Metodica predării istoriei. – București : Ed. Universității din București, 1997. – 215 p.

Cursul în cauză are ca scop să contribuie eficient la crearea condiției necesare pentru predarea istoriei să nu rămînă o activitate teoretică și abstractă. Autorul abordează subiecte ce țin de despre istorie și rosturile predării-învățării ei corecte, obiectul și importanța Metodicii prdării istoriei, tipologia lecților de istorie, clasic și modern în metode de prdare-învățare a istoriei, proiectarea didactică etc.
Lazăr, Viorel. Metode didactice utilizate în predarea biologiei / V. Lazăr, D. Căprărin. – București : Arves, 2008. – 384 p.

Disciplinele biologice au un rol important în formarea teoretică cît și formarea teoretică a elevilor. Autorii abordează cîteva momente în ceea ce privește metodele didactice în ceea ce privește predarea biologiei: elemente și orientări noi în învățămîntul românesc la disciplina biologie, metodologia didactică între vechi și modern, rolul metodelor activ-participare în procesul de învățămînt, metode și tehnici interactive de grup și mijloace de învățămînt folosite în lecții la biologie.
Predarea și învățarea limbii prin comunicare : ghidul profesorului. – Chișinău : Cartier, 2003. – 204 p.

Cunoașterea limbii române este importantă, mai ales că în urma dominației sovietice sau folosit diferse metode de deznaționalizare a limbii. Cunoașterea limbii este valabilă și în cazul minorităților naționale. Sunt șase capitole – Predarea limbii la adulți; Conceptul orientării comunicative; formarea competențelor verbal-comunicative; conceptul cursului; organizarea procesului de predare/învățare; evaluarea competențelor.
Limba și literatura română : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal. – Chișinău : Știința, 2007. – 88 p.

Autorii ghidului vin în ajutorul profesorilor de limbăși literatură română cu recomandră în ceea ce privește predarea acestui obiect. Sunt incluse sugestii de proiectare și desfășurare a demersului didactic, textul literar ca obiect și univers spiritual formativ, sugestii de desfășurare a lucrului pe text etc. La final este inclusă o anexă – Sugestii pentru proiectarea de lungă durată și Surse lixicografice și enciclopedice
Șchiopu, Constantin. Metodica predării literaturii române. – Chișinău : S. n., 2009. – 332 p.

Această carte se adresează atît profesorilor cît și studenților de la Facultatea de Litere. Autorul afirmă că ”am construit un model teoretico-aplicativ menit să conducă activitatea profesorului de specialitate în realizarea activului-cadru-educația literar-artistică a elevului - și a obiectivelor de referință stipulate de curriculum în vigoare.
Ilie, Emanuela. Didactica literaturii române : fundamentel teoretico-aplicative. –Ed. a II-a revăzută și adăugită. – Iași : Polirom, 2008. – 285 p.

Lucrarea în cauză vine în ajutorul studenților care fac practica pedagogică și profesorilor începători care urmează cursuri de perfecționare ori se pregătresc să susțină examene de difinitivare și de obținere a gradului didactic II.
Autorul trateaza subiecte ce țin de didactica generală vs didactica limbii și literaturii române, proiectarea didactică la limba și literatura română, moduri de organizare și desfășurare a activității didactice, evaluarea la ora de literatură.
Vizental, Adriana. Metodica predării limbii engleze. – Ed. a 3-a, rev. – Iași : Polirom, 2008. – 340 p.

Studierea unei limbi străine în școală presupune îmbogățirea cunoștințelor. Cunoașterea cuvintelor și a gramaticii limbii, capacitatea de a interacționa cu alți membrii ai grupului lor social, de a folosi cunoștințe lingvistice în mod funcțional și strategic pentru a obține efectul dorit. Autorul oferă sugestii utile pentru activitățile cu elevii.

Limba străină I : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Ghidul în cauză se adresează profesorilor de limbi străine. Schimbările intervenite în ceea ce privește curiculum național se referă și la limbile străine. Autorii care au elaborat acest ghid vin cu recomandări în ceea ce privește utilizarea de către profesor a metodelor și procedeelor noi de predare-învățare-evaluare.
Mai există și cartea Limba străină II : ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 96 p. Nu există diferență mare în cuprinsul celor două cărți.
La fel, există și varianta în limba rusă a acestor cărți.


Limba și literatura română pentru școala alolingvă : ghid de implementare a curriculumui modernizat în învățămîntul liceal / Galina Chira, Eugenia Brînza. – Chișinău : Știința, 2007. – 100 p.

Curriculum disciplinei motivează și relevă prin componentele sale: Nota de prezentare, Cadrul conceptual, Obiective generale, Obiective de referință, Conținuturile recomandate, Sugestii metodologice și sugestii de evaluare. În vederea facilitării și eficientizării muncii profesorului, obiectivele de referință sunt structurate pe două niveluri : reproductiv-transformativ și productiv-creativ.
Șebu, S. Metodica predării religiei / S. Șebu, M. Opriș, D. Opriș. – Alba Iulia : Reîntregirea, 2000. – 302 p.

În ultimii ani a fost o tentativă de a introduce religia ca obiect de studiu. Părerile au fost împărțite în pro și contra. Însă această carte urmează concepția de proiectare curriculară. Sunt șapte capitole: Religia ca obiect de învățămînt, scopurile și obiectivele predării religiei; Principiile educației religioase; evaluarea în predarea-învățarea religiei etc.

20.09.2011

George Wells, un autor prolific de ficţiune şi non-ficţiune

Herbert George Wells (21 septembrie 1866 - 13 august 1946), cunoscut mai bine sub numele de H. G. Wells, a fost un scriitor englez celebru pentru cărțile sale de ficțiune precum Mașina timpului, Războiul lumilor, Omul invizibil, Primii oameni în lunăşi Insula Doctorului Moreau. A mai publicat nuvele contemporane, istorie şi comentarii sociale. A fost un socialist declarat şi un pacifist, operele sale mai târzii devenind tot mai politice şi didactice. Odată cu apariţia şi publicarea lucrărilor lui Wells a primit meritul de a fi „părintele genului ştiinţifico-fantastic”.

Wells, Herbert George. Omul invizibil.- Chişinău: Litera, 1997.- 239 p.
Omul invizibil este o poveste de teroare psihologică, în care un tânăr om de ştiinţă trebuie să traiască în iadul personal pe care l-a creat prin propriile sale experimente, fără remuşcări, fără a se gândi la consecinţe.
Protagonistul este condamnat să traiască izolat de oameni, fara să poată comunica, fie să se deghizeze şi să-şi ascundă trupul invizibil în spatele unor maşti şi haine care sa îl facă perceptibil pentru semenii săi.
Este o istorisire captivantă a efectelor distructive pe care invizibilitatea le are asupra omului de ştiină, şi a haosului nebunesc şi criminal pe care acesta îl lasa în urma sa.
Într-o vreme în care literatura science fiction descria minunile pe care avea să le aducă o lume viitoare, Wells a fost unul dintre primii scriitori care au explorat partea întunecată a ştiinţei, arătând cât de uşor poate fi corupt omul atunci când este tentat de o putere aparent nelimitată.


Wells, Herbert George. Машина времени. Остров доктора Моро.Человек-невидимка. Война миров : пер. с. англ. - Москва : Художественная литература, 1972.- 477 p.
Maşina timpului (titlu original The Time Machine) este un roman science fiction scris de H. G. Wells, publicat prima dată în 1895 şi adaptată în cel puțin două filme omonime, două versiuni de televiziune şi o serie de BD-uri. Indirect, a inspirat multe alte opere de ficţiune. Această narațiune de 32.000 de cuvinte (în original) este creditată pentru popularizarea conceputului de călătorie în timp, folosind un vehicul controlat. Termenul "maşina timpului", creat de Wells, este folosit la ora actuală pe scară largă pentru a numi un asemenea vehicul. Wells a introdus şi un prim exemplu literar de "Pământ muribund".


Wells, Herbert George. Первые люди на Луне. - Москва : Правда, 1987. - 447 p.

Primii oameni pe Lună (engleză The First Men in the Moon) este un roman ştiinţifico-fantastic din 1901 scris de H. G. Wells.
Romanul descrie povestea călătoriei spre lună a celor doi eroi principali, afaceristul Mr Bedford și omul de ştiinţă Dr. Cavor. Pe Lună ei găsesc o civilizaţie extraterestră pe care cei doi o denumesc a seleniţilor. Lucrarea are următoarea structură.
• Dl. Bedford se întâlnește la Lympne cu dl. Cavor
• Prima preparare a cavoritei
• Construirea sferei
• În interiorul sferei
• Călătoria spre Lună
• Coborârea pe Lună
• O dimineață lunară
• Începe explorarea
• Pierduți pe Lună
• Pășunile vițeilor lunari
• Fața seleniților
• Domnul Cavor face câteva presupuneri
• Încercări de a intra în legătură
• Puntea amețitoare
• Puncte de vedere
• Lupta din peștera măcelarilor lunari
• În lumina zilei
• Dl. Bedford singur
• Dl. Bedford în spațiul infinit
• Dl. Bedford în Littlestone
• Uimitoarea comunicare a d-lui Julius Wendigee
• Un rezumat al primelor șase mesaje primite de la dl. Cavor
• Istoria naturală a sateliților
• Marele lunar
• Ultimul mesaj trimis de Cavor spre Pământ

Wells, Herbert George. Пища богов.- Mинсk: Сказ, 1994. - 576 p.
Hrana zeilor este un roman ştiinţifico-fantastic scris de H. G. Wells şi publicat în 1904. Doi oameni de ştiinţă, Bensington și Redwood, fac cercetări asupra procesului de creștere al lucrurilor vii. Rezultatul este un produs chimic, care accelerează şi extinde procesul dincolo de ciclul său normal. Cei doi înfiinţează la ţară o fermă experimentală pentru a testa substanţa asupra puilor de găină. În cele din urmă pui se transformă în gigaţi.Din păcate, cuplul neglijent, angajat să hrănească și să supravegheze puii, permite altor creaturi să consume substanţa. În curând șobolani giganți, viespe şi viermi uriaşi terorizează satul. Puii evadează şi fug spre un oraş din apropiere. Îndemnaţi de către un inginer civil numit Cossar, Bensington şi Redwood îşi asumă întreaga responsabilitate pentru haosul creat. Înarmaţi cu puşti de vânătoare și explozibili, bărbaţii vânează monştrii şi ard întreaga fermă unde au avut loc experimentele.


Wells, H. Rossiâ vo mgle. - Moskva: Progress, 1970.- 220 s.

Lucrarea dată este o operră care face trimitere la Rusia. la politica şi modul de conducere a acestei tări tot o data lucrarae are la bază şi o serie de alte lucrări traduse de mai mulţi autori.


Maria Bivol,
Șef oficiu

Manuale școlare din domeniul Informatică

Cunoașterea calculatorului este un rău necesar. De cele mai multe ori învățăm diverse programe din practică, pentru că mulți dintre noi nu a avut în școală Informatica ca obiect de studiu. În prezent, sunt o multe manuale de informatică pentru elevi. Manualele prezentate în continuare se află la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Arici, L. Informatică pentru clasa a VI-a. Caiet de lucru. – Iași : Polirom, 2003.– 95 p.

Acest caiet este un instrument de lucru adaptat pentru elevii din primul an de gimnaziu. În aceast caiet sunt incluse subiecte de implementare a algoritmilor în Limbajul Pascal: algoritmi secvențiali, algoritmi cu ramifcații și algoritmi ciclici.
Arici, L. Informatică pentru clasa a VI-a. Caiet de lucru. – Iași : Polirom, 2005.– 95 p.

Deși e o ediție românească, considerăm că e o lucrare utilă pentru micii școlari. Lucrarea este structurată în două secțiuni: Elemente de programare în limbajul Pascal și Pagini Web cu Microsoft Word 2003. Caietul de lucru poate fi folosită de elevi și profesori ca suport în activitatea la clasă, la pregătirea diferitor testări.


Cerchez, E. Informatica pentru gimnaziu / E. Cerchez, M. Șerban. – Iași : Polirom, 2002. – 230 p.
Deși e carte editată în România, aici veți găsi noțiuni în ceea ce privește utilizarea calculatorului. Sunt 39 de lecții teoretice, 50 de exerciții aplicative, 259 întrebări și exerciții recapitulative. Sunt informații despre utilizarea calculatorului: ce este calculatorul, sisteme de operare, programe utilitare, internet, Microsoft PowerPoint.
Iar în privința limbajelor de programare se vorbește despre algoritmi, limbajul Pascal, tipuri structurate de date.


Miloșescu, M. Informatică: pentru profilul real: manual pentru clasa a IX-a. – București : Ed. Didactică și Pedagogică, 2004. – 88 p.

Este o lucrare pentru profilul real, specializarea matematică informatică, științe ale naturii. Sunt cinci părți: Informatica și societate; Datele; Algoritmi; Aplicarea algoritmilor; Implementarea algoritmilor.


Miloșescu, M. Informatică. Modulul 1 : Baze de date : clasa XII-a. – București : Ed. Didactică și Pedagogică, 2007. – 103 p.
Este un modul obligatoriu, comun tuturor celor 7 variante de studiu pentru specialitat
A matematică-informatică, inclusiv pentru secializarea intensiv informatică. Sunt incluse subiecte de țin de baze de date, modelul conceptual al unei probleme de gestiune, baza de date și dezvoltarea profesională în domeniul IT.
Cerchez, E. Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu. – Iași : Polirom, 2006. – 291 p.

Limbajul C/C++ este un limbaj de programare destul de utilizat de programiști. Cunoașterea lui este obligatorie de aceștia. Autorii abordează subiecte ce țin de teoria grafurilor, structuri de date dinamice (liniare și arborescente), pattern-matching, hashing, geometrie computațională.

Miloșescu, M. Manual de informatică : sisteme de calcul. – București : Teora, 1998. – 287 p.
În această carte sunt incluse subiecte ce țin de fundamente ale prelucrării informației, construcția și funcționarea calculatorului din punct de vedere hardware și software; rolul și folosirea programelor utilitare de bază.

Vă mai recomandăm și alte cărți din domeniul informaticii, chiar dacă nu sunt manuale. Conțin informații introductive pentru cei care doresc să învețe calculatorul:


Pfaffenberger, Bryan. Dicționar explicativ de calculatoare / B. Pfaffenberger, trad.: Liliana Dăbuleanu. – București : Teora, 1996. – 576 p.
Dicționar explicativ de calculatoare englez-român / Marcel-Teodor Ban, Alin-Tavi Mirești, Manuel Miclea, Cristian Miclea. – București : Ed. Tehnică, 1994. – 151 p.
Ionescu-Cruțan, Nicolae. Dicționar de calculatoare englez-român. – București : Niculescu, 2003. – 231 p.
Collin, Simon. Dicționar de multimedia englez-român / Simon Colin, trad.: Irina-Margareta Nistor. - S. l. : Ed. UNIVERSAL DALSI, 2001. – 292 p.
Curteanu, Silvia. PC : ghid de utilizare. – Iași : Polirom, 2001. – 239 p.
Curteanu, Silvia. PC : elemente de bază și utilizare. – Iași : Polirom, 2007. – 428 p.
Miloșescu, M. Ce este calculatorul? – București : Teora, 1996. – 367 p.
Oancea, Bogdan. Bazele informaticii. – București : Ed. Economică, 2004. – 367 p.
Năftănilă, Ion. Microsoft Word 2000. – București : Editura ASE, 2001. – 177 p.
Langer, Maria. Cum să realizăm CD-uri, scrisori, cărți de vizită și fluturași publicitari în Word. – București : Corint, 2005. – 142 p.
Columbus, Louis. Imprimante. – București : Teora, 1995. – 315 p.
Bolun, Ion. Inițiere în rețele INTERNET. – Chișinău : Editura ASEM, 1997. – 392 p.
Curteanu, Silvia. Excel prin exemple. – Iași : Polirom, 2004. – 349 p.
Inteligența artificală: teorie și aplicații în economie / Al. P. Tacu, Șt.Holban, R. Vancea, A. Burciu. – București : Ed. Economică, 1998. – 520 p.
Programarea în web 2.0 / coord.: Sabin Buraga. – Iași : Polirom, 2007. – 261 p.
Schildt, Herbert. C++: manual complet / H. Schildt; trad.: Mihai Dăbuleanu. – București : Teora, 2000. – 644 p.

19.09.2011

Audit : o abordare integrată / trad.: R. Levițchi. – Chișinău : Arc, 2003. – 949 p.Această carte a ajuns la cea de a 8-a ediție și conține numeroase modificăr și revizuiri. Este o carte utilă studenților și a fost concepută ca suport pentru un cur de un semestru la nivel universitar ori post universitar. Sunt șase părți în care se vorbește despre profesiunea contabililor publici autorizați, rapoarte de audit, etica profesională, răspunderea juridică, procesul de audit etc.

Ghidul femeilor de succes în campania electorală. – Chișinău, 2011. – 33 p.Implicarea femeilor în diverse activități sociale demonstrează capacitatea lor de a reuși. Campania electorală e un aspect nu mai puțin inportant în ceea ce privește implicare femeilor. În această carte sunt incluse diverse strategii și sfaturi.

George Coşbuc, o expresie a existenţei şi a aspiraţiilor poporului român

George Coşbuc este văzut ca un mare talent, mai presus de toţi, care a reuşit să depăşească dulcegăria somptuoasă a lui Vasile Alecsandri şi filozofia sufletească sfâşiată a lui Eminescu. Vorbind despre „cântarea” lui Coşbuc, ea „se desfăşoară în imnul vast al naturii”. Totodată, natura creată de Coşbuc este o natură umanizată, robustă, fremătătoare, în necontenită germinaţie; asupra ei îşi exercită activitatea specifică ţăranului. Creaţiile coşbuciene primesc un caracter de veridicitate puternic în ochii criticii, prin faptul că scriitorul cunoaşte „toată viaţa ţărănească, de la bucuriile şi veselia nunţii, până la durerea morţii, toate năcazurile ţărăneşti nu din cărţi, ci trăite de el” Privită în ansamblu, opera lui G. Cosbuc se inscrie printre clasicii ale literaturii romane. Originalitatea poetului se afla in versurile de inspiraţie din viaţa satului, în invenţia poetica, în modalitatea în care conştiinţa artistului se acordă cu istoria existenţei şi aspiraţiile poporului nostru, cu funcţia social-educativă şi estetici a epocii în care a trait scriitorul. Opera sa va fi durabilă veacurilor. Va fi cîntată la ficare aniversare, la cei 145 de ani pe care îi adaugă în toamna aceasta noi echipa Hasdeu facem un simplu îndemn citiţi opeca marelui Cojbuc deoarece ea face parte din noi.

Coşbuc, George. Opera poetică. - Ch.: Cartier, 2006. - 352 p.

Înainte de orce, G. Coşbuc rămîne un genial mînuitor de limbă românească. Citindu-i opera ne uimeşte nu invenţia sau vastitatea sferei lexicale, ci extraordinare capacitate de a mula expresia uzuală românească, limba vorbită, pe cele mai diverse tipare prozodice. La nici un alt scriitir limba noastră nu are o graţie mai firească, o fluenţă mai limpidă, o cadenţă mai conformă cu tîlcurile înseşi ale frazei.

Coşbuc, George. El-Zorab: [poem]. - Iaşi: Princeps Edit, 2005. - 21 p.

În poezia El Zorab este vorba despre un arab sărac, pe nume Ben-Ardun care vine la paşă să își vândă mult iubitul cal. Paşa îi oferă o mie de țechini, din cauza saracie este nevoit sa accepte. Gândindu-se totuşi cât de greu îi va fi lui, soţiei sale şi copiilor săi fără cal și că e foarte posibil ca animalul să fie bătut și lăsat flămând şi bolnav, se răzgândeşte și oferă banii înapoi pașei. Pașa nu acceptă banii și decide că vrea să ia calul cu orice preţ. Ca o ultimă scăpare, Ben-Ardun „scoate un pumnal” şi îl ucide pe El Zorab, pentru a se asigura că nu va fi chinuit de către oamenii paşei.Coşbuc, George. Poezii. - Bucureşti: Flamingo GD, s. a. - 128 p.

Lucrarea este o plachetă de versuri ce se dispersează în balade şi idile, în lucrări ce sunt legate de viaţa autorului în cântece de vitejie şi în lucrări nepublicate în volume.


Coşbuc, George. Balade şi idile. - Chișinău: Prut Internaţional, 2003. - 183 p.

Este o lucrare ce conţine un set de poiezii atît de natură , de neam, de dor de casă, de luptă şi vitejie. Căntece sale la fel ca şi poeziile sunt nişte adevarate trăiri sufleteşti ce lau marcat.

Coşbuc, George. Cântece de vitejie: Poezii. - Ch.: Litera , 1998 ( : Concernul Presa ). - 342 p.

În lucrarea dată sunt publicate toate cîntecele marelui scritor George Coşbuc ce au fost cîntate şi la lupte, şi la ocazi de sărbătoare cît şi la zile mai speciale.

Coşbuc, George. Povestea unei coroane de oţel.- Bucureşti: Grai şi suflet – cultura naţională, 1992. - 197 p.

Povestea unei coroane de oţel este o scriere cu titlu simbolic, consacrată evocării rolului jucat de regalitate în frământata epocă a războiului de independenţă faţă de Poarta otomană. Fără să aibă virtuţi artistice deosebite, textul poate fi citit şi astăzi cu plăcere şi, mai mult, cu cert profit intelectual. O comparaţie a datelor selectate de scriitor pentru explicarea circumstanţelor politice şi sociale ale evenimentelor care au dus la declanşarea ostilităţilor militare din anii 1877-1878, precum şi a acelora care au permis, pe câmpul de luptă, câştigarea independenţei României faţă de Poarta otomană, cu ultimele contribuţii ştiinţifice în domeniu pune în evidenţă nu doar caracterul de excepţie al documentării întreprinse de Coşbuc, ci şi o rară capacitate de interpretare a faptelor din partea acestuia.Coşbuc, Moartea lui Fulger.- Chişinău: Hyperion, 1990.- 101 p.

Moartea lui Fulger" este o baladă cultă şi are ca tema ceremonialul înmormantarii, cu grave rezonanţe de bocet popular, ilustrat prin tulburatoarea dispariţie prematură a unui erou.
Din punct de vedere compozitional „Moartea lui Fulger" este alcatuita din 40 de strofe a câte şase versuri. Balada în discuţie cuprinde mai multe momente:
* Sosirea solului care aduce trupul lui Fulger;
* Durerea sfâşietoare a pariţtilor celui mort;
* Desfaşurarea ceremonialului funerar;
* Confruntarea de idei dintre mama şi bătrânul sfetnic.

Enciclopediile Descoperă lumea

Descoperă lumea include 6 volume. Sunt enciclopedii și sunt destinate copiilor. Sunt detaliate, cu ilustrații bogate, fotografii relevante și descrieri pe potrivă.

Mari invenții / coord. : Richard Wood; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.
Invețiile făcute de-a lungul timpului au influențat dezvoltarea umanității. Chiar dacă pentru moment nu și-au dat seama de impotanța invenției făcute, aceasta a avut impact enorm. S-au inventat transporturilor, instrumente și aparate, energia electrică etc.

Secretele tehnicii / cons. științ.: Alison Porter, Eryl Davies; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.

Tehnica este indispensabilă. E vorba de transport, comunicații, electrocasnice, instrumente muzicale, construcții etc.


Sporturi și jocuri / coord.: Maxwell Howell și Murray Phillips; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.

Oamenilor le-a plăcut dintotdeauna să se întreacă. Astfel, jocurile existente în prezent au fost unanim acceptate cu toate regulile jocului în cauză. Jocurile Olimpice, de exemplu, au mare priză la public, chiar dacă sunt organizate odată la patru ani. Nu vom intra în detalii în ceea ce privește jocurile. Toși știu de volei, badminton, fotbal, hochei etc.


Construcții monumentale / coord.: Anne Lynch; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.

Această carte reflectă construcțiile din antichitate pînă în prezent. Totodată ne arată provocările viitorului în materie de construcții. Veți găsi informații cu privire la construcțiile diferitor popoare: imperii americane timpurii, civilizația egipteană și greacă, epoca clasică etc.


Exploratori și neguțători / Anne Milord; trad. Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.
Odată cu apariția civilizațiilor au apărut și exploratori și neguțători. De ce? Pentru că trebuiau să supraviețuiască. Dacă aveau ceva produse în plus făceau schimb. Era serviciu contra serviciului. Era comerțul mediteranian și cel de uscat.

Zborul / coord.: Donald Lopez; trad.: Graal Soft. – București : Litera Internațional, 2008. – 56 p.
Cum se zboară? E o întrebare interesantă. Păsările, de exemplu, în zborul lor, cînd aerul circulă deasupra aripile lor, se produce o diferență de presiune, deasupra și sub aripi.
Baloanele sunt umplute cu aer cald sau gaze ca heliu sau hidrogen, care sunt mai ușoare decît aerul din jurul lor. La fel e interesant cum zboară și avioanele, zmeie și planoare. Nu vom intra în detalii, dar sunt niște informații foarte utile și interesante pentru cultura generală.

Andrei, Cristian. Cine m-a făcut femeie? – București : Humanitas, 2008. – 149 p.


Interesant titlu, nu? Este scrisă de Cristian Andrei. Specialitatea lui e psihiatria copilului și a adolescentului. Însă, a reușit să scrie o carte despre psihicul feminin, sau cum ar trebui să ne privim noi înșine, un pic din altă perspectivă. Să găsim răspunsul la diverse întrebări.
Iată ce afirmă autorul în paginile cărțiii multe: Te mulțumește faptul că ești femeie? Simți feminitatea ta? Unde simți asta și cînd? Cele mai multe femei își percep feminitatea cînd sunt privite într-un fel anume: cu admirație, cu dorință, cu invidie chiar. Eu îți pot spune ce anume mă face să cred că ești femeie: liniile și mișcările tale sunt fine și line, pielea e fragilă și miroase întotdeauna a flori, genele clipesc în ritmul emoțiilor, genunchii se strîng în fața unui străin, copiii mici te fac să zîmbești...

Legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale / E. Stuart, E. Fano, L. Scales, G. Leonaviciene, A. Lazareva. – Chișinău , 2010.


Respectarea legislației e de datoria fiecărui din noi. În ceea ce privește domeniul proprietății intelectuale are o semnificație majoră. Această carte tratează un subiect important în ceea ce privește legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale, armonizarea legislației Republicii Moldova cu standartele Uniunii Europene.
În această carte se vorbește despre directivele sectorială ale legislației și politicii proprietății intelectuale, cerințele de armonizare a legislației și politicilor, prezentarea generală a politicii și legislației R. Moldova, legislația și politica Uniunii Europene privind proprietatea intelectuală, recomandări și priorități stabilite pentru anii 2011-2015.
La final sunt cinci anexe: Tabelul de evaluare a rezumantului transpunerii; tabelul legislației R. Moldova și legislația și jurisprudența Uniunii Europene, Organigrama AGEPI, Acordul CEFTA 2006 și Bibliografie.

Popescu-Sireteanu, Ion. Orașul Siret și împrejurimile. – Iași : Bucovina, 1999. – 49 p., il.


Această carte pune la dispoziția celor interesați informații scrise și fotografii cu privire la orașul Siret. Apărut într-un timp nedeterminat istoric, Siretul a avut o evoluție surprinzătoare și un declin pe cît de lent pe atît de neașteptat. Martor al multor invazii barbare și al mai multor ocupații rusești, pustiit de incendii și de molime, năpădit de străinare, orașul a avut șiu are puterea să înflorească prin energia locuitorilor săi afirmă autorul cărții în prefața acestei ediții.
Cartea include informații cu privire la istoria Siretului, împrejurimile lui, intrarea lui Bogdan Vodă în Siret, istoria orașului de-a lungul timpului: de la epoca medievală la cea contemporană. Tot aici sunt incluse numeroase imagini mai vechi, dar și mai noi, în care reflectă Casa Parohială ortodoxă din Siret, Casa compozitorului Tudor Flondor, Clădirea liceului din Siret, Biserica Sf. Treime etc.

Nistoreasa, V. Fălticeni – repere în timp. – Suceava : ACCENTPRINT, 2007. – 554 p.


Orașul Fălticeni s-a remarcat între localitățile României printr-o individualitate ireductibilă, la care, de-a lungul timpului, au fost părtași, în proporții greu de stabilit, atît natura cu frumusețile ei inconfundabile, cît și omul, cu geniul său creator. Cunoașterea istoriei celor 516 ani de atestare documentară a așezării și a celor 226 de ani de cînd așezarea a intrat în categoria localităților urbane, reprzintă nu numai un imperativ, ci și un motiv de reflecție și de orgoliu afirmă autorul cărții.
Este o istorie a Fălticeni-ului incluzînd Preliminarii; 1780-1950; 1950-1990; 1990-2006. La finalul cărții este inclusă și o anexă.

Corlat, Sergiu. Caractere digitale : catalog. – Chișinău : CCRE Presa, 2005. - 64 p.


Literele tipografice clasice, turnate în plumb, au caractere de dimensiuni fixe. Fiecare corp de literă are un anumit set de caractere denumit garnitură. În procesul clasic de tipar se utilizează scrieri ușor citibile, cum ar fi scrierea TIMES, BOOKMAN OLD STYLE.
Varietatea scrierilor utilizate a crescut simțitor odată cu apariția calculatoarelor. Prima scriere digitală a fost COURIER, utilizat la calculatoarele produse de firma IBM. Cu timpul, numărul caracterelor a crescut. În prezent numărul scrierilor digitale utilizate pe calculator și în poligrafie depășește cifra de 10000.
În această carte veți găsi informații despre sistemele de codificare, evoluția scrierilor pe calculator, fonturi bitmap și vectoriale, varietăți ale scrierilor, clasificarea fonturilor etc.

16.09.2011

Bujor, V. Mecanismul comportamentului criminal: material didactic / V. Bujor, O. Bejan. – Chișinău : Univ. de Criminologie, 2003. – 35 p.


Criminologia a devenit știință în toiul ascensiunii din sec. XVIII, datorită revoluției științifice de atunci. În criminologe, cercetarea conduitei criminale nu se reduce la studiul faptei penale, deși îl include, așa cum este ea prevăzută în normele penale, în vigoare la un moment dat pe un anumit teritoriu.
Cartea o puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. – Chișinău : AGEPI, 2005. – 112 p.


Este o ediție bilingvă: română și rusă. Sunt incluse legile cu privire la drepturile de autor și conexe, care pot fi puse în practică pe teritoriul Republicii Moldova.
Sunt opt părți: Dispoziții generale; Dreptul de autor; Limitarea drepturilor de autor; Contractele de autor; Drepturi conexe; Administrarea colectivă a drepturilor patrimoniale; Răspunderea pentru violarea drepturilor patrimoniale; Protecția social-juridică a derpturilor autorilor și titularilor dreptuilor conexe.

Presa în oglinda presei / coord.: Victor Moraru. – Chișinău : Multicolor: Presa, 2005. – 115 p.


Se afirmă că mass-media e a patra putere în stat. Informațiile oferite publicului sunt din diverse domenii, iar unele știi sunt pe prima pagină a ziarelor cîteva ediții la rind. Cartea în cauză e o retrospectivă a presei din punct de vedere al presei. Sunt incluse diverse articole din diverse ziare editate în Republica Moldova, sau diverse puncte de vedere pe marginea unui subiect venite din partea diferitor jurnaliști.

Candrea, Ion-Aureliu. Iarba fiarelor. Studii de folclor: din datinile și credințele poporului roman. – București, 2001. - 229 p.


Fiecare popor este distinct cu obiceiurile și credinețele sale, care sunt unice în felul lor. Acest fapt e valabil și în cazul poporului roman. Cartea în cauză are trei părți. În prima parte se vorbește despre facerea lumii, ziua ursului, eclipse, caloian, Sfîntul Gheorghe, calendarul babelor, strănutul, broasca, lupul; partea a doua – Preminte Solomon – e vorba despre legendele solomoniene în basmele și credințele noastră; respective Poreclele la români.
La sfîrșitul cărții este inclusă o anexă: O inițiativă editorială bine primită de critica despecialitate: Colecția „Folcloriști și etnografi evrei din România”: Referințe critice.

Giersch, H. Crepuscul miracolului: 4 decenii de economie de piață în Germania / H. Giersch, K.-H. Paqué, H. Schmieding. – Chișinău: Tehnica-Info, 2000


Cartea este o lucrare de economie aplicată și nu de istorie economică. Este destinată studenților de economie și celor interesați de acest subiect. Sunt descrise activitățile politicii economice din Germania de Vest, începînd cu sfîrșitul anilor '40 și pînă în anii 2000. Sunt înregistrate cinci perioade diferite: sărăcia imediat după război; creșterea miraculoasă a economiei în anii '50; anii de aur ai angajării complete a forței de muncă și a problemelor de management al cererii de la începutul anilor 1960 pînă în momentul recesiunii mondiale, datorate primei crize a petrolului din 1973; cei 15 ani de creștere anevoiasă economice ce au urmat; unificararea politică și economică.

Friptu, Ion. Lupii mării: evoluția Marinei Moldovenești. – Chișinău : S. n., 2010. – 127 p.


Autorul cărții a reușit să realizeze o sinteză a izvoarelor istorice și a literaturii de specialitate studiate, oferind o informație variată, amplă și bine structurată cu privire la istoria flotei. Lucrarea include și imagi ale corăbiilor maritime și fluviale.
Autorul este și el un marinar profesionist. El vobește despre istoria marnei, navigația la geto-daci, ancorele antice, flota romană, chineză, slavonă, venețiană, pirați, corsari etc.
Cartea o puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central) din Chișinău.

Varta, I. Asasinările în masă din RSSM în perioada Marii Terori: 1937-1938. – Chișinău : Arc: Cardidact.Vol. 1 : Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republicii Moldova. – 2010. – 828 p.
În urma prăbușirii regimului sovietic, numeroase documente de arhivă și mărturii au fost făcute publice. Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 a dat semnalul celui de-al doilea război mondial. Cartea de față este consacrată represiunilor din prima republică sovietică moldovenească – represiunile de masă din întreaga URSS din anii '30 , în special despre Marea Teroare din 1937-1938.
Cartea are 6 capitole în care autorii relatează despre Originile terorii bolșevice; Teroarea „legală” în perioada noii politici economice; Lichidarea țărănimii ca pătură „dușmănoasă”; Terorizarea membrilor de partid; Marea teroare; Marea teroare din RASS Moldovenească în anii 1937-1938.
Cartea include Textele proceselor-verbale, dar și un Indice.