20.03.2011

Cristea, S. Teorii ale învăţării: modele de instruire. – Bucureşti: ed. Didactică şi Pedagogică, 2005. – 192 p.

Teoriile învăţării ocupă un spaţiu important în programele de perfecţionare ale cadrelor didactice. Cunoaşterea, înţelegerea şi analiza teoriilor învăţării ridică numeroase probleme de ordin epistemologic şi metodologic. Autorul tratează subiecte ce ţin de teoriile învăţării; modelul instruirii prin conexiune, modelul instruirii pe baza cognitivismului operant, modelul instruirii pe valorificarea inteligenţei emoţionale, modelul instrurii depline etc.

Cucoş, C. Pedagogie. – Iaşi: Polirom, 2006. – 463 p.

Lucrarea în cauză de adresează profesorilor, învăţătorilor, studenţilor şi tuturor celor implicaţi în procesul educaţional, fiind indispensabil pentru pregătirea examenelor de titularizare în învăţămîntul preuniversitar, definitivat şi gradelor didactive. Cartea în cauză este la ediţia a II-a, fiind revăzută şi adăugită şi este în acord cu transformările pe care le cunoaşte în prezent învăţămîntul românesc.
Lucrarea este structurată în patru mari direcţii: introducere în pedagogie; teoria şi metodologia curricumului; teoria şi metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării.

Cucoş, C. Teoria şi metodologia evaluării. – Iaşi: Polirom, 2008. – 265 p.

O introducere comprehensivă în teoria şi metodologia evaluării. Manualul în cauză are ca finalităţi principale dobîndirea unor cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară, însuşirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative tradiţionale sau recente.. Întrebările şi temele propuse îi vor ajuta pe cei puşi în situaţia evaluării efective să identifice sau să creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situaţia educativă în cauză.
Cartea include capitole ce ţin de evaluarea randamentului şcolar, procesualitatea evaluării: ipostaze, funcţii, caracteristici, evaluarea competenţelor şi lumea valorilor; strategii de evaluare şi notare; factori ai variabilităţii şi aprecierii şi notării; testul decimologic.

Bontaş, I. Tratat de pedagogie. – Bucureşti: ALL, 2008. – 410 p.

Lucrarea este destinată studenţilor de profil care doresc să devină cadre didactice, dar şi educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor de toate specializările.
Lurarea în cauză este concepută ca tratat, îndeplineşte exigenţele unui manua universitar de pedagogie, îmbinînd tradiţia pozitivă cu inovaţia în ceea ce priveşte demersurile pedagogiei româneşti şi universale. Obiectivele şi conţinutul lucrării se aliniază transformărilor produse în procesul de modernizare, perfecţionare şi eficientizare a învăţămîntului.
Cartea include 6 capitole: Introducere în pedagogiei (fundamentele pedagogiei); teoria şi metodologia curricumului; teoria şi metodologia instruirii (didactica); teoria şi metodologia evaluării; sistemul instituţional de educaţie; complementele pedagogiei.

Biologie: ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţ. liceal. / M. Leşanu. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 88 p.

Elaborarea prezentului ghid a fost determinată de necesităţile stringente ale reformei învăţămîntului preuniversitar şi a celui liceal în special. Procesul de predare/învăţare la biologie în cadrul învăţămîntului liceal diferă de cel gimnazial, din motiv că motivaţia liceenilor se axează pe realizările profesionale şi alegerea instituţiilor superioare de învăţămînt unde îşi vor continua studiile.
Sunt incluse repere conceptuale, dezvoltarea obiectivelor curriculare, tehnologii didactice de predare/învăţare/evaluare, sugestii de interdisciplinitate, proiectarea didactică, curriculumul şi manualul, sugestii metodologice.
Cartea se află la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" (Sediul Central).

Informatică: ghid de implementare a curricumului modernizat în învăţămîntul liceal / V. Andronic. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 92 p.

Curriculum la informatică desemnează ansambvlul coerent de conţinuturi, metode de predare, învăţare şi evaluare. Acest curiculum mai este şi un proces instructiv-educativ realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare a elevului.
În carte sunt incluse preliminarii conceptuale, comentarii referitor la schimbările curriculare, curriculum modernizat şi manualele de informatică existente, Sugestii de activităţi pentru formarea de cunoştinţe, capacităţi, competenţe pentru evaluarea curentă şi sumativă, versiunea standard a limbajului Pascal şi Turbo Pascal, sugestii metodologice, repere teoretice pentru clasa a XII. Baze de date.
Cartea se află la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" (Sediul Central).