18.10.2010

Popescu, Constantin I. Stări conflictuale generate de exploatarea abuzivă a pădurilor lumii. - Târgovişte : Bibliotheca, 2008. - 228 p.

Din Prefaţă
Problematica abordată în această lucrare se remarcă prin caracterul ei de strictă actualitate pentru silvicultura românească, conducînd la prima lucrare care tratează în mod pertinent conflictele legale de fondul forestier şi implicaţiile lor asupra gestiunii durabile a pădurilor. Această afirmaţie rezultă din cele 3 ipostaze istorice importante ale relaţiei om-pădure.
Mediul biogeografic în general, şi pădurea în special, suscită interesul larg al publicului, astfel încît, la ora actuală, soluţiile de gospodărie a pădurilor, nu mai pot reprezenta o preocupare de tip "monopol" al silvicultorilor, impunîndu-se atragerea şi participarea activă, în acest proces, a tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea durabilă a teritoriului şi implicit a pădurii. În acest scop este relevanţa trecerea în revistă, pentru cîteva ţări, reprezentative sub aspectul standardului ridicat al gospodăririi pădurilor, a atitudiniii silvicultorilor faţă de integrarea în procesul decizional din silvicultură, a celor mai diverse organisme economico-sociale, la nivel naţional sau local.

Realizarea activităţilor de informare/instruire a personalului din autoritatea publică prin prisma specificului de instruire a adulţilor. - Ch.: 2010

Din Introducere
Recomandările metodice "Realizarea activităţilor de informare/instruire a personalului din autoritatea publică prin prisma specificului a adulţilor (în continuare - Recomandări metodice) au fost elaborate în calitate de suport metodologic în procesul de organizare şi realizare a activităţilor de informare/instruire a personalului din autorităţilor publice.
Activităţile de informare/instruire contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale personalului în diverse domenii de activitate, inclusiv şi în aplicarea corectă şi uniformă a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, altor acte normative care reglementează activitatea funcţionarului public.

Tataru, Victoria. Strigă-mă cu numele tău : versuri. - Ch. : Editerra-Prim, SRL, 2010. - 160 p.


Lucrarea de faţă este volumul de debut al autoarei, în care sunt incluse o serie de poezii.

De-a lungul întregului ei manuscris, întitulat Strigă-mă cu numele tău, autoarea lasă impresia a scrie un singur poem, alcătuit din zeci de poezii separate, menite să oglindească întregul. Şi-i reuşeşte. Ea crede în puterea poeziei de a te purifica, de a te înălţa, de a te ridica peste orizonturi, peste vremi, afirmă scriitorul Nicolae Dabija în paginile de început ale lucrării.

Şpac, Ion. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. - Ch. : B. N. R. M., 2005. - 287 p.Ca bibliograf, ca alcătuitor de bibliografii retrospective fundamentale, Ion Şpac este în primul rînd un constructor de labirinturi. Nu ştiu dacă dl Şpac s-a gîndit vreodată să realizeze o imitare deliberată a lui Dedal. Am constatat însă, încă de cînd am început să colaborez cu el, fiind eu pe atunci secretar responsabil la Societatea Prietenilor Cărţii din Moldova, că el procedează de o manieră asemănătoare cu aceea a arhitectului grec. După ce stabileşte tema viitoarei bibliografii, el o fragmentează, o divizează, concepd un fel arăbesc de coridoare, din care e tot mai greu să poată ieşi informaţia, pînă cînd aceasta îşi pierde firul
afirmă Alexei Rău, directorul BNRM.

Hartley, Mary. Limbajul trupului la serviciu. - Iaşi : Polirom, 2005. - 166 p. - Col. Practic (Cheia succesului)


Titlu original: Body Language at Work
Ce este limbajul trupului?

Oamenii comunică în diverse moduri. Îşi exprimă gîndurile şi sentimentele prin cuvinte, vorbite sau scrise. La serviciu, cuvintele sunt mijloacele de comunicare cele mai obişnuite. Conversaţiile, instrucţiunile, acordurile, contractele, dicuţiile, interviurile şi şeedinţele depind în egală măsură de limbajul verbal, fie că vom comunica faţă în faţă, fie la telefon, prin e-mailuri, scrisori, memorii, bileţele sau documente oficiale.

Totuşi, un alt remarcabil mijloc de comunicare funcţionează fără să fie rostit vreun cuvînt. Transmitem mesaje despre noi înşine şi despre cei din jurul nostru prin înfăţişarea noastră, prin mimică, prin modul în care stăm în picioare, ne mişcăm sau ne aşezăm şi părin gesturile mîinilor sau a braţelor. Limbajul trupului se referă la semnalele nonverbale pe care le rostim. pînă şi tăcerea noatră este un mod de a comunica.

(Sursa imaginii: http://www.polirom.ro/)